Cristin-prosjekt-ID: 2047698
Sist endret: 29. oktober 2020, 08:55

Cristin-prosjekt-ID: 2047698
Sist endret: 29. oktober 2020, 08:55
Prosjekt

Nye mønstre, et forskingsstøttet innovasjonsprosjekt. Helhetlig og koordinert innsats til barnefamilier med vedvarende lavinntekt.

prosjektleder

Eirin Mølland
ved NORCE Helse og samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Kristiansand kommune

Finansiering

 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 295686

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap • Samfunnsøkonomi

Emneord

Sosiale ulikheter og helse • Tverrfaglig forskning • Økonomisk sosialhjelp, barnefattigdom

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. juni 2019 Slutt: 31. mai 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Nye mønstre, et forskingsstøttet innovasjonsprosjekt. Helhetlig og koordinert innsats til barnefamilier med vedvarende lavinntekt.

Populærvitenskapelig sammendrag

Barnefattigdom i Norge er økende. Foreldrenes utdanningsnivå, inntektsnivå, helse og bruk av offentlige støtteordninger overføres mellom generasjoner. Det er tydelige sammenhenger mellom økonomiske ressurser i familien og barn og unges helse og livskvalitet. I dag er tjenester til barn og familier med dårlig økonomi og utfordrende livssituasjoner sjeldent integrerte og koordinerte. Kristiansand kommune har utviklet prosjektet Nye mønstre - trygg oppvekst med målsetning om å bryte mønstre hvor utfordringer relatert til barnefattigdom overføres mellom generasjoner. Gjennom folkehelseprogrammet deltar ytterligere 10 kommuner i Agder i prosjektet. I tillegg deltar Stavanger kommune.
Innovasjonen er en ny modell for koordinert tverrfaglig og tverrsektoriell innsats til både foreldre og barn i utvalgte lavinntektsfamilier over en periode på fem år. Modellen representerer tjenesteinnovasjon og innebærer tett oppfølging av barn og voksne i deltakerfamiliene. En fast familiekoordinator koordinerer innsatsen rundt både voksne og barn ved bruk av koordineringsverktøyet Familiens plan. Familiekoordinator er en kontaktperson inn til hjelpeapparatet og skal se hele familiens behov under ett. Innovasjonen innebærer fokus på innsats mot samfunnsstrukturer og systemer som bidrar til å skape eller videreføre utfordringene med lavinntekt. FoU-aktivitetene vil undersøke hvordan innovasjonen påvirker praksis og gi innspill til utvikling og justering av modellen underveis. I tillegg vil vi undersøke hvorvidt og hvordan bruk av modellen påvirker barn og foreldres livssituasjon, og hvordan ulike tjenester kan koordineres for å optimalisere potensialet i eksisterende helse- og velferdstjenester. Innovasjonen skal prøves ut i 12 kommuner og kunnskapen som generes vil derfor kunne ha stor overføringsverdi til andre kommuner i Norge.

Tittel

New Patterns

Populærvitenskapelig sammendrag

Child poverty in Norway is rising. The parents' educational level, income level, health and use of public support schemes are transferred between generations. There are clear connections between financial resources in the family and the health and quality of life of children and young people. Today, services for children and families with poor finances and challenging life situations are rarely integrated and coordinated. Kristiansand municipality has developed the project New Patterns with the aim of breaking patterns in which challenges related to child poverty are transferred between generations. Through the public health program, another 10 municipalities in Agder participate in the project. In addition, Stavanger municipality participates.
The innovation is a new model for coordinated interdisciplinary and cross-sectoral efforts for both parents and children in selected low-income families over a period of five years. The model represents service innovation and involves close follow-up of children and adults in the participating families. A permanent family coordinator coordinates the efforts around both adults and children using the Family Plan's coordination tool. The family coordinator is a contact person to the support service and must see the entire family's needs together. The innovation focuses on efforts towards social structures and systems that contribute to creating or continuing the challenges with low income. The R&D activities will examine how innovation affects practice and provide input to the development and adjustment of the model along the way. In addition, we will investigate whether and how the use of the model affects the lives of children and parents, and how different services can be coordinated to optimize the potential of existing health and welfare services. The innovation will be tested in 12 municipalities and the knowledge that is generated will therefore have a great transfer value to other municipalities in Norway.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Eirin Mølland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NORCE Helse og samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for økonomi ved Universitetet i Agder

Torunn Alise Ask

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sosiologi og sosialt arbeid ved Universitetet i Agder

Kristin Haraldstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap ved Universitetet i Agder
Aktiv cristin-person

Eirik Abildsnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Kristiansand kommune

Hilde Danielsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse og samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Sosialfaglig arbeid i et nedstengt Norge – erfaringer fra et tiltak for lavinntektsfamilier .

Lundberg, Kjetil; Danielsen, Hilde; Vigsnes, Kristine L.. 2020, Fontene. NORCE, HVLPopulærvitenskapelig artikkel

The New Patterns study: coordinated measures to combat child poverty.

Mølland, Eirin; Vigsnes, Kristine L.; Bøe, Tormod; Danielsen, Hilde; Lundberg, Kjetil; Haraldstad, Kristin; Ask, Torunn Alise; Wilson, Philip; Abildsnes, Eirik. 2020, Scandinavian Journal of Public Health. NORCE, KR.SAND, UoA, UIA, UIB, HVLVitenskapelig artikkel
1 - 2 av 2