Cristin-prosjekt-ID: 560352
Registrert av: SPREK Sist endret: 19. desember 2018 00:00 Sist endret av: ukjent
Cristin-prosjekt-ID: 560352
Registrert av: SPREK Sist endret: 19. desember 2018 00:00 Sist endret av: ukjent
Prosjekt

Psykiske vansker og assosierte risiko- og kontekstuelle faktorer blant voksne med ulik etnisk bakgrunn i Midt- og Nord-Norge: Data fra befolkningsundersøkelsene SAMINOR I og SAMINOR II

prosjektleder

Anne Cecilie Javo
ved Finnmarkssykehuset

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Finnmarkssykehuset

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1949

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 30. januar 2018 Slutt: 1. juni 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Psykiske vansker og assosierte risiko- og kontekstuelle faktorer blant voksne med ulik etnisk bakgrunn i Midt- og Nord-Norge: Data fra befolkningsundersøkelsene SAMINOR I og SAMINOR II

Populærvitenskapelig sammendrag

Studiens formål er å generere ny kunnskap om psykiske vansker blant samiske voksne i Norge, sammenliknet med ikke-samisk befolkning. Man vil benytte data fra SAMINOR I og SAMINOR II spørreundersøkelser. Data vil analyseres ved hjelp av kvantitativ metode og krysskulturell design. Forskningsspørsmål: 1. Er det forskjell i forekomst av psykiske problemer i samisk befolkning sammenliknet med ikke-samisk befolkning, og har forekomsten / forskjellene forandret seg over tid? 2. Er det forskjeller i sammenhengen mellom psykisk helse og ulike risikofaktorer som rusproblemer, opplevd vold og og overgrep, tidligere skoleinternat-liv, tidligere selvmordsforsøk og manglende familiær støtte, i de to etniske gruppene? 3. Er det forskjeller i forekomst og kontekstuelle faktorer mellom sørsamisk, lulesamisk og nord-samisk bosettingsområde? Psykiske vansker, primært angst og depresjon, måles ut fra en 10-spørsmål versjon av Hopkins Symptoms Check List (HSCL-10).

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anne Cecilie Javo

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Finnmarkssykehuset
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Finnmarkssykehuset

Lars Lien

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Anne Cathrine Silviken

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet

Lars Robert Helander

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Finnmarkssykehuset
1 - 4 av 4