Cristin-prosjekt-ID: 2524844
Sist endret: 23. november 2021, 16:04

Cristin-prosjekt-ID: 2524844
Sist endret: 23. november 2021, 16:04
Prosjekt

Kirurgisk behandling med sutur av degenerative rotatorcuff-rupturer -Prosjektplan for fullstendig metodevurdering

prosjektleder

Line Holtet Evensen
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag • Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning

Emneord

Kirurgi

HRCS-helsekategori

 • Muskulatur og skjelett

HRCS-forskningsaktivitet

 • 6.4 Kirurgi

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Kontaktinformasjon

Telefon
2221077000
Sted
Martin Lerner

Tidsramme

Aktivt
Start: 26. august 2021 Slutt: 26. august 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kirurgisk behandling med sutur av degenerative rotatorcuff-rupturer -Prosjektplan for fullstendig metodevurdering

Populærvitenskapelig sammendrag

Rotatorcuffen er en senemansjett som består av fire sener, som omgir og stabiliserer skulderleddet ved vanlige bevegelser. En ruptur i en eller flere av disse senene kan oppstå som følge av akutt traume, overbelastning eller degenerative forandringer. Sykehistorie og klinisk undersøkelse gir mistanke om ruptur, men endelig diagnose stilles med bildediagnostikk. Rotatorcuff-rupturer kan klassifiseres etter størrelse, antall involverte sener og utfra hvilket omfang av senens tykkelse som er affisert (partiell/del- eller full-tykkelse). De vanligste symptomene er smerte, redusert styrke og redusert aktiv bevegelighet. Generelt anbefales kirurgi ved akutte skader, særlig hos yngre pasienter med høye krav til funksjon. Operasjon av en eller flere sener i rotatorcuffen gjøres i hovedsak artroskopisk. Hos eldre anbefales konservativ behandling, særlig dersom bare supraspinatussenen er involvert. Ved degenerativ ruptur anbefales i første omgang konservativ behandling. Fagmiljøet i Helse Sør-Øst Regionale helseforetak (RHF) har uttrykt behov for å evaluere bruken av kirurgi ved rotatorcuff-ruptur.

Folkehelseinstituttet har fått i oppdrag av Bestillerforum for nye metoder å utarbeide en fullstendig metodevurdering av kirurgi med sutur ved degenerativ rotatorcuff-ruptur. Vi vil vurdere og oppsummere kunnskapsgrunnlaget for effekt og sikkerhet, og utarbeide en helseøkonomisk evaluering av kirurgi sammenlignet med konservative behandlingstiltak. I samråd med fagekspertene har vi besluttet å avgrense metodevurderingen til å omhandle gjennomgående rotatorcuff-rupturer. Total ruptur eller fulltykkelses ruptur brukes synonymt om gjennomgående ruptur. 

 

Tittel

Surgery for degenerative rotator cuff tears - Protocol for Health Technology Assessment

Populærvitenskapelig sammendrag

The rotator cuff is a group of four tendons that surrounds and stabilizes the shoulder joint during normal arm movements. A rotator cuff tear can result from acute trauma, overload, or degenerative changes. Although medical history and clinical examination may indicate rupture, the final diagnosis is made with imaging. Rotator cuff tears can be classified according to the size, number of tendons involved and the thickness of the tear (partial or full thickness). The most common symptoms are pain, decreased strength and decreased active range of motion. On a general basis, surgery is recommended for acute injuries, especially in younger patients with high functional demands. Surgery for rotator cuff tears in one or more tendons is most often done arthroscopically. In elderly, conservative treatment is recommended, especially in cases with isolated tears of the supraspinatus tendon. In degenerative tears, conservative treatment is recommended initially. The professional community in South-Eastern Norway Regional Health Authority has expressed a need to evaluate the use of surgery for rotator cuff tears.

 

The Norwegian Institute of Public Health has been commissioned by the National System for Managed Introduction of New Health Technologies within the Specialist Health Service in Norway to conduct a health technology assessment (HTA) of surgery for degenerative rotator cuff tears. We will evaluate and summarize the knowledge base for effect and safety and conduct a health economic evaluation of surgery compared to non-surgical treatment. In consultation with the clinical experts, we have decided to delimit this HTA to focus onfull-thickness rotator cuff tears only.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Line Holtet Evensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Kristin Thuve Dahm

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Elisabet Vivianne Hafstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Linn Kleven

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 4 av 4