Cristin-prosjekt-ID: 639463
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2020, 21:06 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 639463
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2020, 21:06 Sist endret av: REK
Prosjekt

Isatuximab i kombinasjon med kjemoterapi hos barn med tilbakefall av/refraktær akutt lymfatisk leukemi eller akutt myeloid leukemi.

prosjektleder

Camilla Tøndel
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

forskningsansvarlige enheter

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/2169

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 2

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. februar 2019 Slutt: 30. desember 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Isatuximab i kombinasjon med kjemoterapi hos barn med tilbakefall av/refraktær akutt lymfatisk leukemi eller akutt myeloid leukemi.

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektbeskrivelse (revidert av REK) I denne pediatriske åpne fase 2-studien ønsker man å evaluere effekt, sikkerhet og farmakokinetikk av Isatuximab i kombinasjon med standard kjemoterapi i behandling av barn i alderen 28 dager opp til 18 år med tilbakefall av/behandlingsresistent akutt lymfatisk leukemi eller akutt myeloid leukemi. Isatuximab er et immunglobulin som har vist gunstige effekter på malign sykdom hos voksne. Isatuximab (SAR650984) er et immunoglobulin G1 -klasse nakent monoklonalt antistoff (mAb) som binder seg selektivt til det humane CD38 membranproteinet som finnes i en rekke av de hematologiske maligne tilstander fra B-lymfocytter, T-lymfocytter og fra myeloide utgangspunkter. Klinisk er isatuximab godt tolerert og har en sikkerhetsprofil som er kontrollerbar. En av de tidligere studiene med isatuximab i monoterapi hos voksne ALL-pasienter (ACT14596) ble avbrutt grunnet manglende klinisk respons hos de første 14 pasientene, noe som førte til at man ikke gikk videre med nye studier med monoterapi. Når det gjelder kombinasjonsbehandling, finnes det flere resultater fra myelomatosestudier (tilbakefall/refraktær sykdom) der man ser at isatuximab i kombinasjon med standardbehandling gir en økt gevinst. Til tross for resultatene fra ACT14596-studien (se protokoll) mener man at behandling med isatuximab i kombinasjon med kjemoterapibehandling vil kunne gi en tilleggsgevinst til barn med tilbakefall av ALL/AML eller barn med behandlingsresistent sykdom. Den mest vanlige bivirkningen er infusjonsrelaterte reaksjoner som kan behandles/kontrolleres. Selv om disse reaksjonene vanligvis er milde til moderate og forbigående ved behandling, kan de også være alvorlige og i verste fall livstruende. De mest typiske infusjonsreaksjoner i sammenheng med isatuximab er frysninger, kortpustethet, kvalme, ubehag i brystet, rødme, hodepine og hoste. Alvorlige reaksjoner (tranghet i halsen, pustevansker, lavt blodtrykk eller for høyt blodtrykk) kan oppstå når som helst under behandling med monoklonale antistoffer inkludert isatuximab. I tillegg til infusjonsreaksjonene kan også disse symptomene oppstå ved bruk av isatuximab: Cytokinfrigjøringssyndrom: influensalinende symptomer og/eller kortpustethet, kvalme, hodepine, hurtig puls, nyreskade og utslett. Tilstanden skyldes frigjøring av proteiner fra celler. Den er vanligvis forbigående, men kan også være alvorlig og i verste fall livstruende. Tumorlysesyndrom: en potensiell alvorlig tilstand som oppstår når kreftceller dør raskt og fører til endrede kjemiske verdier i blodet som f.eks. høye nivåer av kalium, fosfat og urinsyre og/eller lave kalsiumverdier. Disse unormale blodverdiene kan føre til alvorlige bivirkninger som skade på hjerte og nyrer (eventuelt hjertesvikt/nyresvikt). Legemiddelet skal gis i kombinasjon med kjemoterapi. Studien vil vare i cirka 2 år. Pasienter med ALL og AML, skal få Isatuximab 20mg/kg en gang pr uke. Dosen kan justeres i lys av farmakokinetikkprøver. Prosjektet er del av en internasjonal multisenterstudie. Det planlegges å screene totalt 128 pasienter for å nå et mål på 104 pasienter som skal få studiebehandling. I gruppen T-ALL vil det bli rekruttert 32 deltakere, i gruppen B-ALL vil det bli rekruttert 48 deltakere og i AML-gruppen 48 deltakere. Det er planlagt å rekruttere 9 pasienter fra Norge. Deltakeren må være i aldersgruppen 28 dager til under 18 år når samtykket signeres. Deltakere under 2 år kan bare inkluderes etter at det er gjort en dosevurdering for de første 20 inkluderte pasientene i aldersgruppen 2 til 18 år. Deltakere som vil bli rekruttert til denne studien er pasienter med behandlingsresistent ALL eller AML eller som har hatt tilbakefall av sykdommen ved sykehuset som deltar i studien eller som henvises fra andre sykehus. Foresattes samtykke vil bli innhentet på alle studiedeltakerne siden samtlige (Teksten er forkortet)

prosjektdeltakere

prosjektleder

Camilla Tøndel

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Maria Winther Gunnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Dorota Wojcik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Heidi Glosli

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Jochen Buchner

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 5