Cristin-prosjekt-ID: 2513544
Registrert av: REK Sist endret: 14. august 2021, 09:33 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2513544
Registrert av: REK Sist endret: 14. august 2021, 09:33 Sist endret av: REK
Prosjekt

PIH Multi - Intensiv trening av barn med tidlig hjerneskade - en nasjonal, multisenter effektstudie

prosjektleder

Jon Skranes
ved Sørlandet sykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sørlandet sykehus HF

forskningsansvarlige enheter

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 228805

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mars 2021 Slutt: 31. desember 2029

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

PIH Multi - Intensiv trening av barn med tidlig hjerneskade - en nasjonal, multisenter effektstudie

Populærvitenskapelig sammendrag

Aktuelle forskningsprosjekt vil måle effekten av et intensivt habiliteringsprogram for små barn med alvorlig tidlig hjerneskade på barnets tilpasningsdyktighet og motoriske, språklige og sosiale funksjon og på foreldrenes grad av kompetanse, mestringsevne (empowerment) og stressnivå. I denne randomiserte kontrollerte studien (RCT) vil 90 barn bli inkludert i et prosjekt med varighet 24mnd for hvert enkelt barn, hvor halvparten av barna vil motta intensivert habilitering av 12 måneders varighet det første året, mens den andre halvparten gjennomgår intensivprogrammet i det andre året. Standardiserte måleverktøy for å dokumentere effekt av intensivprogrammet vil bli brukt som primære utfallsmål. Intensivtilbudet vil bli gitt for barn i alle helseregionene og vil foregå ved Sørlandet sykehus i Kristiansand, Haukeland Universitetssjukehus i Bergen, St Olavs hospital i Trondheim og Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø. Alle barnehabiliteringstjenestene i Norge vil rekruttere barn til prosjektet, som inkluderer 2 PhD-prosjekter - ett som skal se på effekter av intensivprogrammet hos barnet, og ett som skal se på foreldreeffekter. Resultater fra dette nasjonale multisenter prosjektet gir en unik mulighet for å skaffe ny kunnskap om effekten av en norsk modell av intensiv habilitering for førskolebarn med tidlig hjerneskade. Resultatene vil kunne ha stor betydning for hvordan vi gjennomfører og organiserer evidensbaserte intervensjonsprogrammer for disse barna og vil også gi ny kunnskap om hvordan man kan støtte, lære opp og styrke foreldre med en slik utfordring. Hvis denne norske modellen, som allerede har vært en klinisk tjeneste ved noen få sykehus i Norge, i denne studien gir ønskede resultater, vil den kunne danne et viktig grunnlag for bred implementering i alle helseregioner i Norge til alle førskolebarn med alvorlig hjerneskade.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jon Skranes

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sørlandet sykehus HF

Siri Johnsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sørlandet sykehus HF

Ida Vestrheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sørlandet sykehus HF

Kristian Sørensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sørlandet sykehus HF

Ånen Aarli

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 5 av 11 | Neste | Siste »