Cristin-prosjekt-ID: 631432
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020, 02:03 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 631432
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020, 02:03 Sist endret av: REK
Prosjekt

Fallforebygging i Bømlo kommune

prosjektleder

Kjersti Helen Follesø
ved Bømlo kommune

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Bømlo kommune

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1113

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 27. august 2018 Slutt: 31. desember 2028

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Fallforebygging i Bømlo kommune

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektbeskrivelse (revidert av REK) Formålet med prosjektet er å undersøke om fallforebyggende trening i grupper ledet av fysioterapeut kan utsette/hindre fallrelatert skade hos eldre 70-85 år med økt fallfare. Fall er den klart hyppigste ulykkestypen hos eldre. Fall medfører risiko for skader som innebærer lidelse, tap av livskvalitet og redusert livslengde. Hoftebrudd, som er en vanlig fallskade, utgjør den vanligste årsaken til innleggelse i kirurgisk-ortopediske sykehusavdelinger i Norge I forbindelse med forebyggende hjemmebesøk blant 77-åringer i Bømlo kommune i 2015 oppga 25% at de hadde falt siste året. Fysisk aktivitet, særlig kombinasjon av balansetrening og trening av beinstyrke, kan forebygger fall og fallskader. Ergo- og fysioterapitjenesten i Bømlo kommune har siden 2014 gjennomført fallforebyggende gruppetrening for et utvalg av eldre hjemmeboende pasienter med relativt høy fallrisiko. Deltakerne har gitt positive tilbakemeldinger om bedre funksjon i det daglige, og opplevde treningen og det sosiale i gruppen som positivt. De har imidlertid ikke blitt fulgt opp over tid, og man vet derfor lite om langtidseffekt. Deltakere på fallforebyggende kurs har i stor grad har blitt rekruttert gjennom status som brukere i pleie- og omsorgstjenesten, og ofte etter fallrelatert bruddskade. Det har ikke vært ressurser i kommunen til å fortsette treningen i kommunal regi etter endt kurs. I dette prosjektet planlegges det at alle hjemmeboende eldre mellom 70 og 85 år som kommer til konsultasjon hos fastlege i Bømlo kommune forespørres om å delta i prosjektet. Fastlegen kartlegger fallrisiko. Pasient ID, økt fallrisiko (ja/nei), høyde/vekt, vitamin D-nivå, kjente risikofaktorer og eventuell bruk av legemiddel som er assosiert med økt fallrisiko og/eller bruddrisiko vil registreres for alle pasienter. De som etter legens vurdering har fallrisiko vil få det som i dag er «standard behandling» ved identifisering av fallrisiko i Bømlo kommune. Dette innebærer tilbud om et hjemmebesøk av fysioterapeut eller ergoterapeut med systematisk kartlegging av fallfarer og generelle råd om aktivitet, trening og treningstilbud som finnes i kommunen. I forbindelse med hjemmebesøket får alle deltagerne tilbud om time til testing av styrke og balanse hos fysioterapeut. De som skårer normalt på testene, vil få råd om øvelser og trening for å opprettholde et godt funksjonsnivå. De som har en skåre under grenseverdi som indikerer en fallrisiko får informasjon om og tilbud om deltagelse i fallforebyggende gruppetrening. Deltagerne avgjør selv om de ønsker å delta i treningsgruppene (intervensjonsgruppen), og forsøkspersonene som ikke ønsker å delta i treningsgruppe utgjør kontrollgruppen. Deltagere som ikke har noen preferanser (intervensjon/kontroll) vil bli randomisert. Intervensjonsgruppen vil delta i gruppebasert fallforebyggende trening i 10 uker, 1 time 2 ganger i uken, 8-12 deltakere i hver gruppe. Gruppetimen vil inneholde styrkeøvelser og balanseøvelser tilpasset hver deltakers funksjonsnivå. Etter fullført gruppetrening vil deltakerne bli satt i kontakt med treningsgrupper i sitt lokalmiljø. Kontrollgruppen vil få det som er standard oppfølging i Bømlo kommune. Avhengig av funksjonsnivå vil det være informasjon, oppfordring til trening/aktivitet og utdeling av brosjyre med øvelser. Alle deltagerne (både intervensjonsgruppe og kontrollgruppe) får time hos fysioterapeut for testing av styrke og balanse med Short Physical Performance Batteri (SPPB) og Mini-Balance Evaluation System Test (Mini-BESTest) før oppstart av treningsgruppe, ved fullført gruppetrening (ca 3 mnd) og ved 6 mnd, 1, 3 og 5 år etter oppstart av gruppetrening. Opplysninger om alle fallrelaterte skader (skader som følge av fall som medfører legekontakt dvs. brudd, forstuvning, smerter, blødning) vil bli hentet fra fastlegejournal 1, 3 og 5 år etter inklusjon i stu (Teksten er forkortet)

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kjersti Helen Follesø

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Bømlo kommune

Bård Erik Bogen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Kathrine Nygård

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Bømlo kommune

Christine Haukeland Rolfsnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Bømlo kommune

Monica Hermann

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 5