Cristin-prosjekt-ID: 538105
Sist endret: 24. april 2017, 11:04

Cristin-prosjekt-ID: 538105
Sist endret: 24. april 2017, 11:04
Prosjekt

Alarmmottak som sentral utfordring og mulighet i et kommunalt omsorgsteknologiprosjekt

prosjektleder

Knut Øvsthus
ved Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. desember 2015 Slutt: 1. desember 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Alarmmottak som sentral utfordring og mulighet i et kommunalt omsorgsteknologiprosjekt

Populærvitenskapelig sammendrag

Lindås kommune har i et RFF-støttet prosjekt sett på muligheter for at ulike former for omsorgsteknologi kan benyttes i forebyggende tiltak og for å trygge hjemmeboende. Kommunen implementerer og tar i bruk
sensorteknologi (videre omtalt som omsorgsteknologi) hos inntil 250 brukere utenfor institusjon i Lindås kommune. En grunnleggende tanke bak prosjektet er at rett og effektiv bruk av teknologi kan føre til bedre bruk og fordeling av ressursene, og at dersom de rette løsninger velges kan prinsippet om beste effektive omsorgsnivå (BEON) imøtekommes. Prosjektet utforsker hvilke konsekvenser dette har for organiseringen av tjenestene. Her inkluderes erfaringer fra brukeren selv, pårørende og helse- og omsorgspersonell i
hjemmetjenesten før og etter implementering av omsorgsteknologi. Så langt i pågående forsknings- og utviklingsprosjekt, som gjennomføres i perioden august 2012 til august 2015, så har alarmmottak vist seg å være et kritisk element i forhold til å få til god tjenesteorganisering.
Britiske erfaringer tyder på at sentrale alarmmottak er forbundet med flere utfordringer (Roberts et al. 2012), mens erfaringer fra blant annet kommunene West Lothian og Manchester i Storbritannia tyder på at det kan
være en del å vinne på å drifte alarmsentraler lokalt i de enkelte kommunene, som en integrert del av dekommunale helse- og omsorgtjenestene.
Gjennom å etablere sikker teknisk infrastruktur og integrert alarmmottak for omsorgsteknologi i kommunen er det mulig å realisere robuste, pålitelige og kostnadseffektive omsorgstjenester som svarer på fremtidens
helse- og omsorgsutfordringer. Robusthet og pålitelighet omfatter både tekniske infrastrukturer og endringer i organisasjon.

Vitenskapelig sammendrag

Formålet er å prøve ut og evaluere framtidig sikker teknisk løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste, med fokus på alarmmottak. Relevante problemstillinger innen organisering skal utredes.
Lindås kommune har gjennomført et større forskningsprosjekt hvor
omsorgsteknologi er tatt i bruk i stor skala for første gang i Norge. Erfaring
herfra viser store utfordringer knyttet til ansvarsfordeling mellom ulike
aktører, ikke minst forbundet med et eksternt kommersielt alarmmottak. Nytt
prosjekt skal se på hvordan tjenesten kan etableres som en helhetlig, sikker og
kostnadseffektiv tjeneste.

Hovedmål: Forskingen skal etablere ny kunnskap om organisering av
teknisk infrastruktur, alarmsentral og utforske og bidra til å implementere nye
løsninger for alarmsentral


- Delmål 1: Produsere nye løsninger for å etablere robust, pålitelig overføring
av data fra bruker til kommunens helsetjeneste.
- Delmål 2: Utforske muligheten til å etablere en robust og sikker løysing ved
å integrere alarmsentral for omsorgsteknologi i kommunen sin helsetjeneste
- Delmål 3: Søke løsning for å unngås dagens ekstra arbeid med manuell
synkronisering av brukerinformasjon
- Delmål 4: Identifisere organisatoriske forutsetninger for ny modell for
alarmmottak
- Delmål 5: Utforske organisatoriske endringer som ny løsning for
alarmmottak medfører.

Tittel

Alarm reception and call center as a central challenge and opportunity in a municipal telecare service

prosjektdeltakere

prosjektleder

Knut Øvsthus

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag ved Høgskulen på Vestlandet

Kari Bjørkheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Alver kommune

Guang Yang

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Yngvild Brandser Alvsåker

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for omsorgsforskning vest ved Høgskulen på Vestlandet

Frode Fadnes Jacobsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for omsorgsforskning vest ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 5