Cristin-prosjekt-ID: 654286
Sist endret: 3. mai 2019 18:46

Cristin-prosjekt-ID: 654286
Sist endret: 3. mai 2019 18:46
Prosjekt

Coming of age in indigenous communities

prosjektleder

Mai Camilla Munkejord
ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NORCE Norwegian Research Centre AS

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 5.750.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 287301

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap • Andre helsefag

Emneord

Komparasjon • Aldring • Eldreomsorg • Urfolksstudier • Photovoice • Samisk

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Kontaktinformasjon

Telefon
47310602
Sted
Mai Camilla Munkejord

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2019 Slutt: 31. mai 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Coming of age in indigenous communities

Populærvitenskapelig sammendrag

Aldring og omsorg i urfolkssamfunn

Dette prosjektet studerer aldring, hverdagsliv og hjemmebasert omsorg blant samer i Norge og Atayal-folket i Taiwan. Vi er et team bestående av samiske, atayal og norske forskere. Sammen vil vi undersøke hva som regnes som hjemmebasert omsorg, hvem som er involvert i hjemmebasert omsorg, og hvordan hjemmebasert omsorg tar form i ulike lokalsamfunn i Sápmi og i Atayal-regionen i Taiwan. Vi vil også undersøke de kulturelle og sosiale rollene som eldre har i sine respektive lokalsamfunn. For, mens kategorien «eldre» innenfor en vestlig biomedisinsk forståelse ofte assosieres med skrøpelighet og tap av autonomi, så forbindes de Eldre i urfolkssamfunn ofte med klokskap.

I denne studien vil vi gjøre hjemmebesøk og dybdeintervjuer med hjemmeboende eldre, pårørende og med personer som er lønnet for å gi pleie og omsorg til eldre. Vi vil videre dele ut fotoapparat til tretti eldre deltakere i ulike deler av Sápmi og Atayal. Disse vil bli bedt om å ta bilder fra sine hverdagsliv. Utvalgte bilder vil brukes som grunnlag for å lage en fotoutstilling om aldring og omsorg i urfolkssamfunn. Fotoutstillingen vil vises både i Sápmi og i Atayal.

Teoretisk vil vi kombinere perspektiver fra kultursensitiv sykepleie, gerontologi i et urfolksperpektiv, samt samfunnsgeografiske perspektiver for å forstå hvordan kulturelle og landskapsrelaterte aspekter, sammen med familierelasjoner, dagens bosettingsmønster, geografiske avstander og klimatiske forhold er med på å prege og forme forståelser og praksiser knyttet til aldring og eldreomsorg i blant urfolk i to svært ulike kontekster, nemlig Sápmi og Atayal-regionen i Taiwan.  Samlet sett er vår ambisjon at prosjektet skal bidra til å bygge bro mellom urfolkskunnskap og vestlig forståelse og politikkutforming på aldring- og omsorgsfeltet.

Vitenskapelig sammendrag

Coming of age in indigenous communities

This project examines ageing, quality of life, and home-based care among two indigenous peoples: Sámi in Norway and Atayal in Taiwan. We will detangle what is considered home-based care; who is involved and how home-based care takes shape in different cultural and geographical contexts. Whereas ‘older people’ within a Euro-western biomedical perception usually are associated with physical disability and loss of agency and autonomy, within an indigenous world-view, ‘elders’ are usually connected to wisdom.

In addition to home visits and in-depth interviews, we will use photovoice; a participatory action research method which entails providing the elders with cameras and asking them to take photos to promote their perceptions of ageing, quality of life and home-based care. A photo exhibition will be produced and displayed in Sápmi and Atayal. 

 

Theoretically, we will combine perspectives from culture-sensitive nursing, human geography and indigenous studies to disclose gendered and generational expectations and experiences of ageing and care. This will help us understand how cultural and spatial aspects of care related to family networks, cohabitation patterns, distance and climate may shape the everyday lives of older indigenous women and men in specific locations. Overall, this project has decolonizing ambitions, and aims at bridging indigenous ways of knowing and Western perceptions and policy building.

Metode

Kvalitative intervjuer, hjemmebesøk, Photovoice, fokusgruppeintervjuer, feltarbeid

prosjektdeltakere

prosjektleder

Mai Camilla Munkejord

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NORCE Norwegian Research Centre AS
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Jan Erik Henriksen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet

Tove Synnøve Mentsen Ness

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nord universitet
Aktiv cristin-person

Grete Mehus

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet
1 - 4 av 4