Cristin-prosjekt-ID: 555459
Registrert av: REK Sist endret: 11. mars 2020, 15:27

Cristin-prosjekt-ID: 555459
Registrert av: REK Sist endret: 11. mars 2020, 15:27
Prosjekt

Shared moments: The bodily and emotional quality of the therapeutic relationship as outcome predictor in music therapy with chilrden with autism.

prosjektleder

Karin Antonia Mössler
ved NORCE Helse og samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NORCE Helse og samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1645

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 7.000.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 240433

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2017 Slutt: 31. august 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Shared moments: The bodily and emotional quality of the therapeutic relationship as outcome predictor in music therapy with chilrden with autism.

Vitenskapelig sammendrag

From infant research we know that the early attachment between infant and caregiver is characterized by a consistent modulation between attunement, mis-attunement and re-attunement of affective states and relational intentions. The experience of attunement develops through mutual regulation, synchronization, and coordination and facilitates social-emotional as well as cognitive development.

In therapy it is generally assumed that good relationships create good outcomes. Psychotherapy research suggests the quality of the therapeutic relationship as crucial mechanism of change. In the field of autism, some research underlines the importance of relational factors, however little evidence exists about how relational factors, especially attunement processes between therapist and client , contributes to generalized changes in autistic traits.

“Shared Moments” is a project looking at relational experiences of children with autism spectrum disorder (ASD) made in music therapy sessions and how these experiences might moderate the effect of therapy. The musical and emotional attunement and synchronization are essential and unique features of music therapy supporting the organization and regulation of relational experiences grounded in the body, similar to the development of interaction between infant and caregiver in early childhood. The particular involvement in music allows for experiencing various bodily qualities of being in relation which might help to facilitate the emotional attunement between child and therapist.

The project is designed as mixed method study. Based on predictor analyses examining whether the relationship between children with ASD and their music therapist predicts changes in social communication and interaction skills, further investigations will follow focusing on qualitative aspects of the relational dynamics between child and therapist. A focus will be on involving music therapists, researchers and practitioners from other fields, autistic people and parents of children with autism in different types of workshops (interviews, focus groups) to gain deeper insight in how processes of attunement are perceived, understood and applied to support relational experiences. All analyses are based on video data of music therapy sessions with children with autism and outcome data on their development collected during a large multicenter RCT (see TIME-A project, NORCE).

Findings of this study will provide evidence on the impact of relational factors on symptom change in children with autism, and broaden the knowledge on how bodily and emotional attunement can be used by caregivers and care providers to support relational experiences between children with autism and their interaction partners. Findings might be able to contribute to an integrated theory and understanding of autism that shifts the focus of attention on the human body, and its crucial role in cognition, emotion, and social interaction.

Tittel

Relasjonen som virkemekanisme i musikkterapi med barn med autisme

Vitenskapelig sammendrag

Fra spedbarnsforskning vet vi at tidlig tilknytning mellom spedbarn og omsorgspersoner er kjennetegnet av pågående modulasjon mellom inntoning, manglende inntoning og ny-inntoning av affektive tilstander og relasjonelle intensjoner. Opplevelsen av inntoning utvikler seg gjennom gjensidig regulasjon, synkronisasjon og koordinasjon og fremmer sosial-emosjonell og kognitiv utvikling.

Innen terapi forutsetter man at gode relasjoner skaper gode resultater. Psykoterapeutisk forskning viser at kvaliteten på terapeutiske relasjoner er en viktig virkemekanisme.  På autismefeltet finnes det forskning som understreker viktigheten av relasjonsfaktorer, men det finnes lite bevis på hvordan relasjonsfaktorer, spesielt inntoningsprosesser mellom terapeut og klient bidrar til generaliserte forandringer i autistiske trekk.

«Shared moments» er et prosjekt som ser på relasjonserfaringer til barn med autismespekterforstyrrelser (ASD) gjort i musikkterapitimer og hvordan disse erfaringene påvirker effekten av terapien. Musikalsk og emosjonell inntoning og synkronisering er essensielle og unike egenskaper ved musikkterapi som støtter organiseringen og reguleringen av relasjonelle erfaringer gjennom kroppsopplevelser, på samme måte som utviklingen av interaksjon mellom spedbarn og omsorgsperson i tidlig barndom. Å delta i musikk gjør det mulig å oppleve ulike kroppslige kvaliteter av å være i relasjon som kanskje hjelper til å fremme affektiv-relasjonell inntoning mellom barn og terapeut.

Prosjektet er utformet som en mixed method studie. Prosjektet starter med prediktoranalyser som undersøker om relasjonen mellom barn med ASD og musikkterapeutene deres kan predikere forandringer i sosial kommunikasjon og samhandlingsevner. Prosjektet bygger videre på analyser som fokuserer på kvalitative aspekter av den relasjonelle og kroppslige dynamikken mellom barn og terapeut. Prosjektet skal involvere musikkterapeuter, forskere og praktikere fra andre fagfelt, autister og foreldre til barn med autisme i ulike typer workshops (intervjuer, fokusgrupper) for å få en dypere forståelse av hvordan avstemmingsprosesser blir oppfattet, forstått og anvendt for å støtte relasjonelle opplevelser. Undersøkelsene baseres på videoanalyser av musikkterapitimer med barn med autisme og deres utviklingsdata som ble samlet inn i løpet av en stor internasjonal effektstudie (se TIME-A prosjektet, NORCE).

Resultater av denne studien vil genere evidens om hvordan relasjonelle faktorer kan skape symptomendring hos barn med autisme og utvide kunnskapen om hvordan kroppslig og emosjonell inntoning kan brukes av omsorgspersoner og fagfolk for å støtte relasjonelle opplevelser mellom barn med autisme og deres samspillpartnere. Resultater kan bidra til en integrert teori og forståelse av autisme som understreker kroppens betydning i kognisjon, emosjon, og sosial interaksjon.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Karin Antonia Mössler

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NORCE Helse og samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse og samfunn - GAMUT ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Maren Metell

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Jill Diana Hjørnevik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Wolfgang Schmid

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Jörg Assmus

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse og samfunn - GAMUT ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

The therapeutic relationship as outcome predictor in music therapy with children with autism.

Schmid, Wolfgang; Gold, Christian; Mössler, Karin. 2018, INSAR 2018 Annual Meeting. NORCE, UIBPoster

Musikkterapi og autisme - forsking og praksis i rørsla.

Mössler, Karin. 2018, Musikkterapi. NORCEKronikk

What´s this adorable noise? Relational qualities in music therapy with children with autism spectrum disorders. .

Schmid, Wolfgang; Mössler, Karin. 2017, 19th Herbstakademie Heidelberg. NORCE, UIBVitenskapelig foredrag

Betydningen av relasjonen i musikkterapeutisk autismebehandling.

Mössler, Karin; Gold, Christian; Schmid, Wolfgang. 2017, Polyfon konferanse. NORCE, UIBVitenskapelig foredrag

Kinesthetic recognition in video analysis: working with felt sense in music therapy research .

Halstead, Jill ; Mössler, Karin; Schmid, Wolfgang. 2017, 19th Herbstakademie. Embodied Aesthetics: Resonance in Perception, Expression and Therapy. NORCE, UIBVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »