Cristin-prosjekt-ID: 597164
Sist endret: 20. juni 2018 14:24

Cristin-prosjekt-ID: 597164
Sist endret: 20. juni 2018 14:24
Prosjekt

Psykiske lidelser blant minoritetskvinner: risikofaktorer og konsekvenser i et livsløpsperspektiv

prosjektleder

Melanie Lindsay Straiton
ved Avdeling for psykisk helse og selvmord ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Klassifisering

Emneord

Tilgang på helsetjenester • Psykisk helse • Innvandrerhelse

Kontaktinformasjon

Sted
Melanie Straiton

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. oktober 2018 Slutt: 30. september 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Psykiske lidelser blant minoritetskvinner: risikofaktorer og konsekvenser i et livsløpsperspektiv

Populærvitenskapelig sammendrag

Minoritetskvinner rapporterer oftere om psykiske plager enn både majoritetskvinner og minoritetsmenn. Til tross for dette er de underrepresentert i psykisk helsetjenester. De fleste norske studier er begrenset til å sammenligne grupper på ett tidspunkt, mens psykiske lidelser kan oppstå gjennom livsløpet. Ofte er en psykisk lidelse utfallet av en opphopning av flere faktorer. For å få en bedre forståelse av hvorfor noen får psykisk lidelser bør vi ser på risikofaktorer over en lengre tidsperiode.  I tillegg vet vi lite om livskonsekvensene av psykiske lidelser blant minoritetskvinner.

Formålet med prosjektet er å se på bruk av psykiske helsetjenester blant minoritetskvinner over tid, og å identifisere årsaker til og konsekvenser av psykiske lidelser gjennom livsløpet. Med minoritetskvinner mener vi innvandrerkvinner og deres kvinnelige etterkommere. Studien vil se på hvordan faktorer slik som fattigdom, arbeidsledighet og endringer i sivilstatus påvirker psykiske helse (estimerte ved bruk av psykiske helsetjenester) over tid, og hvordan psykiske lidelser påvirker senere livsutfall slik som endringer i sivilstatus, sysselsetting og inntekt.

 Ved å benytte data fra flere nasjonale registrere kan vi få mer kunnskap om minoritetskvinners helsebehov. Dette vil kunne bidra til bedre planlegging av helsetjenester, noe som er viktig sett på bakgrunn av en stadig økende minoritetsbefolkningen. I prosjektet vil vi også kunne identifisere risiko- og beskyttelsesfaktorer for psykiske lidelser i livsløpet blant minoritetskvinner, som igjen kan bidra til bedre forebyggingsstrategier. Til slutt vil funnene kunne gi en indikasjon på hvilke grupper av minoritetskvinner som vil trenge bedre støtte for å få høyere utdanning eller å bli i jobb etter å ha opplevd en psykisk lidelse. 

Tittel

Mental health disorders among minority women: risk factors and consequences from a life-course perspective

Populærvitenskapelig sammendrag

Minority women often report more mental health difficulties than both majority women and minority men, yet are underrepresented in mental health care. Most studies in Norway are limited to studies comparing groups in at one point in time. Mental health disorders can occur and reoccur throughout the life cycle and are often the result of an accumulation of many factors. Thus, to better identify why some people experience a mental health disorder, we need to consider risk factors over a greater time period. Further, we know little about the life consequences of mental health disorders among minority women.

The aim of the current project is to determine the extent of mental health service use among minority women over time and to identify the causes and consequences of mental health disorders over the life-course. By minority women, we mean immigrant women and their female decedents. We will consider how factors such as poverty, unemployment and marital transitions impact mental health (assessed by use of mental health care services) over time, and how mental health disorders impact future outcomes such as marital transitions, employment and income.

By using data from several national registries, we will obtain a better overview of minority women’s health care needs. This will aid future health care planning as the minority population continues to grow and diversify. Through the project, we will also identify risk and protective factors for mental health disorders across the lifespan of minority women, which can help with prevention strategies. Finally, our results will give an indication of whether particular groups of minority women need extra support in order to obtain higher education or to stay in the labour market following a mental health problem.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Melanie Lindsay Straiton

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for psykisk helse og selvmord ved Folkehelseinstituttet

Liefbroer Aart

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Rijksuniversiteit Groningen

Hollander Anna-Clara

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Karolinska Institutet

Karina Corbett

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Statens arbeidsmiljøinstitutt

Dawit Shawel Abebe

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »