Cristin-prosjekt-ID: 2533106
Sist endret: 7. februar 2022, 09:49

Cristin-prosjekt-ID: 2533106
Sist endret: 7. februar 2022, 09:49
Prosjekt

Et forskningskart over kontrollerte studier og systematiske oversikter av kontrollerte studier for selvhjelpsapper - Prosjektplan for forskningskart

prosjektleder

Heather Melanie R Ames
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag • Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning

Emneord

Selvhjelp • Mobilapper • Selvhjelpsarbeid

HRCS-helsekategori

 • Generell helserelevans
 • Andre

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. oktober 2021 Slutt: 1. april 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Et forskningskart over kontrollerte studier og systematiske oversikter av kontrollerte studier for selvhjelpsapper - Prosjektplan for forskningskart

Populærvitenskapelig sammendrag

Det er til enhver tid mange i Norge som har intensjoner om å gjøre livsstilsendringer, for eksempel å mosjonere mer eller å drikke mindre alkohol. Andelen som ikke lykkes er stor, endring er vanskelig. Det er dokumentert at selvhjelpsapper kan bidra til at flere lykkes med livsstilsendringer som kan gi helsegevinster. Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og Norsk helsenett SF (NHN) skal utrede en nasjonal godkjenningsordning for denne typen apper. Det er viktig å kartlegge hva som finnes av forsking om effekt av selvhjelpsapper og hva appene blir brukt til. Forskningskartet vil kunne danne grunnlag for kunnskapsbaserte prioriteringer for videre forskning på feltet.

Et forskningskart er en type systematisk kunnskapsoppsummering som sorterer og synliggjør den tilgjengelige forskningen om en bred problemstilling. For å identifisere randomiserte studier (RCT) og systematiske oversikter av RCTer hvor selvhjelpsapper gir støtte, veiledning, læring eller bidrar til mestring, egenomsorg og/eller livsstilsendring skal vi gjennomføre et systematisk søk i fire databaser og Microsoft Academic Graph.

To forskere skal uavhengig av hverandre gå gjennom titler og sammendrag og kode de utvalgte studiene i henhold til et forhåndsdefinert rammeverk. Forskningen vi identifiserer vil presenteres i en norskspråklig rapport og som et interaktivt nettbasert forskningskart.

Tittel

An evidence and gap map of controlled trials and systematic reviews of controlled trials for self-help apps - Protocol for evidence and gap map

Populærvitenskapelig sammendrag

At any point, there are many people in Norway with the intention of making lifestyle changes. For example, they want to exercise more or drink less alcohol. The percentage that fails is large; change is hard. It has been documented that self-help apps can contribute to more people succeeding with lifestyle changes that can have positive impacts on their health. The Norwegian Directorate of Health, the Norwegian Directorate for eHealth and the Norwegian Health Network are going to develop a national approval strategy for this type of app. It is important to map what type of effectiveness research about self-help apps exists and what interventions they are used for. This research map might inform prioritization for further research in the field.

 

An evidence and gap map (EGMs) is a systematic evidence synthesis product that displays the available evidence relevant to a broader research question. To identify randomised trials (RCT) and systematic reviews of RCTs on self-help apps for support, guidance, teaching or exercises for mastery, self-care and/or lifestyle changes, we will conduct a systematic search for in four data bases and Microsoft Academic Graph. Two researchers will independently screen, include and code relevant studies at the title and abstract level following a predefined framework. We will present the research in a report written in and as an interactive online evidence and gap map.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Heather Melanie R Ames

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Elisabet Vivianne Hafstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Henriette Tyse Nygård

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Maria Bjerk

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 4 av 4