Cristin-prosjekt-ID: 2508460
Registrert av: REK Sist endret: 5. april 2021, 14:44 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2508460
Registrert av: REK Sist endret: 5. april 2021, 14:44 Sist endret av: REK
Prosjekt

Molekylær profilering av post-transplantat lymfoproliferativ sykdom (PTLD)

prosjektleder

Harald Holte
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 191426

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 15. desember 2020 Slutt: 15. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Molekylær profilering av post-transplantat lymfoproliferativ sykdom (PTLD)

Populærvitenskapelig sammendrag

Posttransplantat lymfoproliferative sykdommer (PTLD) er sjeldne lymfoide neoplasier hos immunsuprimerte pasienter etter organtransplantasjon / allogen stamcelletransplantasjon. Prognosen er variabel, men ofte alvorlig. Mikromiljøet i lymfomerer av stor betydning for tumors vekstpotensiale og prognose, ikke minst ved bruk av immunterapi. Vi vil kartlegge mikromiljøet i biopsier fra Nordiske sentre.

Metode

Kvalitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Harald Holte

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 1 av 1