Cristin-prosjekt-ID: 2041619
Sist endret: 8. januar 2020 10:58

Cristin-prosjekt-ID: 2041619
Sist endret: 8. januar 2020 10:58
Prosjekt

Barnetrinnelevar sitt forhold til musikk

prosjektleder

Synnøve Kvile
ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Musikkpedagogikk

Emneord

Barn • Musikkpedagogikk og kunstfagdidaktikk • Barn og kunst

Kategorier

Prosjektkategori

  • Doktorgradsprosjekt

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2018 Slutt: 1. august 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Barnetrinnelevar sitt forhold til musikk

Vitenskapelig sammendrag

Med forskingsprosjektet Barnetrinnelevar sitt forhold til musikk vil eg løfte fram elevperspektiv på musikk og musikkundervisning. Eg ønskjer å få kunnskap om kva forhold elevane har til musikk ved å studere deira kvardagslege omgang med musikk både i og utanfor skulen. Eit hovudmål med forskingsprosjektet er å empirisk undersøke kvar og korleis elevinformantane møter musikk, korleis dei sjølve fortel om sitt forhold til musikk og korleis musikkfaget i deira tilfelle kan bidra til å utvikle elevar sin musikalske agency. Prosjektet vil organiserast som ein kvalitativ studie av barneskuleelevar sin omgang med og opplevingar av musikk i ulike situasjonar. Ved å gjennomføre intervju med og observasjon av elevar på barnetrinnet, vil eg få kunnskap om deira forhold til og omgang med musikk, og kva som kjenneteiknar dei musikalske situasjonane dei sjølv opplever som meiningsfulle. Dette dreg eg veksel på når eg vidare undersøkjer kva implikasjonar dette kan få for musikkundervisning og korleis ein kan fremje elevar sin agency i undervisningssituasjonar.

Den overordna problemstillinga er: Kva forhold har barnetrinnelevar til musikk i kvardagen og korleis kan musikkfaget bidra til å utvikle elevane sin musikalske agency?

Tittel

Children's relations to music

Vitenskapelig sammendrag

The focus in my research project Children’s relations to music is pupils’ perspective on music. I would like to gain knowledge about what relations pupils’ have to music by investigating their everyday musical life both in- and outside schools. I want to study empirically where and how the pupil informants meet music, how they talk about their relations to music and how music as a school subject can contribute to develop pupils’ musical agency. The research will be conducted as a qualitative study of primary school pupils’ dealings with and experiences of music in various situations. By observing and interviewing pupils, I will gain knowledge about their relations and ways of meeting music and I will try to identify what characterizes the musical situations pupils find meaningful. I will draw upon this knowledge while investigating what implications this could have for teaching music in schools, and especially how to enhance pupils’ agency in music lessons.

My overall research question is: What relations to music does primary school pupils have in their everyday life and how can music as a school subject contribute to develop pupils’ musical agency?

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Synnøve Kvile

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 1 av 1