Cristin-prosjekt-ID: 546697
Registrert av: REK Sist endret: 18. august 2020 13:05

Cristin-prosjekt-ID: 546697
Registrert av: REK Sist endret: 18. august 2020 13:05
Prosjekt

Bruk av medikamenter og senere sykelighet og dødelighet

prosjektleder

Vidar Hjellvik
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2010/131

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. februar 2010 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Bruk av medikamenter og senere sykelighet og dødelighet

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med studien er:

• Studere om virkningene av medisinbruk er som forventet i den generelle befolkningen (fase IV studier) ved å koble Reseptregisteret med sykdomsregistre.

• Legemiddelbruk som eksponering: Å gjennomføre koblinger av Reseptregisteret med ulike sykdomsregistre og helseundersøkelser for å oppdage om legemiddelbruk har alvorlige bivirkninger.

• Overvåke bruken av legemidler i den norske befolkning, og relatere bruken til retningslinjene for bruk av det enkelte medikament.

• Legemiddelbruk som proxy for sykdom: Å gjennomføre koblinger av ulike datasett med Reseptregisteret for å forstå årsaker til kroniske sykdommer.

Vi vil studere virkninger og bivirkninger av legemidler i den generelle norske befolkningen og sammenholde legemiddelbruk med diagnoser i spesialisthelsetjenesten og retningslinjer for bruk.

Kliniske utprøvinger av legemidler har begrensninger som fører til at kunnskapen om nye legemidler er begrenset på markedsføringstidspunktet: relativt få personer i et begrenset tidsrom har vært eksponert for legemidlet. Signaler om bivirkninger bør derfor evalueres etter at legemidlene er tatt i vanlig bruk i befolkningen ved hjelp av epidemiologiske studier der systematiske skjevheter forsøkes unngått. Kunnskap om hvordan legemidler brukes i befolkningen er også viktig. Prosjektet vil gi kunnskap om hvordan legemidler brukes i den generelle befolkningen - og om virkninger og bivirkninger - ved å koble Reseptregisteret med Dødsårsaksregisteret, Pasientregisteret, Kreftregisteret, helseundersøkelser (tre fylker, 40-åringsundersøkelsene 1985-1999 og CONOR 1994-2003) og sosioøkonomisk informasjon fra SSB. Følgende konkrete problemstillinger inngår:

a) Bruk av insulin-analogen Lantus og kreftrisiko (avsluttet).

b) Medisinbruk og diagnoser for ADHD.

c) Bruk av psykofarmaka blant barn og unge.

d) Medikamentell forebygging av hjerneslag ved atrieflimmer.

e) Medisinbruk blant kreftoverlevere.

f) Forskrivning av legemidler for og dødelighet av hjerte- og karsykdom

g) Søvnproblemer, hypnotikabruk og senere ADHD.

Tittel

Prescription drug use and subsequent morbidity and mortality

Populærvitenskapelig sammendrag

Clinical trials of drugs have restrictions that limit the knowledge of new drugs at the time of marketing: relatively few people in a limited period of time have been exposed to the drug. Signs of adverse reactions should therefore be evaluated after the drugs have been taken in normal use by the population using epidemiological studies in which systematic bias is attempted to be avoided. Knowledge of how drugs are used in the population is also important. The project will provide information on how medicines are used in the general population - and on effects and side effects - by linking the Norwegian Prescription Database with the Cause of Death Register, the Patient Register, the Cancer Registry, health surveys (three counties, 40-year surveys 1985-1999 and CONOR 1994-2003) and socioeconomic information from Statistics Norway. The following specific issues are included:

a) Use of the insulin analogue Lantus and cancer risk.

b) Medicine use and diagnoses for ADHD.

c) Use of psychiatric drugs among children and adolescents.

d) Medical prevention of stroke in atrial fibrillation.

e) Drug treatment before and after hospital admissions for asthma.

f) The connection between the use of sedative medicine, sleep medicine, cancer and mortality.

g) Prescription drug use among cancer survivors.

h) Prescription of drugs for and mortality of cardiovascular disease

i) Sleep problems, hypnosis and later ADHD.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Vidar Hjellvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for kroniske sykdommer og aldring ved Folkehelseinstituttet

Zoltan Thinsz

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Karolinska Institutet

Peter Vestergaard

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Aalborg Universitet

Morten Andersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Karolinska Institutet

Matti Siivola

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet
1 - 5 av 26 | Neste | Siste »