Cristin-prosjekt-ID: 531119
Sist endret: 12. april 2018 11:30

Cristin-prosjekt-ID: 531119
Sist endret: 12. april 2018 11:30
Prosjekt

Biomarkører for trening, restitusjon og kognitiv funksjon

prosjektleder

Elisabeth Ersvær
ved Institutt for sikkerhet, kjemi- og bioingeniørfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Idrettsmedisinske fag • Treningslære • Hematologi • Helsefag • Andre idrettsfag • Forebyggende medisin • Cellebiologi

Emneord

MiRNA • Muskelceller • Biopsi / vevsprøve • Metabolisme

HRCS-helsekategori

 • Blod
 • Muskulatur og skjelett

HRCS-forskningsaktivitet

 • 1.4 Metodologi og målinger
 • 4.1 Oppdaging og preklinisk testing av markører og teknologier

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning
 • Faglig utviklingsarbeid

Kontaktinformasjon

Telefon
90539219
Sted
Elisabeth Ersvær

Tidsramme

Aktivt
Start: 2. januar 2017 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Biomarkører for trening, restitusjon og kognitiv funksjon

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektets hovemål er å øke regionalt samarbeid ved primært å etablere nødvendig kompetanse innen mikrobiopsiteknikk i regionen. Sekundær målsetning ved prosjektet er å etablere metodikk for å sammenligne muskulære metabolitt- og mikro RNA-profiler (fra muskelbiopsi) med blodprofil– før og etter trening. Denne sammenligningen vil danne et mer helhetlig bilde av potensielle biomarkører for restitusjon. 

Vitenskapelig sammendrag

Gode tester og markører for restitusjon er en stor utfordring ikke bare innenfor idrett, men også ved opptrening etter større muskelskader. Det er i dag ingen enkelt test eller markør som kan brukes som en sikker biologisk parameter for restitusjon etter trening. De siste årene er det imidlertid gjort interessante studier hvor ulike mikro RNA (miRNA) er brukt som markører for treningsstimuli. miRNA frigjøres fra alle kroppens celler og styrer hvilke gener som skal uttrykkes i vevene alt etter kroppens behov. Slik spiller miRNA en viktig rolle i fysiologiske stressreaksjoner som skjer under og etter fysisk trening (regulering av cellemetabolisme, mitokondriemetabolisme, hypoksi, celledød, stimulering av nytt blodårenett i muskel, vevs-regenerering, etc.). I prosjektet «Effekten av spesifikk sprint og styrketrening på sprintegenskaper og prestasjon hos godt trente syklister» har vi fått ekstern del-finansiering fra Olympiatoppen for å undersøke miRNA-profiler i blod - før og etter trening. Naturlig videreføring av dette prosjektet er å gjennomføre en multiparametrisk analyse der vi ser på funn fra magnetisk resonans imaging (MRI), magnetisk resonans spektroskopi (MRS), ultralyd, miRNA og metabolitter fra muskelvev og sammenligne dette mot fysisk og kognitiv prestasjon for å måle effekten av trening også hos andre befolkningsgrupper. Vi ønsker å etablere et sett med målbare og sensitive biomarkører for treningseffekt. Lårmuskulatur (enklest ved mikrobiopsiprøvetagning) vil være fokusområdet for dette prosjektet. En god muskelfunksjon fremmer bl.a. kognitiv funksjon hos eldre og vil bli undersøkt ved hjelp av funksjonell (blant annet test av hjernens hukommelse) og strukturell MRI og MRS. Resultatene vi finner ønskes deretter, i et bredere folkehelseperspektiv, applisert på ulike pasientgrupper, f.eks. i opptrening etter større traumer og sykdommer i bevegelsesapparatet, for å få kunnskap om hvilke treningsformer som gir best funksjonell og kognitiv effekt i restitusjonsbehandlingen.

Regionalt forskningsmiljø: 

Prosjektet er en videreføring av et eksisterende samarbeid mellom Høgskolen i Bergen, Høgskolen i Lillehammer, NTNU og Olympiatoppen. Nå ønsker vi å styrke det regionale samarbeidet og kompetansen innen mikrobiopsi, metabolitt og miRNA-profil analyser. Fra Høgskolen i Bergen er det deltagere fra forskningsgruppen Idrett, helse og funksjon; en tverrfaglig forskningsgruppe på tvers av avdelinger og institutt/seksjoner ved HiB. Deltagerne fra Høgskolen i Bergen representerer idrettsseksjonen (AL), institutt for fysioterapi, ergoterapi og radiografi (AHS) og Institutt for Bio- og kjemiingeniørfag (AIØ): Elisabeth Ersvær, Gry Sjøholt, Kari Rostad, Anita Ryningen, Lise B. Gundersen, Hilde Gundersen, Morten Kristoffersen, Vegard Iversen, Cecilie Rygh. Fra Høgskolen i Sogn og Fjordane er det deltagere fra Avdeling for lærerutdanning og idrett: Christian Frøyd, Vidar Andersen, Vegard Fusche Moe, Atle Sæterbakken. Fra Universitetet i Stavanger er det deltagere fra Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk: Leif Inge Tjelta. Fra Universitetet i Bergen er det deltagere fra KG Jebsen senter for diabetesforskning og Institutt for Pediatri: Prof. Overlege Pål R. Njølstad, samt fra Klinisk Institutt II: Arve Ulvik. Fra Haukeland Universitetssykehus er det deltagere fra Nevrologisk avdeling: konstituert overlege Petter Schandl Sanaker.

Tittel

Biomarkers of physical activity and exercise

Populærvitenskapelig sammendrag

The main goal in this project is to increase regional cooperation primarily by establishing the necessary expertise in microneedle biopsy technique in this region. Secondary objectives of the project is to establish a methodology for comparing muscular metabolite- and microRNA profiles

Vitenskapelig sammendrag

Good tests and markers of regeneration is a major challenge not only in sports but also in rehabilitation after major muscle injuries. There is currently no single test or marker that can be used as a biological parameter for recovery after exercise. Today micro RNA (miRNA) are suggested to be used as markers for regeneration after sports. miRNA is released from all the cells in the body and controls which genes are expressed in the tissues. As such, miRNA plays an important role in physiological stress reactions that occur during and after physical training (regulation of cell metabolism, mitochondrial metabolism, hypoxia, cell death, stimulation of new blood vessel networks in muscle, tissue regeneration, etc.). In the project "The effect of specific sprint and strength training on sprint abilities and performance in trained cyclists", we have received external part financing from Olympiatoppen to examine miRNA profiles in blood - before and after exercise. Natural continuation of this project is to implement a multi-parametric analysis where we look at the findings from magnetic resonance imaging (MRI), magnetic resonance spectroscopy (MRS), ultrasound, miRNA and metabolites from muscle tissue and comparing this against the physical and cognitive performance to measure the impact of training also in other population groups. We want to establish a set of measurable and sensitive biomarkers for assess effects of training. Thigh muscles (easiest by microneedle biopsy sampling) will be the focus area for this project.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Elisabeth Ersvær

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for sikkerhet, kjemi- og bioingeniørfag ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sikkerhet, kjemi- og bioingeniørfag ved Høgskulen på Vestlandet

Morten Kristoffersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Cecilie Brekke Rygh

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for helse og funksjon ved Høgskulen på Vestlandet

Hilde Stokvold Gundersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

Kari Rostad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sikkerhet, kjemi- og bioingeniørfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »