Cristin-prosjekt-ID: 539215
Registrert av: REK Sist endret: 9. juni 2019 15:20

Cristin-prosjekt-ID: 539215
Registrert av: REK Sist endret: 9. juni 2019 15:20
Prosjekt

Læringsnettverk for gode pasientforløp

prosjektleder

Sabine Ruths
ved NORCE Helse - Allmennmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NORCE Norwegian Research Centre AS

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/632

Finansiering

 • EU
  Prosjektkode: 634288

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsøkonomi • Allmennmedisin

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2017 Slutt: 31. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Læringsnettverk for gode pasientforløp

Populærvitenskapelig sammendrag

Bakgrunn: Over 50 millioner mennesker i Europa har flere kroniske tilstander samtidig (multimorbiditet). "Læringsnettverk for gode pasientforløp" er et nasjonalt program rettet mot sårbare eldre som motttar kommunale hjemmetjenester eller korttidsopphold i sykehjem. En koordinator (sykepleier, hjelpepleier) kartleger pasientens funksjonsnivå og dens ønsker om måloppnåelse, målrettet hverdagsrehabilitering iverksettes, samordning med pasientens fastlege og andre relevante helse- og sosialtjenester.

Formål: evaluere om Læringsnettverk for gode pasient-forløp bidrar til å bedre pasienters helse og trivsel, og reduserer kostnader.

Metode: prospektiv kohortstudie med kontrollgruppe. Basert på spørreskjemaundersøkelse blant ca 100 pasienter i 12 kommuner som deltar i Læringsnettverk, og ca 100 pasienter fra 4 kommuner som ikke (enda) deltar i Læringsnettverk. Datainnsamling gjøres to ganger, baseline (når pasienten mottar nye kommunale tjenester) og etter 6 måneder.

Tittel

Good patient pathways for older people

Populærvitenskapelig sammendrag

Background: Over 50 million people in Europe suffer from more than one chronic condition (multimorbidity). "Learning network for good patient care" is a national program aimed at vulnerable elderly people who receive municipal home care services including short-term stays in nursing homes. A coordinator (nurse, assistant nurse) maps the patient's functional level and wishes for goal achievement, targeted everyday rehabilitation, coordination with the patient's GP and other relevant health and social services.

Purpose: to evaluate whether the Learning Network for Good Patient Pathways helps improve patient health and well-being, and reduces costs.

Method: prospective cohort study with control group. Based on a questionnaire survey among about 100 patients in 12 municipalities participating in the Learning Network, and about 100 patients from 4 municipalities who do not (yet) participate in the Learning Network. Data collection is done twice, baseline (when the patient receives new municipal services) and after 6 months.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Sabine Ruths

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NORCE Helse - Allmennmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Jan Erik Askildsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Kamrul Islam

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
1 - 3 av 3