Cristin-prosjekt-ID: 644736
Registrert av: REK Sist endret: 28. februar 2019, 21:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 644736
Registrert av: REK Sist endret: 28. februar 2019, 21:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Tinnitus og kronisk smerte

prosjektleder

Norun Hjertager Krog
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2011/2489

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2012 Slutt: 31. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Tinnitus og kronisk smerte

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med denne studien er å undersøke komorbiditet og fellestrekk ved tinnitus og smerte i et generelt befolkningsutvalg av den yngre del av befolkningen. Tinnitus har mange likhetstrekk med kronisk smerte. Teorier er fremsatt om felles årsaker til lidelsene. På denne bakgrunn er det interessant å undersøke om tinnitus forekommer hyppigere blant de som har kroniske smerter enn i resten av befolkningen, og om det kan påvises en sammenheng med ulike former for smertefølsomhet. Undersøkelsen gjennomføres med data innhentet i Fit futures, som er en del av Tromsøundersøkelsen. Dataene er innsamlet ved spørreskjema, intervju, og ved testing av smertefølsomhet. Analysen vil bestå av ulike former for statistisk testing av sammenhenger, kontrollert for relevante variabler. Årsaksmekanismene bak tinnitus er i liten grad kjent. En bedre forståelse av sammenhenger med kronisk smerte og smertefølsomhet vil kunne bidra til en bedre forståelse av tilgrunnliggende mekanismer.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Norun Hjertager Krog

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Folkehelseinstituttet
1 - 1 av 1