Cristin-prosjekt-ID: 2513549
Registrert av: REK Sist endret: 24. juli 2021, 09:23 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2513549
Registrert av: REK Sist endret: 24. juli 2021, 09:23 Sist endret av: REK
Prosjekt

EKG-markør for å predikere hjerterytmeforstyrrelser ved bruk av escitalopram eller citalopram

prosjektleder

Erik Sveberg Dietrichs
ved Diakonhjemmet sykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Diakonhjemmet sykehus

forskningsansvarlige enheter

 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 251069

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 3. mai 2021 Slutt: 4. mars 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

EKG-markør for å predikere hjerterytmeforstyrrelser ved bruk av escitalopram eller citalopram

Populærvitenskapelig sammendrag

FORMÅL: Studien har som formål å undersøke om den nye ekg-markøren QRS/QTc kan predikere risiko for kardiotoksiske bivirkninger hos pasienter som bruker de antidepressive legemidlene citalopram og escitalopram. Disse medikamentene er kjent å kunne gi forlenget QT-tid, Hos disponerte pasienter, som har underliggende mutasjoner av betydning for hjertets elektrofysiologi, eller metabolisme av legemidlene, kan dette forårsake Torsades de Pointes hjerterytmeforstyrrelse og i verste fall hjertestans. Korrigert QT-tid (QTc) er ikke alene en god markør for slik risiko. Vi vil undersøke om endringer i QRS/QTc etter oppstart med escitalopram eller citalopram er assosiert med underliggende risikofaktorer. STUDIEMATERIALE: Pasienter over 18 år, hvor behandling med escitalopram eller citalopram skal iverksettes på klinisk indikasjon, vil bli forespurt om å delta i studien. Det gjøres ekg-målinger og tas blodprøver, som danner grunnlaget for studien. METODE: Det gjøres ekg-måling før oppstart av medikamentbehandling og ved en ny konsultasjon etter at behandlingen har kommet i likevekt (etter fem halveringstider). Da tas det også blodprøver. Disse dataene avidentifiseres og sendes til Senter for psykofarmakologi for å undersøke serumkonsentrasjon av medikamentene og deres metabolitter, samt genotyping. Det undersøkes både mutasjoner som kan forårsake ervervet langt QT-syndrom og mutasjoner som kan endre enzymatisk nedbrytning av medikamentene og dermed mengde av potensielt toksiske metabolitter. NYTTEVERDI: Denne studien vil kartlegge om endringer i QRS/QTc under behandling med escitalopram eller citalopram kan assosieres med risiko for alvorlige hjerterytmeforstyrrelser. Dette er en ikke-invasiv metode, som kan gi mulighet for å avdekke livstruende sykdom, påført av legemiddelbehandling. Nytteverdien er potensielt stor og kan forhindre mange tapte leveår.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Erik Sveberg Dietrichs

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Diakonhjemmet sykehus

Marianne Kristiansen Kringen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Diakonhjemmet sykehus

Anne Høye

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Espen Molden

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Diakonhjemmet sykehus
1 - 4 av 4