Cristin-prosjekt-ID: 2514696
Registrert av: REK Sist endret: 26. februar 2022, 17:06

Cristin-prosjekt-ID: 2514696
Registrert av: REK Sist endret: 26. februar 2022, 17:06
Prosjekt

Trivsel og åndelig omsorg i et sykehjem i Norge

prosjektleder

Linda Lee Risnes Rykkje
ved VID vitenskapelige høgskole

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • VID vitenskapelige høgskole

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 256815

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 23. august 2021 Slutt: 1. august 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Trivsel og åndelig omsorg i et sykehjem i Norge

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med prosjektet er å utvikle et forskningsbasert undervisningsopplegg i åndelig omsorg for personalet på sykehjem, som del av praksisutvikling innen fagfeltet gerontologisk sykepleie. For å ha et godt datagrunnlag gjøres intervjuer av personalet, beboere og pårørende vedrørende deres forståelse av åndelig omsorg. Studien er knyttet til ett bestemt sykehjem. En stipendiat er ansatt til å gjøre intervjuer av personalet, innhente data om kunnskapsnivå, samt utvikle og evaluere undervisningsopplegget. Denne søknaden omhandler kun beboere og pårørende, og det er av hensyn til stipendiatens arbeidsmengde at dette er trukket ut av stipendiatprosjektet. I prosjekter som skal utvikle praksis er det ofte at personalet spørres, mens pasienter og pårørende sjeldnere inkluderes. Deres synspunkter er imidlertid viktig for å bidra til at undervisningen blir best mulig. Vi ønsker å utforske hvordan beboerne selv beskriver hva åndelig omsorg og trivsel betyr for den enkelte. Alle beboere inkluderes, avgrenset til personer som kan gjennomføre en samtale og som har samtykke-kompetanse. Det antas at derfor rundt 50 beboere kan inviteres til å delta. Pårørende, ca 20 personer, involveres fordi de kan gi supplerende informasjon og synspunkter vedrørende beboerens trivsel og om deres behov for åndelig omsorg. Vi mener det er viktig å involvere pårørende i sykehjem fordi de kjenner beboeren og kan gi utdypende informasjon utover det beboeren kan uttrykke selv. Metoden som anvendes er et kort individuelt intervju med to åpne spørsmål vedrørende trivsel og åndelig omsorg. I tillegg brukes et spørreskjema utviklet for å evaluere "spiritual well-being", FACIT-Sp-12. Datamaterialet vil bli analysert ved hjelp av hermeneutisk lesning og tematiseres. Data fra spørreskjema vil bli analysert ved hjelp av deskriptiv statistikk, men fokus vil være på en kvalitativ evaluering av hvorvidt denne type skjema er anvendbar i en norsk sykehjemspopulasjon. Å gi omsorg som støtter beboernes trivsel er viktig, og begrepet åndelig omsorg betyr at hele personen inkludert åndelige behov vil bli gitt oppmerksomhet. Nytteverdien knyttes til prosjektets bidrag til å sikre at sykehjemsbeboere får helhetlig omsorg av god kvalitet gjennom forskningsbasert kompetanseheving av personalet. Dette er i tråd med ”Leve hele livet”-reformen.

Metode

Kvantitative analysemetoder, Kvalitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Linda Lee Risnes Rykkje

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved VID vitenskapelige høgskole

Marianne Morland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved VID vitenskapelige høgskole

Britt Moene Kuven

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sykepleie ved VID vitenskapelige høgskole

Kristin Johnsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sykepleie ved VID vitenskapelige høgskole

Kristin Ferstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »