Cristin-prosjekt-ID: 496030
Sist endret: 5. april 2016, 14:50

Cristin-prosjekt-ID: 496030
Sist endret: 5. april 2016, 14:50
Prosjekt

Lærerprofesjon og interkulturell kompetanse

prosjektleder

Ingvild Bjørkeng Haugen
ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Høgskulen på Vestlandet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 17. august 2015 Slutt: 16. august 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Lærerprofesjon og interkulturell kompetanse

Populærvitenskapelig sammendrag

Mål

Lærere er viktige aktører for å skape utdanningsmuligheter for alle elever i et samfunn med økende sosialt og kulturelt mangfold. Prosjektet omhandler lærerprofesjon og interkulturell kompetanse og undersøker hvordan utdanningspolitiske aktører påvirker handlingsrommet læreren jobber innenfor.

Om prosjektet 

Det er behov for forskningsbasert innsikt i hvordan utdanningspolitiske aktører påvirker læreres arbeid og hva lærere mener er deres rolle og muligheter i utdanningslandskapet når det kommer til å arbeide med elevenes interkulturelle kompetanse.  Prosjektet bidrar med forskningsbasert kunnskap for å forstå hvordan utdanningspolitiske intensjoner og læreres fortolkninger og handlingsmuligheter påvirker praksis og den opplæring som blir gitt i norske ungdomsskoler. 

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet relateres  til interkulturell utdanning og lærerprofesjon generelt, og læreres interkulturelle kompetanse spesielt. I prosjektet analyseres hvilke agencies som opprettes av/ i utdanningspolitikk og av lærere gjennom sin praksis, i implementasjonen av interkulturell utdanning. Politiske dokumenter og læreres refleksjoner rundt sin praksis blir undersøkt i et flernivå-perspektiv. Lærere har behov for og tar i bruk sin kompetanse  daglig i møtet med det sosiale og kulturelle mangfoldet i sine elevgrupper. Deres evne til å opptre varsomt og fornuftig i en sosial og kulturelt mangfoldig praksis, antas  å ha en stor innvirkning på elevens utdanning generelt og interkulturelle kompetanse spesielt. Lærere utgjør derfor, gjennom utøvelsen av sitt yrke, både et viktig bidrag til konstitueringen av det kulturelt og sosialt mangfoldige samfunn, så vel som elevenes pedagogiske prosesser. Selv om interkulturell kompetanse blir sett på som stadig viktigere i dagens globaliserte vergen, har empiriske utdanningsforskning så langt gitt lite oppmerksomhet til den praktiske implementeringen og læreres forståelse av interkulturell utdanning. Slik sett bidrar prosjektet, ikke bære til lærerutdanningsforskning, men også til den bredere diskusjonen om hvordan skape et mangfoldig og sosialt rettferdig samfunn. Med tanke på behovet for å styrke sosial og kulturell inkludering i samfunnet gjennom å redusere barrierer for sosial ulikhet og mangel på kulturell anerkjennelse, vil det interkulturelle perspektivet innen utdanning og utdanningsforskning være av høy nasjonal, internasjonal og tverrfaglig relevans.

Metode

Diskursanalyse 

Tittel

Teaching profession and intercultural competence

Populærvitenskapelig sammendrag

Aim

Teachers are important participators in creating educational opportunities in a time of increasing social and cultural diversity. The project concerns teaching profession and intercultural education, and seeks to examine how educational policy and teachers create latitudes within which teachers work.

About the project

There is a need for research based knowledge of how educational agencies effect teachers work and what teachers themselves think of their own role and possibilities for actions in their work with intercultural education/ competence. This project contributes to research knowledge on understanding education policy intentions, teachers’ interpretations and implementation of intercultural education in Norwegian upper secondary schools. 

Vitenskapelig sammendrag

This project relates to intercultural education and teaching profession in general and teachers’ intercultural competence in particular. It analyses what agencies are set up by educational policy and teachers (through their practice) in order to implement intercultural education. Within a multilevel perspective, political documents as well as teachers’ reflections on and around their profession concerning intercultural education, are examined. Teachers need and use their competence daily in their meeting with social and cultural diversity in their group of students. Their ability to act sensitively within a social and cultural diverse practice is considered to have a great impact on students’ education in general and their intercultural competence specifically. In this sense, teachers in the execution of their profession, make a vital contribution to both the constitution of the cultural and social diverse society and to the educational processes of students. Although the intercultural competence is seen as increasingly important in today’s globalized world, the empirical educational research has so far paid little attention to the practical implementation and teachers’ understandings of intercultural education. Thus, the project contributes not only to the teacher education research, but also to the wider discussion about how to create a diverse and socially just society. Considering the need to strengthen social and cultural inclusion of society by reducing barriers of social inequality and cultural misrecognition, the intercultural perspective within education and educational research is of high national, international and interdisciplinary relevance.

Metode

Discourse analysis 

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Ingvild Bjørkeng Haugen

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 1 av 1