Cristin-prosjekt-ID: 2494606
Sist endret: 9. november 2020, 11:24

Cristin-prosjekt-ID: 2494606
Sist endret: 9. november 2020, 11:24
Prosjekt

Godt begynt - Varig endring for Agder

prosjektleder

Per Christer Thomas Westergren
ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap ved Universitetet i Agder

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Agder

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag

Emneord

Helsestasjonstjenesten • Behandling av angst hos barn • Psykisk helse i barnehage og skole • Skolehelsetjeneste • Elevers psykiske helse • Psykisk helse • Barns utvikling • Angst • Helserelatert livskvalitet

HRCS-helsekategori

 • Mental helse

HRCS-forskningsaktivitet

 • 3 Sykdomsforebyggende og helsefremmende tiltak, og fremme av velvære
 • 2.3 Psykologiske, sosiale og økonomiske faktorer
 • 1.5 Ressurser og infrastruktur (underbyggende)
 • 4.5 Ressurser og infrastruktur (deteksjon, screening og diagnose)
 • 5.9 Ressurser og infrastruktur (utvikling av behandlinger og terapeutiske intervensjoner)

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. juli 2018 Slutt: 31. desember 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Godt begynt - Varig endring for Agder

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet Godt begynt skal medvirke til at barn og unge skal ha best
mulig helse i sin hverdag, og at helsesykepleiere i helsestasjonene og
på skolene kan arbeide ut fra best tilgjengelig kunnskap. Godt begynt
legger til rette for kunnskapsbasert vurdering av barn og unges
utvikling, psykiske helse og livskvalitet til bruk som beslutningsstøtte i
helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Vitenskapelig sammendrag

Godt begynt er et forskningsstøttet innovasjonsprosjekt. Hovedmålet i Godt begynt er å identifisere barn i risiko så tidlig som mulig gjennom helsestasjons- og skolehelsetjenesten, og dermed bidra til tidlig innsats for bedre helse og levekår. Dette skjer ved at foreldre, barn og barnehagelærere/lærere svarer digitalt på spørsmål knyttet til barnets utvikling, psykiske helse, og livskvalitet. Denne type systematisk kartlegging av helse vil i større grad kunne identifisere problemområder og ressurser som gjør det mulig å sette inn tiltak mens utfordringene er små.
Godt begynt er utviklet i tett samarbeid med praksisfeltet i kommunene basert på deres uttrykte behov. Det finnes en rekke gode kartleggingsverktøy som kan gi viktig informasjon om barn og unges utvikling. Det er behov for å videreutvikle digitale løsninger som kan gjøre slike kartleggingsverktøy tilgjengelig som beslutningsstøtte i tjenestene. Samtidig kan slik data gi oversikt over barn og unges helse og livskvalitet til bruk i forskning og kvalitetsarbeid. Uten denne oversikten har vi ikke tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for å sette inn riktige tiltak og evaluere effekten av disse over tid og i relasjon til levekår, utdanning og arbeidstilknytning. Prosjektet skal videreutvikle teknologiske løsninger for tjenestene, og for å styrke bærekraftig implementering, brukermedvirkning, kompetanseheving og forskning innenfor feltet. Den største utfordringen i implementeringen av Godt begynt er mangel på teknisk integrasjon mellom journalsystemene i tjenestene og den tekniske løsningen i Godt begynt.

Metode

Arbeidspakke 1 innebærer å sikre integrering mellom dagens elektroniske pasientjournalløsninger og CheckWare, samt avlevering av data til kompetanseutvikling og forskning i standardformat som kan integreres med KPR. Arbeidspakken innebærer en videreføring og utvikling av løsningene som er tatt i bruk i Godt begynt i tett samarbeid med praksisfeltet, journalleverandørene, CheckWare, forskningsmiljøene (UiA, Senter for e-helse, SSHF og FHI) samt Egde Consulting.

Arbeidspakke 2 innebærer brukerinvolvering fra helsestasjon- og skolehelsetjenesten, og kompetansestøtte for tjenesteutvikling. Sentralt i dette arbeidet er:
• Brukervennlighet av de digitale løsningene som utvikles (arbeidspakke 1)
• Hvordan ny kunnskap fra Godt begynt kan anvendes for å sette i gang riktige tiltak i tråd med den nasjonale faglige retningslinjen for helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
Arbeidspakken innebærer kompetanse- og forskerstøtte fra UiA og SSHF. Det planlegges flere dagsbesøk til deltakende kommuner i løpet av prosjektperioden for å imøtekomme kompetansebehov i tjenestene. Dagsbesøkene vil gjennomføres av helseforskere, barnelege, barnepsykolog, ernæringsfysiolog og/eller annen relevant kompetanse (tilpasset kommunenes behov). Ved disse besøkene vil det tilbys undervisning, veiledning og casearbeid tilpasset kommunenes/tjenestenes behov. Dette arbeidet vil også kunne initiere ny kompetanseutvikling og forskning utover det som er beskrevet i arbeidspakke 3.

Arbeidspakke 3 innebærer forskning på følgende:
1. Erfaringer til barn og foreldre med Godt begynt – kvalitativ studie
a. Familier med ordinær oppfølgningb. Familier hvor utfordringer er avdekket og tiltak satt i gang basert på informasjon generert i Godt begynt.
2. Analyser av helsedata som genereres i Godt begynt – kvantitativ studie
a. Utvikling over tid
b. Sammenhenger mellom livskvalitet, psykisk helse og sosioøkonomiske variabler
c. Etablering av veiledende grenseverdier for bekymring/tiltak
3. Overordnet evaluering av Godt begynt basert på det samlede datatilgang i prosjektet fra 2019-2023.
Den kvalitative studien vil gjennomføres som del av et postdoktorprosjekt hvor forutsetningene for ansettelse er relevant forskererfaring innenfor barn og unges helse. Dette vil sikre god kvalitet og gjennomføring. Den kvantitative studien vil gjennomføres som et doktorgradsprosjekt. Evalueringsprosjektet vil gjennomføres av involverte forskere i fellesskap.

Utstyr

Forskningsdatabase, online infrastruktur til klinisk bruk i tjenestene, samt integrasjonsknutepunkt til journal.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Per Christer Thomas Westergren

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap ved Universitetet i Agder

Geir Inge Hausvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for informasjonssystemer ved Universitetet i Agder

Elin Thygesen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap ved Universitetet i Agder

Anja Nastasja Robstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap ved Universitetet i Agder
Aktiv cristin-person

Eirik Abildsnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Kristiansand kommune
1 - 5 av 14 | Neste | Siste »