Cristin-prosjekt-ID: 2510781
Sist endret: 21. mai 2021, 13:46

Cristin-prosjekt-ID: 2510781
Sist endret: 21. mai 2021, 13:46
Prosjekt

Didaktiske praksiser i lærerutdanning, kultur og idrett

prosjektleder

Gunn Helene Engelsrud
ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Emneord

Kultur • Kroppsøving og idrettsfag • Lærerutdanning • didaktiske praksiser • Kropp • Kroppsøving • Idrett • Danning

Tidsramme

Aktivt
Start: 14. mai 2020 Slutt: 14. mai 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Didaktiske praksiser i lærerutdanning, kultur og idrett

Vitenskapelig sammendrag

Forskergruppene Danning – natur, kropp, bevegelse ved Campus Bergen og Læring, kroppsøving og friluftsliv ved campus Sogndal har ved dette et felles forsknings/skriveprosjekt. 

I forskningsprosjektet: Didaktiske praksiser i lærerutdanning, kultur og idrett, er målet en vitenskapelig antologi.

Felles for de to forskergruppene er at alle medlemmene er del av en eller flere didaktiske praksiser som undervisere, kollega/medarbeidere, veiledere, forskere el. Disse praksiser er underlagt visse historisk betingelser, består av en rekke dokumenter, planer og steder, som kan fungere formede for våre handlinger og forståelser. Samtidig er vi formende aktører som skaper undervisning, kunnskap og faglig utvikling alene og sammen med andre. I forskningsprosjektet undersøker vi både kulturelt etablerte praksiser og nye praksiser som er under etablering.

Utgangspunktet er at det trengs kunnskap om hvordan «didaktiske praksiser» foregår, og kan utforskes og forstås. Vi er særlig opptatt av å undersøke mangfoldet av «didaktiske praksiser» som eksisterer i høyere utdanning og som skjer i møter mellom utdannere og studenter, mellom utdannere fra ulike fag, samt mellom studenter og i deres møter med profesjonsfeltet. Slik Krüger (2012) argumenter for, trengs forskningsbasert innsikt som problematiserer, analyserer og beskriver undervisning som profesjons- utdanningspraksiser.

Et utgangspunkt er at ulike didaktiske praksiser vil speiler og uttrykke gitte mentaliteter, og på et mer overordnet plan være uttrykk for bestemte paradigmer eller virkelighetsfortolkninger. Det kan for eksempel gjelde syn på elev, kropp, kunnskap og kjønn, bestemte fokusområder som kan vise seg å virke formende på de didaktiske praksiser som utøves, og som kan gi uttrykk for et gitt rasjonale, diskurser og maktrelasjoner.

Deltakerne bidrar med følgende temaer (det er ikke begrenset til disse, andre kan komme til):

1.Tema som kobler dagens didaktikktradisjon med en kobling mellom danning og undervisning med røtter fra tysk allmenndidaktikk og tradisjoner fra antikken. Vi ønsker bidrag som drar veksler på danningskonsepter som paideia og Bildung og gjerne fra nyere skandinavisk danningstradisjon.

2.Tema som undersøker undervisning og læring i ulike fag/emner, hva læres og hvem lærer; av hverandre, hva skjer mellom lærere og de lærende; hva slags relasjoner skapes, opprettholdes eller brytes

3. Undersøkelser av utdanningspolitiske føringer, strukturelle forhold, planer og dokumenter som de didaktiske praksiser er underlagt og gjør bruk av.

4. Bidrag som utfordrer det tradisjonell teori-praksis skillet og bidra med nye begreper, diskusjoner, metanivåer og posisjoneringer og undersøker de teoretiske forankringer (mer eller mindre synlige) som er implisitt eller uttalt i de ulike praksiser.

 

Vi relaterer prosjektet tematisk til doktorgradsprogrammet Studier av Danning og didaktiske praksiser (HVL), og har til hensikt å avklare/ belyse og undersøke ulike «didaktiske praksiser» i høyere utdanning, mer spesifikt innenfor feltene lærerutdanning, kultur og idrett.

 

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Gunn Helene Engelsrud

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Aslaug Nyrnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for kunst, musikk og design, fellesfunksjon ved Universitetet i Bergen

Tobias Christoph Werler

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Eli Kristin Aadland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

Håvard Grøteide

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 28 | Neste | Siste »