Cristin-prosjekt-ID: 636017
Sist endret: 15. januar 2019, 11:32

Cristin-prosjekt-ID: 636017
Sist endret: 15. januar 2019, 11:32
Prosjekt

Grenseoverskridende samarbeid for sikkerhet 3 (GSS3)

prosjektleder

Ivar Svare Holand
ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved Nord universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Fakultet for samfunnsvitenskap ved Nord universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Informasjons- og kommunikasjonssystemer • Sikkerhet og sårbarhet • Samfunnsgeografi

Emneord

Krisekommunikasjon • Internasjonalt samarbeid • Interreg • Informasjons og kommunikasjonsteknologi • Samfunnssikkerhet og krisehåndtering

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Kontaktinformasjon

Telefon
+47 74112251
Sted
Ivar Svare Holand

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2018 Slutt: 31. august 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Grenseoverskridende samarbeid for sikkerhet 3 (GSS3)

Tittel

Gränsöverskridande samarbete för säkerhet 3 (GSS3)

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet skal gjøre regionen bedre forberedt på krisehendelser ved å styrke samarbeidet over grensen på feltet kriseberedskap til å omfatte områder og tematikk som tidligere ikke har vært inkludert. Prosjektet skal lage IT-støtte som muliggjør enkel og kostnadseffektiv kriseøvelse a) over grensen mellom Norge og Sverige eller i ett land, b) for personell enkeltvis, eller for flere distribuert, og c) synkront eller asynkront. Utprøving vil skje i øvelser hvor prosjektdeltakerne er med.

Vitenskapelig sammendrag

Det overordnede målet for prosjektet GSS3 er at regionen, Nordens Gröna Bälte, skal ha «ökad förmåga» – den skal være bedre forberedt og øvet for uønskede og uforutsette hendelser enn i dag. Dette skal prosjektet bidra til ved å legge til rette for fleksibel og enkel IT-støttet kriseøving i organisasjonene som er involvert i kriseberedskapen.

Det er viktig at de organisasjoner som skal assistere og beskytte oss i krisesituasjoner, er godt forberedt og samkjørte, også over nasjonsgrensene hvor beredskapen er ulikt organisert. Imidlertid er mengden øvelser som kan gjennomføres av flere grunner begrenset: Det er praktisk og økonomisk vanskelig å ta dem som arbeider innenfor kriseberedskap ut av deres daglige gjøremål. Videre krever det å øve langvarige og grundige forberedelser, og ettersom hver enkelt som deltar likevel tar hånd om bare sin del av helheten, er ressursbruken i noen tilfeller unødvendig stor i forhold til det hver enkelt får ut av øvelsen. Sist gjør manglende vektlegging av etterarbeid etter faktisk gjennomførte øvelser at læringsutbyttet heller ikke er så godt som en kunne ønske. For å nå det overordnede målet har prosjektet to hoved-delmål:

1) Å skille ut moduler eller enkeltelementer fra tidligere krise-scenarier og virkelige hendelser, som kan brukes til å sette sammen nye scenarier, i et spillbasert, «gameifisert» øvingssystem. Målsetningen er at modellen for hvordan dette kan gjøres er så generell at den kan brukes og videreutvikles etter prosjektperioden (WP3 og WP4).

2) Å utvikle og prøve ut øvingssystemet i dialog med kommuner og forvaltningsorganer på fylkes-/länsnivå som deltar i prosjektet. Utprøving vil både skje i form av øvelser der deltagere øver alene og som øvelser som involverer flere samtidig i Norge og Sverige. Øvingssystemet skal kunne brukes a) i øvelser som gjelder små og store hendelser, b) det skal kunne øves av enkeltpersoner eller distribuert av flere personer og organisasjoner sammen, c) det skal kunne øves over grensen eller i ett land, og d) det skal kunne øves synkront eller asynkront. Utprøving vil skje gjennom kriseøvelser der partnere i prosjektet er med (WP5 og WP6).

Projektet har också som mål att fortsätta den kontakt som etablerats med projektet CriseIT och de partners som är knutna till Högskolan i Innlandet och Karlstads universitet i detta projekt, og utvide samarbeidet innenfor Nord universitet med fagmiljøet for samfunnssikkerhet i Bodø. Programvara som började utvecklas under projektet GSS1 skall komma att övergå till att permanent förvaltas på både Nord universitet och Mittuniversitetet i de båda universitetens krislaboratorier.

Samarbete över gränsen har hittils visat seg mest relevant i samband med räddningsaktioner i fjällmiljö og brann og andre mindre händelser nært grensen. I samband med en ökad miljø/klimatrelaterad hotbild, sårbarhet i teknisk infrastruktur och ändrad säkerhetspolitisk hotbild i vårt närområde är det relevant att öka övande av samverkan över gränsen.

Samhället har utvecklats och förändrats snabbt de senaste åren där ett annat säkerhetspolitiskt läge är en stor förändring. Samtidigt utgør mer långsamma førädnringar att nya krav  stælls på regionens förmåga att hantera hot och problem såsom klimatrelaterade førändringar med risken før mer frekventa extremväderssituationer, terrorism, livsmedelsførsørjning, åldrande befolkning etc. Att utbilda och öva samhällets aktörer för att även kunna hantera dessa utmaningar är en stor utmaning och särskilt stor i denna region som har långa avstånd och begränsade resurser.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ivar Svare Holand

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved Nord universitet

Martina Granholm

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Mittuniversitetet

Erik Borglund

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Mittuniversitetet

Trond Olav Skevik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nord universitet

Olof Andreas Stjernström

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nord universitet
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »