Cristin-prosjekt-ID: 303106
Sist endret: 10. mars 2015, 10:35

Cristin-prosjekt-ID: 303106
Sist endret: 10. mars 2015, 10:35
Prosjekt

Samisk kunst

prosjektleder

Svein Aamold
ved Institutt for kultur og litteratur ved UiT Norges arktiske universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Södertörns högskola
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Institutt for kultur og litteratur ved UiT Norges arktiske universitet
 • Kunsthøgskolen i Oslo
 • Københavns Universitet
 • Uppsala universitet
 • Jacobs University Bremen
 • Lapin yliopisto
 • UiT Norges arktiske universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Annen kunsthistorie • Humaniora

Emneord

Materialitet • Samisk kunst • Urfolkskunst • Samtidskunst • Urfolksmetodologi

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2009 Slutt: 1. juli 2013

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Samisk kunst

Sammendrag

Prosjektet skal gjennom internasjonalt forskningssamarbeid, doktorgradsprosjekter og konferanser bringe fram ny kunnskap om samisk kunst, arkitektur og duodji, med særlig vekt på vår egen samtid. Et utgangspunkt for prosjektet er dets åpenhet i forhold til definisjoner av hva slik kunst, arkitektur eller duodji kan være eller hvorvidt kunstneriske uttrykk kan kalles samiske eller ikke. Prosjektets mål er derfor også å bryte ned tilvante forestillinger om hva kunst og kunstvitenskap er. Bakgrunnen for prosjektet er både vår interesse for emnet, og vår erfaring fra forskning og undervisning på samisk kunst ved kunstvitenskap, Universitetet i Tromsø.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektets hovedmål er å få ny kunnskap om samisk kunst og utvikle nye teoretiske tilnærminger til denne kunstdiskursen. Delmål er å bringe fram ny empiri på samisk kunst, dekonstruere gjeldende diskurser og metoder for forskning på samisk kunst, samt legge til rette for forskningssamarbeid i Sápmi, Norge, Sverige, Finland, Danmark, Tyskland og Sveits. Prosjektet er være en paraply for forskning som foregår parallelt. Prosjektets empiriske tilnærminger kan være ulike kunstsamlinger eller museumssamlinger som omfatter samisk kunst. En annen tilnærming kan gjøres fra et internasjonalt perspektiv og utforske hvordan samisk kunst eventuelt inngår i en større, cirkumpolar eller internasjonal urfolkskunstdiskurs. En tredje kan være undersøkelsen av samisk kunst som en motdiskurs i den etnopolitiske kampen.

Metode

Prosjektet bygger på erfaringen at forsøk på å bringe fram ny empiri ved å anvende tradisjonell historiografi og teori om samisk kunst havner i ulike "feller": etnografiske, kunsthistoriske eller komparative. Vår hypotese er at forskningen faller i slike feller fordi man ikke samtidig kritiserer gjeldene diskurser og metoder innenfor kunstvitenskapen selv. Ett slikt diskursivt ankepunkt er selve historieskrivingen. Et annet er hvordan all kunst avtvinges mening etter modell av verbalspråket. Med bakgrunn i teorier fra Manfredo Tafuri, Gottfried Boehm og W. J. T. Mitchell vil objekter og fenomener stå i sentrum. Det dreier seg om en vending mot bildet (The iconic turn/The pictorial turn) hvor det særlig er bildets annerledeshet og forskjell fra tekst som er utgangspunktet. I disse teoriene ligger det samtidig et element av kritikk som gjør dem velegnet som dekonstruerende og kritiske verktøy.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Svein Aamold

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for kultur og litteratur ved UiT Norges arktiske universitet

Kirsten Thisted

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Københavns Universitet

Christian Spies

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universität Basel

Birgit Mersmann

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Jacobs University Bremen

Dan Karlholm

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Södertörns högskola
1 - 5 av 15 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Tilhørighet: Landskap, kunst og verdi i det nordlige Sápmi.

Aamold, Svein. 2015, SARP seminar/workshop. UITVitenskapelig foredrag

Belonging: Landscape, Art and Value in Northern Sápmi or the County of Finnmark.

Aamold, Svein. 2015, The 11th Triennial Nordic Committee for Art History Conference. UITVitenskapelig foredrag

Samisk kunst i norsk kunsthistorie. Historiografiske riss.

Grini, Monica. 2015, Seminar on Sámi Art. UITVitenskapelig foredrag

Landscape and Belonging.

Aamold, Svein. 2014, Open seminar on Sámi Art. UITVitenskapelig foredrag

Begrepet "samisk kunst".

Aamold, Svein. 2014, Boklansering, "Sámi Stories". UITFaglig foredrag
1 - 5 av 22 | Neste | Siste »