Cristin-prosjekt-ID: 572666
Sist endret: 31. januar 2019, 11:02

Cristin-prosjekt-ID: 572666
Sist endret: 31. januar 2019, 11:02
Prosjekt

Attachment and Biobehavioral Catch-up Intervention (ABC) - en pilotstudie av hjemmebasert intervensjon for småbarnsfamilier i barneverntjenesten

prosjektleder

Heidi Jacobsen
ved RBUP Øst og Sør

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • RBUP Øst og Sør

Klassifisering

Emneord

Foreldreveiledning • Barnevernet

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2018 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Attachment and Biobehavioral Catch-up Intervention (ABC) - en pilotstudie av hjemmebasert intervensjon for småbarnsfamilier i barneverntjenesten

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med prosjektet er å gjennomføre en pilotundersøkelse av en lovende amerikansk veiledningsmetode The Attachment and Biobehavioral Catch-up Intervention (ABC). ABC er et foreldreveiledningstiltak som har til hensikt å redusere foreldrenes skremmende atferd, øke sensitiv og kjærlig omsorg og dermed bidra til å hjelpe barnet til emosjonell, atferdsmessig og fysiologisk regulering. Veiledningsmetoden har vist seg å øke foreldrekompetansen hos foreldre med små barn under 3 år og benyttes som tidlig intervensjon for å hindre skjevutvikling hos barn som følge av omsorgssvikt. Det er nå utført to evalueringer av metoden i USA (The California Evidence-Based Clearinghouse for Child Welfare, 2016; U.S. Department of Health & Human Services, 2017), og ABC er nå anbefalt som en virksom metode til foreldre med små barn som har behov for hjelp innenfor barnevernet.

Vitenskapelig sammendrag

Hovedmålsettingene med piloten er å undersøke erfaringene til de barnevernsansatte og foreldrene som mottar ABC intervensjonen som hjelpetiltak, og hvordan ABC intervensjonen passer inn i en norsk barnevernkontekst. En annen sentral målsetting er å arbeide parallelt med å gjennomføre en kunnskapsoppsummering av publiserte artikler, hvor vi kritisk ut fra tilgjengelig empiri, vurderer allerede utprøvde og evaluerte nasjonale og internasjonale hjemmebaserte intervensjoner rettet mot sped- og småbarn i barnevernet. En slik kunnskapsoppsummering vil bidra med kunnskap om hvilke kjernekomponenter som synes å være viktige i intervensjoner som er spesielt rettet mot familier som mottar hjelpetiltak i barnevernet. Vi vil slik få kunnskap om ABC allerede har inkludert disse komponentene og/eller om ABC har andre viktige komponenter som er fraværende i sammenlignbare intervensjoner. Det er således en rekke delmål for denne piloten:

 • Undersøke erfaringer med å rekruttere barnevernstjenester til deltakelse i pilotstudien.
 • Undersøke de barnevernsansattes erfaring med opplæringsprosessen i ABC intervensjonen.
 • Undersøke barneversansattes erfaring med å jobbe med familier ut fra ABC manualens innhold og vurdere eventuelle behov for videreutvikling/tilpasning til norske forhold.
 • Undersøke foreldrenes erfaring med å motta ABC intervensjonen som hjelpetiltak og vurdere eventuelle behov for videreutvikling/tilpasning til norske forhold.
 • Undersøke om de barnevernansatte utfører ABC intervensjonen i samsvar med opplæringen og manualen.
 • Undersøke måloppnåelse ved hjelp av utfall på barnet, foreldrene, og foreldre-barnrelasjonen
 • Undersøke tjenestelederes erfaring med ABC intervensjonen i tjenesten.
 • Undersøke unike og felles kjernekomponenter i ABC intervensjonen og andre hjemmebaserte tiltak for denne målgruppen.

Metode

I denne pilotstudien vil det bli benyttet både video-observasjon, spørreskjema og intervjuer.

Utvalg: Målpopulasjonen for piloten vil være foreldre med barn mellom 6 og 24 måneder som er under oppfølging av barnevernet og vurdert til å kunne ha nytte av et hjelpetiltak i form av ABC. Eventuelt vil barn opp til 3 år kunne inkluderes senere i prosjektet. Den av foreldrene som er primær omsorgsperson og bor sammen med barnet, vil bli forespurt om deltakelse. Dersom begge foreldre bor sammen med barnet, og begge anser seg som primære omsorgspersoner, er det den som kan forplikte seg til å være tilstede på alle de 10 hjemmebesøkene som blir inkludert. Begge foreldrene kan være tilstede under hjemmebesøkene. Dersom barneverntjenesten har registrert at barnet til mulige deltakere er plassert i fosterhjem eller hvor fosterhjemsplassering allerede er besluttet vil ikke bli inkludert. Foreldre med alvorlige psykiske helseproblemer eller et pågående rusmisbruk, men som får hjelpetiltak av barnevernet, vil også bli ekskludert fra deltakelse. Dessuten må foreldrene være norskspråklige.

Utvalgsprosedyre: Utvalget blir rekruttert ved hjelp av barneverntjenester på Østlandet. Ledere i barneverntjenesten vil bli forespurt om deltakelse og aktuelle ansatte i de samme tjenestene vil bli intervjuet og rekruttert og få opplæring i ABC på grunnlag av dette intervjuet og vurdering av fire korte amerikanske videoopptak. Dersom de er aktuelle for opplæring vil de få muntlig og skriftlig informasjon. Når samarbeidskontrakt er skrevet med leder av barneverntjenesten og den ansatte, vil de fremtidige foreldreveilederne kontakte aktuelle deltakere. Disse vil bli informert muntlig og skriftlig av foreldreveilederen. Når de er rekruttert vil prosjektleder/assistent ta kontakt med familien. Det tas sikte på å rekruttere fire til fem barneverntjenester og deres ledere, 12 ansatte som skal få opplæring i ABC og ca. 40 familier. Da dette er en pilotstudie er det hensiktsmessig å begrense antall deltakere. Kun ett barn i hver familie som er i alderen 6 til 24 måneder vil bli inkludert.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Heidi Jacobsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved RBUP Øst og Sør

Hans Bugge Bergsund

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved RBUP Øst og Sør
Aktiv cristin-person

Gunn Astrid Baugerud

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo
Aktiv cristin-person

Filip Drozd

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved RBUP Øst og Sør

John Kjøbli

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved RBUP Øst og Sør
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »