Cristin-prosjekt-ID: 2472840
Registrert av: REK Sist endret: 11. desember 2020, 10:52

Cristin-prosjekt-ID: 2472840
Registrert av: REK Sist endret: 11. desember 2020, 10:52
Prosjekt

Barnevekststudien 2010-2019: Kroppsmasseindeks og vektstatus og faktorer som har sammenheng med vektutvikling hos norske barn.

prosjektleder

Ingunn Holden Bergh
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 126255

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 22. september 2020 Slutt: 22. september 2030

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Barnevekststudien 2010-2019: Kroppsmasseindeks og vektstatus og faktorer som har sammenheng med vektutvikling hos norske barn.

Populærvitenskapelig sammendrag

Fedmeepidemien representerer en store helsetrussel både på individ og befolkningsnivå. Overvekt og fedme hos barn og unge er assosiert med somatiske og psykososiale komplikasjoner. Forebygging av overvekt og fedme i barnebefolkningen krever kunnskap om vektutvikling, risikofaktorer og utsatte grupper. Formålet med dette prosjektet er å undersøke faktorer som har sammenheng med undervekt, overvekt og fedme og vektutviklingen hos norske barn. Data som er samlet inn gjennom Barnevekststudien gir en unik mulighet til dette. Studien inkluderer fire repeterte landsrepresentative innsamlinger i 2010, 2012, 2015 og 2019 og målinger av høyde, vekt og livvidde blant 3. klassinger (ca. 8-år), totalt omtrent 13 000 barn (tverrsnittsdata). Hvis vi skal kunne gi råd til befolkningen og helsemyndighetene om tiltak og policy til å forebygge ugunstig vektutvikling, trenger vi resultater basert på målte data som gir pålitelige resultater. For tre av datainnsamlingene (2010, 2015 og 2019) har også det blitt samlet inn høyde- og vektmål fra rutinemålinger i helsestasjon- og skolehelsetjenesten som registreres i barnets helsekort, fra nyfødtperioden til kartleggingstidspunktet (forløpsdata). I tillegg er barna spurt om hvordan de kom seg til skolen (om de gikk, syklet eller ble kjørt) den dagen de ble målt, og helsesykepleiere har i samarbeid med rektor fylt ut et skjema om kroppsøvingstilbudet og mulighetene for å være fysisk aktiv på skolen, samt mat og drikketilbudet på skolen. For å studere faktorer som har sammenheng med vektstatus vil innsamlede data kobles opp mot registerdata fra Statistisk sentralbyrå og Medisinsk fødselsregister. Det vil bli benyttet kvantitative analyser. Vi vil undersøke sammenhengen mellom sosioøkonomiske forhold (foreldres utdanning, inntekt og boforhold), familiestruktur (foreldres sivilstand og samlivsform) og barns vektutvikling og vektstatus både ved 8 års alder og fra fødsel opp til 8 års alder. l tillegg vil vi undersøke i hvilken grad barns bruk av «aktiv transport» til skolen (dvs. om de går/sykler eller blir kjørt/tar buss) og om mulighetene til å være fysisk aktive på skolen, samt kroppsøvings og mat- og drikketilbudet på skolen har sammenheng med vektutvikling. Geografiske forskjeller inkludert mulige forskjeller knyttet til om barna går på skole i sentrale eller mindre sentrale strøk (dvs. by vs. land-forskjeller) vil også bli undersøk når det er relevant.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ingunn Holden Bergh

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Marte Karoline Råberg Kjøllesdal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten ved Folkehelseinstituttet

Pétur Benedikt Juliusson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for helseregisterforskning og -utvikling ved Folkehelseinstituttet

Else Karin Grøholt

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for helse og ulikhet ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Rannveig Kaldager Hart

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for helse og ulikhet ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »