Cristin-prosjekt-ID: 442790
Sist endret: 28. november 2018 14:44

Cristin-prosjekt-ID: 442790
Sist endret: 28. november 2018 14:44
Prosjekt

ESPAD (European School Project on Alcohol and Other Drugs)

prosjektleder

Elin Kristin Bye
ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 1995 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

ESPAD (European School Project on Alcohol and Other Drugs)

Sammendrag

Prosjektnr. 258 SIRUS deltar i den europeiske skoleundersøkelsen ESPAD - the European School Project on Alcohol and Other Drugs, gjennomført blant 15-16 åringer hvert 4.år siden 1995. Undersøkelsen gir grunnlag for å beskrive utviklingen av rusmiddelbruk over tid.

Populærvitenskapelig sammendrag

FHI (ved avdeling for rusmidler og tobakk) er ansvarlig for innsamling av norske data til den europeiske skoleundersøkelsen ESPAD (The European School Project on Alcohol and Other Drugs).  Det er til nå foretatt seks datainnsamlinger (1995, 1999, 2003, 2007, 2011 og 2015). Hovedresultatet er en gjennomgående positiv utvikling når det gjelder bruk av både tobakk, alkohol og narkotika blant norske 15-16-åringer, både for gutter og jenter. Andelene som brukte henholdsvis alkohol og tobakk var i 2015 på det laveste nivået siden oppstart av undersøkelsen i 1995. Andelene som oppga bruk av cannabis eller andre narkotiske stoffer har også holdt seg på et stabilt og lavt nivå. Stort sett har utviklingen når det gjelder bruk av de ulike substansene vært den samme for gutter og jenter. Videre kommer norske 15-16-åringer svært godt ut sammenlignet de fleste land i Europa ved at de gjennomgående ligger lavt når det gjelder bruk av de ulike substansene

Vitenskapelig sammendrag

FHI (ved avdeling for rusmidler og tobakk) er ansvarlig for innsamling av norske data til den europeiske skoleundersøkelsen ESPAD (The European School Project on Alcohol and Other Drugs).  Formålet er å sammenligne bruk av ANT over tid blant 15-16-åringer i ulike land i Europa. Det er nå foretatt seks spørreskjemaundersøkelser (1995, 1999, 2003, 2007, 2011 og 2015) blant elever i et representativt utvalg av norske avgangsklasser (10 trinn) i ungdomsskolen om bruk av ulike rus­midler og tobakk (ANT). Hovedresultatet er en gjennomgående positiv utvikling når det gjelder bruk av både tobakk, alkohol og narkotika blant norske 15-16-åringer, både for gutter og jenter. Resultatene fra Norges undersøkelser 1995-2015 finnes i denne rapporten: https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2017/bruk_av_rusmidler_og_tobakk_15_16_aringer_2017.pdf

Det foreligger en internasjonal rapport for hvert av de seks undersøkelsesårene og disse kan lastes ned på http://www.espad.org/reports-documents. Den internasjonale rapporten fra 2015 foreligger også som et interaktivt dokument, med flere tabeller og grafer enn i selve hovedrapporten, og dette kan leses/lastes ned på http://www.espad.org/report/home/

Tittel

ESPAD - European School Project on Alcohol and Other Drugs

Sammendrag

The survey is part of a comparative European school survey on the use of alcohol and other drugs by 15-16-year-olds, and is conducted every fourth year. In light of the problems associated with low response rates in the traditional postal youth surveys, the Norwegian survey conducted in 2011 also included first and second grade pupils at upper secondary school. The questionnaire is completed in the classroom by a random sample of tenth, first and second grade pupils at upper secondary school corresponding to 4,000 and 2,000 pupils from the whole country. A standardised questionnaire has been developed for use in all of the 35 or so countries affiliated to the ESPAD network. Five surveys have been carried out so far under ESPAD, in 1995, 1999, 2003, 2007 and 2011. The results of the first four surveys are documented in reports. The survey from 2011 will be documentet in a report in 2012.

Populærvitenskapelig sammendrag

FHI (Department of Alcohol, Tobacco, and Drugs) is responsible for collecting Norwegian data for the European School Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD). To date, six data collections have been carried out (1995, 1999, 2003, 2007, 2011 and 2015). The main result is a positive development in tobacco, alcohol and drug use among Norwegian 15-16 year olds, both boys and girls. In 2015, the proportions who used alcohol and tobacco respectively were at the lowest level since the start of the survey in 1995. The proportions for use of cannabis or other narcotic drugs are also at a stable and low level. Moreover, the use of the various substances among Norwegian 15-16 year olds is generally low compared to most other European countries.

Vitenskapelig sammendrag

FHI (Department of Alcohol, Tobacco, and Drugs) is responsible for collecting Norwegian data for the European School Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD). The purpose is to compare the use of ANT over time among 15-16 year olds in different European countries. To date, six data collections have been carried out (1995, 1999, 2003, 2007, 2011 and 2015) among 10th grade students in a representative sample of Norwegian secondary schools. The main result is a positive development in tobacco, alcohol and drug use among Norwegian 15-16 year olds, both boys and girls. The results from the Norwegian surveys 1995-2015 are presented in this report: https://www.fhi.no/globalassets/documentsfiles/rapporter/2017/bruk_av_rusmidler_og_tobakk_15_16_aringer_2017.pdf

 

There is an international report for each of the six survey years and these can be downloaded at http://www.espad.org/reports-documents.

The International Report of 2015 is also available as an interactive document, with more tables and graphs than in the main report itself, and can be read / downloaded at http://www.espad.org/report/home/

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Elin Kristin Bye

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Marianne Lund

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Linn Gjersing

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Tord Finne Vedøy

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Ingeborg Lund

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 5

Resultater Resultater

15-year-old tobacco and alcohol abstainers in a drier generation: Characteristics and lifestyle factors in a Norwegian cross-sectional sample.

Lund, Ingeborg; Scheffels, Janne. 2018, Scandinavian Journal of Public Health. FHIVitenskapelig artikkel

Drinking with parents: Different measures, different associations with underage heavy drinking?

Pape, Hilde; Bye, Elin Kristin. 2017, Nordic Studies on Alcohol and Drugs. FHIVitenskapelig artikkel

Bruk av rusmidler og tobakk blant 15-16 åringer. Resultater fra ESPAD 1995-2015.

Bye, Elin Kristin; Skretting, Astrid. 2017, FHIRapport

Ready, willing, and able: The role of cannabis use opportunities in understanding adolescent cannabis use.

Andreas, Jasmina Burdzovic; Bretteville-Jensen, Anne Line. 2017, Addiction. FHIVitenskapelig artikkel

Collectivity of drinking behavior among adolescents: An analysis of the norwegian ESPAD data 1995-2011.

Brunborg, Geir Scott; Bye, Elin Kristin; Rossow, Ingeborg. 2014, Nordic Studies on Alcohol and Drugs. FHIVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »