Cristin-prosjekt-ID: 544579
Registrert av: REK Sist endret: 26. november 2019, 14:19

Cristin-prosjekt-ID: 544579
Registrert av: REK Sist endret: 26. november 2019, 14:19
Prosjekt

Personskader i Norge

prosjektleder

Eyvind Ohm
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2014/1945

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Epidemiologi medisinsk og odontologisk statistikk

Emneord

Uførepensjon • Norsk pasientregister • Forebygging • Sysselsetting • Epidemiologi • Skadeprevensjon • Ulykker • Sosioøkonomiske ulikheter • Dødsårsak • Primærhelsetjenesten • Insidens • Risikofaktorer • Spesialisthelsetjenesten • Skade • Ulykkesstatistikk

HRCS-helsekategori

 • Skader og ulykker

HRCS-forskningsaktivitet

 • 2.4 Overvåking og utbredelse

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Kontaktinformasjon

Telefon
21078330
Sted
Eyvind Ohm

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2015 Slutt: 31. desember 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Personskader i Norge

Populærvitenskapelig sammendrag

Skader og ulykker er en betydelig folkehelseutfordring og behovet for kunnskap på skadefeltet er stort. Formålet med dette forskningsprosjektet er å fremskaffe ny kunnskap om skadeomfanget i befolkningen, avdekke mulige risikofaktorer for skader og gi ny kunnskap om individuelle og samfunnsmessige konsekvenser av personskader. Ved å koble opplysninger fra ulike registre og helseundersøkelser vil bi blant annet studere geografiske og sosioøkonomiske forskjeller i skader, undersøke mulige risikofaktorer som rusmiddelbruk, fysisk aktivitet, sykdom og psykiske plager samt granske konsekvenser av skader, blant annet for senere arbeidstilknytning og uførhet.

Vitenskapelig sammendrag

På tross av en betydelig nedgang i dødelighet på grunn av ulykker de siste 40 årene er skader og ulykker fortsatt en stor folkehelseutfordring i Norge. Ulykker er en av de viktigste årsakene til dødsfall for nordmenn under 45 år, og hvert år blir om lag 12 prosent av befolkningen behandlet for personskader. Samtidig er skader et felt med et stort potensiale for forebygging, og en reduksjon av ulykker vil på kort sikt kunne gi en solid helsegevinst i befolkningen. Likevel er det mangelfull kunnskap om det totale omfanget av skader og ulykker i Norge, årsaker til og konsekvenser av personskader, og potensielle muligheter for forebygging. Kunnskapen på skadefeltet i Norge er fragmentert på ulike sektorer, og de fleste registrene med opplysninger om skader og ulykker er preget av mangelfull dekningsgrad og datakvalitet. 

Som en del av et tverrsektorielt og helhetlig arbeid med å bedre kunnskapsgrunnlaget på skadefeltet og avdekke muligheter for forebygging av ulykker, ønsker vi nå å skaffe til veie ny kunnskap om forekomst, risiko og konsekvenser av personskader. Vi ønsker blant annet å studere nærmere hvorvidt insidens av ulike typer personskader varierer geografisk mellom ulike regioner og fylker og etter demografiske, sosiale og sosioøkonomiske faktorer, deriblant utdanning, inntekt, næring/yrke, etnisk bakgrunn og sivilstand. Vi vil også undersøke sammenhengen mellom individuelle helserelaterte faktorer (som rusmiddelbruk, medisinbruk, kosthold, fysisk aktivitet, tidligere skader, sykdom og psykiske plager) og risiko for personskader. I tillegg ønsker vi å øke kunnskapen om konsekvenser av skader, blant annet for senere arbeidstilknytning, uførhet, boforhold og sosialt nettverk. 

For å undersøke disse problemstillingene vil vi sammenstille en populasjonsfil bestående av data fra det sentrale folkeregisteret (alle personer bosatt i Norge med opplysninger om alder, kjønn, sivilstand, etnisk bakgrunn og bosted) med 1) skadedata i sentrale helseregistre (voldsomme dødsfall i Dødsårsaksregisteret og personskader behandlet på sykehus i Norsk pasientregister), 2) individuelle helserelaterte variabler fra helseundersøkelsene i CONOR og ungdomsundersøkelsene «Ungdom i seks fylker» samt 3) opplysninger om sosioøkonomiske forhold, sysselsetting og trygdeytelser fra Nasjonal utdanningsdatabase, FD-Trygd og andre kilder i SSB. For å gi en samlet oversikt over skader som behandles i den norske helsetjenesten vil vi i tillegg innhente opplysninger fra databasen Kontroll og utbetaling av helserefusjoner (KUHR), som inneholder data fra primærhelsetjenesten (fastlege, helsestasjon, fysioterapeut m.m.).  

Samlet vil resultatene fra dette prosjekt kunne bidra med mer pålitelig data på skadefeltet i Norge, gi ny kunnskap om samfunnsbyrden som personskader utgjør og øke kunnskapsgrunnlaget for nasjonalt og lokalt forebyggende arbeid.

Metode

Dette prosjektet er en befolkningsundersøkelse der opplysninger fra folkeregisteret vil bli sammenstilt med data fra en rekke datakilder. Statistisk sentralbyrå definerer populasjonen ved å hente ut alle personer i folkeregisteret som er eller har vært bosatt i Norge siden 1960. Denne filen inneholder opplysninger om alder, kjønn, sivilstand, etnisk bakgrunn og bostedskommune. For denne populasjonen genererer SSB et prosjektspesifikt løpenummer for hvert individ. Hver hendelse for samme individ vil få dette løpenummeret. 

SSB bruker denne filen til å koble på data fra Forløpsdatabasen Trygd og sosioøkonomiske registre, og sender filen avidentifisert (dvs. med fødselsnummer fjernet) til prosjektleder. Videre sender SSB koblingsnøkkelen til følgende eiere/forvaltere for påkobling av opplysninger fra de andre datakildene:

* Helsedirektoratet (NPR med FMDS)

* Helseøkonomiforvaltningen (Kontroll og utbetaling av helserefusjoner)

* Nasjonalt folkehelseinstitutt (Dødsårsaksregisteret, Cohort of Norway og ungdomsundersøkelsene «Ungdom i seks fylker») 

Hvert av disse registrene bruker fødselsnummer til å hente ut opplysninger på individnivå i henhold til de variabler som er skissert i prosjektbeskrivelsen. Etter påkobling av disse opplysningene fjernes fødselsnummer og avidentifiserte filer blir sendt til prosjektleder.

I våre analyser vi vil benytte deskriptiv statistikk (insidensrater) for å studere forekomst av skader, Poissonregresjon for å modellere insidensrater med hensyn til ulike forklaringsvariabler på befolkningsnivå samt Cox-regresjon for å modellere skadehendelser i oppfølgingstiden med hensyn til selvrapporterte opplysninger i helseundersøkelsene (lukket kohorter).

Tittel

Injuries in Norway: incidence, consequences, demographic and individual risk factors

Populærvitenskapelig sammendrag

Injuries are a major public health challenge, being a leading cause of death for young people. In addition, a large number of non-fatal injuries contribute to poor health and reduced quality of life for the injured as well as high costs to society. Despite the high individual and societal burden of injury, providing accurate estimates of injury incidence is challenging. In addition, knowledge about risk factors and consequences of injuries is currently lacking. This research project is a population-based study linking individual injury data, demographic and socioeconomic variables, information about injury disabilty benefits and health-related information. The general aims are to study trends in injury incidence in Norway (including geographical and socioeconomic differences), provide knowledge of potential risk factors for injuries, and provide knowledge of consequences of non-fatal injuries.   

prosjektdeltakere

prosjektleder

Eyvind Ohm

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for helse og ulikhet ved Folkehelseinstituttet
Inaktiv cristin-person

Johan Lund

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for helse og ulikhet ved Folkehelseinstituttet

Christian Madsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for helse og ulikhet ved Folkehelseinstituttet

Else Karin Grøholt

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for helse og ulikhet ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Kristin Holvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for kroniske sykdommer og aldring ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »