Cristin-prosjekt-ID: 565457
Registrert av: REK Sist endret: 18. februar 2021, 15:29

Cristin-prosjekt-ID: 565457
Registrert av: REK Sist endret: 18. februar 2021, 15:29
Prosjekt

DNA-metylering hos nyfødte i forhold til i utero-eksponeringer og helseutfall hos barn

prosjektleder

Per Minor Magnus
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1934

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 29. august 2017 Slutt: 30. august 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

DNA-metylering hos nyfødte i forhold til i utero-eksponeringer og helseutfall hos barn

Populærvitenskapelig sammendrag

Nyere studier antyder at eksponeringer i svangerskapet kan påvirke helse og sykdom hos avkom enten ved fødsel, i barnealder eller senere. Epigenetikk er en mekanisme som kan overføre påvirkningene fra fosterlivet til senere helse. Epigenetikk refererer til modifikasjoner av DNA som ikke endrer DNA-sekvensen. Metylering er den best studerte epigenetiske modifikasjonen. Fra 2011-2013 har NIEHS finansiert hel-genom metyleringsmålinger ved bruk av Illumina 450K plattformen i mer enn 1,700 MoBa navleveneprøver. I samarbeid med andre kohorter har vi funnet at metylering hos nyfødte avdekker maternelle eksponeringer som røyking, folatinntak og prenatale luftforurensninger. Fordi epigenom-vide analyser krever store utvalg har vi dannet et konsortium (Pregnancy and Childhood Epigenetics or PACE) sammen med andre fødsels- og barnekohorter som også har målt metylering.

Tittel

DNA methylation in newborns compared to in utero exposures and health outcomes in children

Populærvitenskapelig sammendrag

Recent studies suggest that exposures in pregnancy may affect the health and disease of offspring either at birth, in childhood or later.

Abstract:

Recent studies suggest that exposures in pregnancy may affect the health and disease of offspring either at birth, in childhood or later. Epigenetics is a mechanism that can transfer the effects of fetal life to later health. Epigenetics refers to modifications of DNA that do not alter the DNA sequence. Methylation is the best studied epigenetic modification. From 2011-2013, National Institute of Environmental Health Science (NIEHS) has funded full-genome methylation measurements using the Illumina 450K platform in more than 1,700 MoBa umbilical vein samples. In collaboration with other cohorts, we have found that methylation in newborns reveals maternal exposures such as smoking, folate intake and prenatal air pollution. Because epigenome-wide analyses require large samples, we have formed a consortium (Pregnancy and Childhood Epigenetics or PACE) together with other birth and child cohorts that have also measured methylation.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Per Minor Magnus

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for fruktbarhet og helse ved Folkehelseinstituttet

Tianyuan Wang

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved National Institute of Environmental Health Sciences

Shanshan Zhao

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved National Institute of Environmental Health Sciences

Christine Louise Parr

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Maria Christine Magnus

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for fruktbarhet og helse ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 14 | Neste | Siste »