Cristin-prosjekt-ID: 589622
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2020, 23:13 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 589622
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2020, 23:13 Sist endret av: REK
Prosjekt

Behandlingsprossesser i mentaliseringsbasert terapi

prosjektleder

Theresa Wilberg
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/519

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2018 Slutt: 31. desember 2030

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Behandlingsprossesser i mentaliseringsbasert terapi

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med dette prosjektet er å få økt kunnskap om terapiprosesser i mentaliseringsbasert terapi (MBT). Behandling av pasienter med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse er krevende, og det er et stort behov for klinisk forskning med sikte på bedre behandling for denne pasientgruppen. MBT er en anerkjent behandling ved personlighetsproblemer preget av emosjonell ustabilitet og består av kombinert gruppe- og individualterapi og psykoedukasjon. I dette prosjektet planlegger man å undersøke nytteverdien av forskjellige metoder for å vurdere personers mentaliseringsevne, pasienters evne til mentalisering før behandling, underveis i behandlingen og etter avsluttet behandling, sammenhenger mellom mentalisering og utbytte av behandlingen samt å få mer kunnskap om selve behandlingsprosessen Det planlegges å inkludere 60 pasienter i alderen 18-40 år som får behandling ved Personlighetspoliklinikken på OUS. Deltakerne vil følges gjennom et 3-årig behandlingsprogram med grundig evaluering før, under og etter behandlingen. For pasienter som deltar i prosjektet vil det utføres et spesialintervju av ca. 45-60 min. varighet før oppstart av behandlingen og 3 mnd. etter avsluttet behandling. Det siste intervjuet vil også omfatte pasientens erfaringer med behandlingen. Begge intervjuene blir tatt opp på lydbånd. Deltakelse innebærer også at det vil også gjøres intervju om episoder der pasienten opplevde at mentaliseringsevnen glapp som et ledd i de halvårlige evalueringene. Det vil gjøres videoopptak av disse intervjuene samt av 6 individualterapitimer hvert år de første 2 årene i behandlingen og av to individualtimer det tredje året. Opplysninger som samles inn vil omfatte sosiodemografiske data, diagnoser; barndomstraumer; behandlingsvariabler, f.eks. mengde, oppmøte, drop-out, og tidligere behandling; prosessvariabler som terapeutisk allianse og opplevelse av gruppeterapi; kliniske symptomer, psykososial fungering, personlighetsrelaterte variabler, bruk av helsetjenester og NAV/rehabiliteringsstøtte, og mentaliseringsevne.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Theresa Wilberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Eivind Normann-Eide

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
Aktiv cristin-person

Elfrida Hartveit Kvarstein

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Espen Folmo

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Merete Selsbakk Johansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »