Cristin-prosjekt-ID: 2512369
Sist endret: 18. juni 2021, 12:19

Cristin-prosjekt-ID: 2512369
Sist endret: 18. juni 2021, 12:19
Prosjekt

Virtuality and Physical Education

prosjektleder

Ove Ronny Olsen Sæle
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag

Emneord

Kroppsøving og idrettsfag

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning
 • Faglig utviklingsarbeid

Tidsramme

Aktivt
Start: 18. juni 2021 Slutt: 1. juli 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Virtuality and Physical Education

Vitenskapelig sammendrag

Formål: Anvende medieteknologi (spill- og VR-teknologi) til undervisningsformål  i kroppsøving og idrettsfag i ungdomsskole og videregående skole.

Samarbeid mellom forsker/faglærer Jakob Gyring ansatt ved Rådalslien ungdomsskole/Åsane videregående skole og forskerne Ove Olsen Sæle og Bjørg Oddrun Hallås, ved HVL, campus Bergen.  

Det er et mindre FOU-arbeid mellom forskningsfeltet (HVL) og praksisfeltet (ungdomsskole og videregående skole) hvor vi ønsker å dra veksler mellom Gamer-teknologi/kultur og undervisningen i kroppsøving og idrettsfag. Prosjektet er innrettet mot to forskningsområder a) tilpasset opplæring i kroppsøvingsfaget og b) læringskvaliteter som bruk av virtuelle verktøy kan ha for deltagelse i kroppsøving og idrettsfag. Prosjektet er forankret i forskergruppen Danning – natur, kropp, bevegelse, og har sitt overordnede perspektiv knyttet til profesjonsutøvelse og undervisning i kroppsøving og idrettsfag.

Prosjektbeskrivelse av forskningsområde 1

Vi ønsker å prøve ut VR-briller og spillet overfor elever som av ulike årsaker trenger individuell tilpasset opplæring i kroppsøving. Her fokuseres det på å øve på sansemotoriske ferdigheter som koordinasjon av bevegelsesmønstre, reaksjonsevne, rytme, romorientering etc. for å inkludere og tilpasse opplæringen for elever som ikke kan delta i ordinær kroppsøvingsundervisning. Prosjektet vil undersøke om VR-teknologi kan bidra til å gi elevene mestring i faget, og gjøre veien tilbake til deltakelse i ordinær kroppsøvingsundervisning lettere.

Deltakelse i kroppsøving skal gi elevene mestringsopplevelser innenfor kroppslig læring og kompetanse om egen kropp, kunnskap om kropp og identitet, evne til å samarbeide og kommunisere med andre og kunnskap og kompetanse om natur og ferdsel i naturen. VR-teknologi kan bidra til at elever når kompetansemålene.

Prosjektbeskrivelse av forskningsområde 2

Her vil elever i videregående i kroppsøving og idrettsfag kunne prøve ut E-sport spill og VR-briller i fotballspill for å utforske om teknologien kan gi læringseffekt, og eventuell overføringsverdi til ordinært ballspill (fotball), samt om teknologien kan bidra til at utøvere utvikler tekniske, taktiske, fysiske og sosial-etiske kvaliteter ved spillet. Det vil også være interessant å se om ordinær spill-deltagelse i ballspill har overføringsverdi andre veien, til E-sport-deltagelsen. I såkalt etisk E-sport fokuseres det på at gaming kan inngå i, og kombineres med, fysisk aktivitet, en sunn livsstil og et sosialt, inkluderende fellesskap. Prosjektet undersøker også, med utgangspunkt i idrettsspill, hvilke regler og etos som kommer til uttrykk i E-sport versus ordinær, fysisk spilldeltagelse.  

Det vil bli gjennomført planleggingssamlinger og skrivesamlinger hvor de tre forskerne/faglærer analyserer og skriver frem resultatene fra de to delprosjektene. Vi vil gjennomføre skriveseminar for å ferdigstille artikler, sampubliseringer. Hele forskningsprosjektet har som målsetning å få ny kunnskap om bruk av VR-teknologi inn i en kroppsøvings- og idrettsfags kontekst.

Utstyr

Anvende medieteknologi (spill- og VR-teknologi) 

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Ove Ronny Olsen Sæle

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskulen på Vestlandet

Jakob Gyring

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Vestland fylkeskommune

Bjørg Oddrun Hallås

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 3 av 3