Cristin-prosjekt-ID: 2472834
Registrert av: REK Sist endret: 28. september 2022, 09:50

Cristin-prosjekt-ID: 2472834
Registrert av: REK Sist endret: 28. september 2022, 09:50
Prosjekt

Kartlegging av sykdomsklynger i befolkningen

prosjektleder

Christopher Sivert Nielsen
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 156025

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2020 Slutt: 31. desember 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kartlegging av sykdomsklynger i befolkningen

Populærvitenskapelig sammendrag

Multimorbiditet, det at flere sykdommer oppstår samtidig hos samme person, er en stor og voksende utfordring for helsevesenet. Det er forbundet med store kostnader og behandlingen er kompliseres ved at medisiner stort sett utvikles for å behandle enkeltsykdommer. Det er et stort behov for å forstå årsakene til at enkelte utvikler mange lidelser og å fange opp disse pasientene på et tidlig tidspunkt i forløpet, slik at forebyggende behandling kan igangsettes. Hensikten med dette prosjektet er å kartlegge 1) hvilke sykdommer som typisk opptrer sammen (sykdomsklynger), 2) hvilken rekkefølge sykdommer innen en sykdomsklynge typisk opptrer, 3) i hvilken grad sykdommer som oppstår sammen gjør det pga. av en felles genetisk disposisjon og 4) utvikle et skåringssystem for sykdomsklynger til bruk for videre forskning og diagnostikk. Sykdomsdiagnoser for hele den voksne Norske befolkning befolkning vil bli analysert for å besvare problemstilling 1 og 2. Data på kjønn, alder og diagnoser vil bli hentet fra Norsk pasientregister og Kontroll og Utbetaling av Helserefusjoner (primærhelsetjenesten). Det vil bli gjennomført såkalt klyngeanalyse for å avgjøre hvilke diagnoser som opptrer sammen. Deretter vil analyser bli gjennomført for å avgjøre i hvilken rekkefølge sykdommene typisk kommer. Videre analyser vi så bli gjort i det Svenske Tvillingregisteret og tilsvarende register i Storbritannia (TwinsUK) for å bestemme i hvilken grad sykdommer opptrer samme på grunn av felles underliggende genetiske risikofaktorer. Resultatene av prosjektet har primært betydning for videre forskning rettet mot å avdekke de årsakene til at noen mennesker utvikler mange sykdommer, mens andre ikke gjør det, en kan også få betydning for diagnostikk, identifisering av risikopasienter og igangsetting av forebyggende tiltak.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Christopher Sivert Nielsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Christopher Sivert Nielsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for kroniske sykdommer ved Folkehelseinstituttet

Birgitte Freiesleben de Blasio

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for metodeutvikling og analyse ved Folkehelseinstituttet

Audun Stubhaug

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Jon Lampa

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Karolinska Universitetssjukhuset
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »