Cristin-prosjekt-ID: 435486
Sist endret: 3. februar 2016, 14:46

Cristin-prosjekt-ID: 435486
Sist endret: 3. februar 2016, 14:46
Prosjekt

Digital tekstkompetanse og bruk av læringsressurser i ny grunnskolelærerutdanning (DigiGLU)

prosjektleder

Elise Seip Tønnessen
ved Institutt for nordisk og mediefag ved Universitetet i Agder

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for nordisk og mediefag ved Universitetet i Agder

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2013 Slutt: 1. mai 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Digital tekstkompetanse og bruk av læringsressurser i ny grunnskolelærerutdanning (DigiGLU)

Vitenskapelig sammendrag

Målet med prosjektet er å utforske hvordan kommunikasjon og læring kan styrkes i de nye grunnskolelærerutdanningene (GLU 1-7 og 5-10. Læring i et moderne samfunn er primært mediert gjennom tekster, og i dette prosjektet ser vi tekstkompetanse (literacy) som en forutsetning for læring (Østerud 2004). Dette avspeiles i de grunnleggende ferdighetene som er definert i felles læreplan for skoleverket (LK2006): å kunne uttrykke seg muntlig, skriftlig, lese, regne og bruke digitale verktøy. Inspirert av New Literacy Studies (Cope & Kalantzis 2000) vil prosjektet fokusere på sammenhengen mellom slike ferdigheter, og hvordan tekst- og medieformer inngår i læringspraksiser i ulike GLU-fag. Prosjektet vil særlig fokusere på bruk av nye sammensatte (multimodale) tekstformer i digitale medier.

Prosjektet vil vie særlig oppmerksomhet til hvordan digitale læringsressurser tas i bruk og integreres med mer tradisjonelle tekster og kommunikasjonsformer. Her vil multimodal kommunikasjonsteori by på en fruktbar forståelsesramme. Den tekstkompetansen som kreves for å lykkes i slike læringsprosesser kan teoretisk betegnes som “multiliteracies” (Mackey 2007), og analyseres ut fra samspillet mellom tekstresepsjon (lesing), tekstproduksjon (skriving) og tekstrefleksjon (Smidt 2004). For lærerstudenter, som selv skal legge til rette for elevers læring gjennom tekster og medier, inngår refleksjonen som en viktig side ved deres lærerprofesjonalitet. Den praksisen som tekstkompetansen inngår i (mediert i digitale medier og mer direkte kommunisert i klasserommet) blir analysert som design for læring i møte med studentenes design i læring (Selander og Kress 2010; Sørensen og Levinsen 2014).

Problemstilling: Hvordan integreres ulike tekst- og medieringsformer i grunnskolelærerutdanningene ved UiA, og hvordan kan lærerstudentenes tekstkompetanse og didaktiske forståelse utvikles mht. hvordan tekster og mediering fungerer i læringsprosesser i ulike fag? 

Metode

I GLU 1-7 er ansvaret for å forankre de grunnleggende ferdighetene plassert i de obligatoriske fagene Pedagogikk og elevkunnskap (PEL) og norsk. I GLU 5-10 er dette ansvaret plassert i PEL, som er det eneste obligatoriske faget i dette løpet. PEL og norsk har dermed et særlig ansvar for en overordnet refleksjon om literacy og læring. Prosjektet vil følge disse to fagene i GLU 1-7 og GLU 5-10 gjennom de to årene prosjektet varer, og se hvordan man praktiserer og reflekterer over grunnleggende ferdigheter, inkludert multimodale tekster i digitale medier. For å utforske literacy i ulike fagtradisjoner vil prosjektet også inkludere andre GLU-fag som samfunnsfag, naturfag og engelsk. I hovedsak vil undersøkelsene blir gjort vedén institusjon, men sammenlignbare data for PEL og norsk vil også samles inn fra to andre institusjoner. Tekstpraksis og kommunikasjonsformer studeres gjennom obligatoriske arbeidskrav, der vi analyserer hva studentene leser og tekstene de produserer i forhold til læringspotensial og prosesser i analoge møter og digitale medier. Studentenes tekstrefleksjoner, aktiviteter og læringsprosesser blir studert gjennom fokusgruppeintervjuer.

 

Vitenskapelig sammendrag

DigiGLU

The aim of this project is to improve Teacher education programs by exploring how communication and learning can be strengthened in the new primary school teacher education in Norway (GLU 1-7 and 5-10). Learning in a modern society is primarily mediated through texts, and in this project, we see literacy as a prerequisite for learning (Østerud 2004). This is reflected in the basic skills that are defined in the National Curriculum for primary and secondary schools (LK2006): oral expression, reading, expressions in writing, numeracy and using digital tools. Inspired by New Literacy Studies (Cope & Kalantzis 2000), the project will focus on the relationship between these skills, and how texts and mediating enter into the learning processes in different GLU subjects. The project will particularly focus on the use of new multimodal text forms in digital media.

The project will therefore pay particular attention to how digital learning resources are used and integrated with more traditional texts and forms of communication. Here, multimodal communication theory offers a fruitful framework of understanding. The literacy required to succeed in such learning processes can be theoretically described as "multiliteracies" Cope & Kalantzis 2000; Mackey 2007) and analyzed on the basis of the interaction between text reception (reading), text production (writing) and text reflection (Smidt 2006). For teacher students, who will facilitate learning through texts and media in schools, text reflection as an important aspect of their teaching profession. The literacy practices in GLU (mediated in digital media and more directly communicated in the classroom) will be analyzed as designs for learning, encountering the students’ designs in learning (Selander & Kress 2010; Sørensen & Levin 2014).

Research Question:

How are various text forms and media integrated in primary teacher education programs, and how can teacher students develop didactic understanding and reflection on how various forms of texts and mediations are integrated in the learning processes of different subjects?

Metode

GLU is in its third year, and thus starting to get some experience with how the new teacher education works, and how it is organized in regional teacher education institutions. In GLU 1-7 the compulsory subjects Pedagogy and Pupil-related skills (PPS), and Norwegian are responsible for anchoring the basic skills. In GLU 5-10 this responsibility is placed in the PPS, which is the only mandatory subject in this stream. Since PPS and Norwegian have a special responsibility for an overall reflection on literacy and learning, the project will follow these two subjects in GLU 1-7 and 5-10 over the two years duration of the project in order to see how the basic skills are practiced and reflected on, with particular focus on multimodal texts in digital media. With the aim of exploring literacy in different knowledge traditions, the project will also include other GLU subjects such as Social sciences, Natural sciences and English. The research will mainly be carried out at one institution, but comparable data for PPS and Norwegian will also be obtained from two other institutions. In order to identify and assess literacy practices and forms of communication in GLU data will be collected from mandatory student work, where we will analyze the texts that students read and produce, and assess them in relation to learning potential, and the interaction they enter into in the classroom and through digital media. The students' reflections on the texts, activities and learning processes will be investigated through focus group interviews. 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Elise Seip Tønnessen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for nordisk og mediefag ved Universitetet i Agder

Gro-Renée Rambø

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for nordisk og mediefag ved Universitetet i Agder

Magnhild Vollan

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for nordisk og mediefag ved Universitetet i Agder

Gunhild Kvåle

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for nordisk og mediefag ved Universitetet i Agder

Eli-Marie D. Drange

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for nordisk og mediefag ved Universitetet i Agder
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Agder
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Collaborative learning in digital media; planning and practice in Fronter and Facebook.

Birkeland, Nils Rune; Drange, Eli-Marie D.; Tønnessen, Elise Seip. 2013, MULTIKUL VISIT to London Knowledge Lab/MODE. UIAVitenskapelig foredrag

Kilder og kildebruk.

Birkeland, Nils Rune; Rambø, Gro-Renee; Vollan, Magnhild; Drange, Eli-Marie D.. 2015, UIAVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Sammensatte tekster i faglig skriving.

Tønnessen, Elise Seip; Kvåle, Gunhild. 2015, UIAVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Utvikling av norske grunnskolelærerstudenters tekstkompetanse.

Vollan, Magnhild; Rambø, Gro-Renee. 2015, Forskningsseminar: Språkperspektiver i læringskontekster. UIAVitenskapelig foredrag

Digital collaboration inside and outside educational systems.

Birkeland, Nils Rune; Drange, Eli-Marie D.; Tønnessen, Elise Seip. 2015, E-Learning and Digital Media. UIAVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 22 | Neste | Siste »