Cristin-prosjekt-ID: 685349
Sist endret: 23. februar 2021 13:33

Cristin-prosjekt-ID: 685349
Sist endret: 23. februar 2021 13:33
Prosjekt

På tvers av fjord og fjell. Utvikling og utprøving av digitale læringsverktøy på tvers av campus.

prosjektleder

Randi Stokke
ved Senter for omsorgsforskning ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for helsevitenskap Gjøvik ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 6.827.654
 • Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning
  Prosjektkode: 10127

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Andre pedagogiske fag

Emneord

Alternative læringsarena • Intensiv sykepleie • Operasjonssykepleie • Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) • Radiografi • Digitale læringsarenaer • Anestesisykepleie • Digitalisering og profesjonsutøvelser • Barnesykepleie • Simulering

Kategorier

Prosjektkategori

 • Pedagogisk utviklingsarbeid

Kontaktinformasjon

Telefon
95158088
Sted
Randi Stokke

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2019 Slutt: 30. juni 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

På tvers av fjord og fjell. Utvikling og utprøving av digitale læringsverktøy på tvers av campus.

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet undersøker muligheter for å imøtegå flere utfordringer som er innenfor høyere utdanning. Utdanningsinstitusjoner, som NTNU, består av geografisk spredte campus som tilbyr samme studietilbud. Med mindre lærere og undervisningsopplegg er samstemt og studentene erfarer fellesskap og samstemthet på tvers av campus, kan utdanningstilbudet, det faglige fellesskapet og kvalitet i utdanning oppfattes å være campusavhengig.

I prosjektet inngår fagmiljøer fra fem profesjonsutdanninger ved tre campuser ved NTNU. Prosjektet tilrettelegger for felles «klasserom» basert på digitale løsninger slik at studenter og lærere kan møtes på tvers av geografi og profesjonsutdanninger. I prosjektet samarbeider fagmiljøene om utvikling av felles digitale læringsressurser som tilpasses og benyttes i alle studieretninger og campus. Læringsressursene er utformet slik at de kan benyttes både i mono- og tverrprofesjonell samarbeidslæring.

Tverrprofesjonell læring er vektlagt i høyere utdanning.  Prosjektet utvikler digitale studentaktive læringsressurser som tilrettelegger for at studenter i intensiv-, anestesi-, operasjons-, barn- og radiografutdanning lærer av og med hverandre på tvers av utdanning og campus.  Prosjektet vil hovedsakelig basere seg på tilgjengelige digitale løsninger som prøves ut som campus-overskridende. I tillegg utvikles læringsressurser for bruk i simulering.

Simulering er anbefalt som læringsform i profesjonsutdanninger, prioritert i NTNUs strategier og har sentral plass i læringsverktøyene. I prosjektet inngår videreutvikling av simulering som sentral læringsform. Læring som en prosess vektlegges ved å sette søkelys på for- og etterarbeid i tilknytning til simulering. Ulike former for simulering og bruk av digitale videoopptak prøves ut synkront/asynkront/mono- og tverrprofesjonelt på tvers av campus.  Studentene deltar i utvikling av simuleringen ut ifra sine læringsbehov. Slik trening og kompetanse er viktig i møte med pasienter og pasientsikkerhetsarbeid.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Randi Stokke

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Senter for omsorgsforskning ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Vigdis Schnell Husby

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Trond Lundby

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Gunn Trine Mathisen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Eivind Kværnø

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 5 av 15 | Neste | Siste »