Cristin-prosjekt-ID: 2533561
Registrert av: REK Sist endret: 5. mai 2022, 16:24

Cristin-prosjekt-ID: 2533561
Registrert av: REK Sist endret: 5. mai 2022, 16:24
Prosjekt

Diagnostikk og forekomst av tarmparasitter i Norge med subtyping av sirkulerende Giardia og Cryptosporidium varianter

prosjektleder

Kurt Hanevik
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

forskningsansvarlige enheter

 • Akershus universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 399585

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. februar 2022 Slutt: 1. februar 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Diagnostikk og forekomst av tarmparasitter i Norge med subtyping av sirkulerende Giardia og Cryptosporidium varianter

Populærvitenskapelig sammendrag

Dette prosjektets formål er å tallfeste hvordan innføring av PCR-diagnostikk har endret påvisning av protozoer og øvrige tarmparasitter hos pasienter i Norge med tanke på prevalens, demografisk fordeling, antall prøver undersøkt per episode og sesongvariasjon i Norge. En vil få ny kunnskap om forekomst av intestinale koinfeksjoner ved giardiasis og cryptosporidiose og kartlegge sirkulerende genotyper av Giardia og Cryptosporidium i Norge gjennom analyse av positive prøver ved deltagende laboratorier. På denne måten kan man også finne ut av mindre utbrudd, spredning og variasjon i Giardia og Cryptosporidium genotyper ved innenlands og utenlands smitte. Prosjektet vil samle inn retrospektive data om analyser av avføringsprøver i tidsrommer 2014 - 2021 fra samarbeidende mikrobiologiske laboratorier i Norge. En ønsker også å starte en to-årig prospektiv innsamling av data og DNA fra avføringsprøver som er positive for Giardia og Cryptosporidium. Retrospektive data vil systematiseres og analyseres med tanke på forekomst av protozoer og øvrige tarmpatogene mikrober, koinfeksjoner, demografi og geografi. Prospektive data og DNA materiale vil genotypes med PCR og sekvensering, og sammenholdes med opplysninger om smittested fra MSIS. Prosjektet vil være samfunnsnyttig i form av ny kunnskap om hvordan omlegging av protozodiagnostikken har påvirket forekomsten av tarmprotozoer og andre tarmparasitter. Det vil også bidra til kartlegging av sirkulerende Giardia og Cryptosporidium typer i Norge, og gi grunnlag for forebyggende tiltak.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Kurt Hanevik

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Lars Sandven

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Helse Førde HF

Aina Borgersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset i Vestfold HF

Tore Lier

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Truls Leegaard

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Akershus universitetssykehus HF
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »