Cristin-prosjekt-ID: 2472542
Registrert av: REK Sist endret: 7. september 2020 12:09 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2472542
Registrert av: REK Sist endret: 7. september 2020 12:09 Sist endret av: REK
Prosjekt

RoboCare pilotstudie: Bruk av digital møteplass for personer som bor på sykehjem og deres pårørende.

prosjektleder

Ingelin Testad
ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 154051

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 10. juni 2020 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

RoboCare pilotstudie: Bruk av digital møteplass for personer som bor på sykehjem og deres pårørende.

Populærvitenskapelig sammendrag

Det er innført strenge tiltak på sykehjem under Covid-19 situasjonen som påvirker den daglige praksisen. Prosjektgruppen har kontaktet sykehjem i FOKUS; SESAMs nettverk av forskningssykehjem for å undersøke hvordan hverdagen med restriksjoner påvirkes. Personalet fremhever problematikk omkring ensomhet og følelse av å være avskåret fra samfunnet, spesielt med tanke på mangel på kontakt med pårørende. Det er derfor behov for løsninger som opprettholder denne kontakten. Hovedmålsettingen for dette prosjektet er å redusere sosial isolasjon og ensomhet ved å tilby en digital arena hvor personer som bor på sykehjem får ivaretatt sitt behov for sosial kontakt med pårørende og venner. Målgruppen er personer som bor på sykehjem som er påvirket av dagens situasjon. Pasienter på en korttidsavdeling og en demensavdeling vil delta i prosjektet. En indirekte målgruppe vil være personer i siste livsfase, hvor restriksjoner gjør at pårørende ikke kan være tilstede. Personer på en korttidsavdeling og en demensavdeling vil få tilbud om å bruke roboten Berntsen, som er en telekommunikasjonsrobot. Den er utviklet av Innocom i samarbeid med pasienter, pårørende og ansatte i Stavanger Kommune. Prosjektet vil bli gjennomført i 2 faser. Fase 1 vil bestå av forberedelser i form av inklusjon av deltakere og datainnsamling. Fase 2 vil bestå av testing av tiltaket. Over en periode på 6 uker vil vi prøve ut Berntsen i to ulike avdelinger på ett sykehjem i FOKUS nettverket. Effekten av tiltaket vil bli evaluert ved validerte spørreskjema angående ensomhet, nevropsykiatriske symptom, og livskvalitet, og intervjuer av personal på avdelingene og pårørende. Planlagt prosjektstart er 11.05.20. Fase 1 er planlagt gjennomført innen 25.05. Fase 2 er planlagt gjennomført innen 19.07, og datainnsamling og analyse ferdig innen 16.08.20. Resterende tid av prosjektperioden er satt av til oppsummering og spredning av ny kunnskap til andre sykehjem, samt workshop med Norwegian Smart Care Cluster.

Metode

Kvalitative analysemetoder, Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ingelin Testad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Bjørg Bjørkelund

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Ingrid Langeland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Ingelin Testad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Martha Therese Gjestsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »