Cristin-resultat-ID: 1360504
Sist endret: 8. mars 2021, 13:11
Resultat
Rapport
2016

Etiske, lovmessige, samfunnsmessige og miljømessige aspekter ved bruk av mikroalger for CCS.

Bidragsytere:
 • Harald Throne-Holst
 • Gunnar Vittersø
 • Line Johanne Barkved
 • Trine Dale og
 • Tore Brembu

Utgiver/serie

Utgiver

Forbruksforskningsinstituttet SIFO – Høgskolen i Oslo og Akershus

Serie

SIFO Prosjektnotat
ISSN 1503-3600

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2016
Hefte: 3
Antall sider: 50

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Oseanografi • Samfunnsvitenskap • Marinbiologi

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Etiske, lovmessige, samfunnsmessige og miljømessige aspekter ved bruk av mikroalger for CCS.

Sammendrag

Den foreliggende rapporten tar for seg miljømessige, etiske, juridiske og sosiale aspekter (ELSA) ved bruk av mikroalger for opptak og lagring av CO2, ofte kalt CCS (Carbon Capture and Storage), på norsk «karbonfangst og lagring». Gjennom gjødsling av havområder eller liknende grep, kan en kraftig algeoppblomstring initieres. For CCS vil det være ønskelig at algeoppblomstringen består av utvalgte arter med egenskaper som gjør at de faller hurtig til havbunnen og sedimenteres, eventuelt lagres i dypereliggende vannmasser. Et slikt inngrep er å regne som kontroversielt, det var derfor ønskelig at man, som del av μ-alge-prosjektet, vurderte ELSA-aspektene ved dette. Rapporten er ikke ment som en uttømmende redegjørelse for karbonfangst og lagring ved bruk av mikroalger; den er ment som et grunnlag for beslutninger om videre forskningsaktivitet knyttet til slik anvendelses innenfor prosjektet. I dette prosjektet snakker vi ikke bare om gjødsling, men også selektering av alger for såing (inokulering) i havet. Samtidig belyser rapporten også noen av de vurderinger og spørsmål som bør tas hensyn til i forskning på dette feltet.

Tittel

Ethical, legal, societal and environmental aspects on the use of microalgae for CCS.

Sammendrag

This report concerns the ethical, legal, social and environmental aspects of the potential use of μ-algae for carbon capture and storage (CCS). Through ocean fertilization or similar measures, major algae blooms can be initiated. For CCS purposes, it would be desirable that such blooms occur with selected algal species that rapidly sink to the ocean floor and sediment, alternatively are stored in deep ocean levels. Such a measure is controversial, and it is therefore desirable, as a part of the μ-algae project, considered the ELSA aspects related to this. This report is not a complete assessment for the use of μ- algae for CCS-purposes; rather it is intended as the base for the decision on further research in this project for such purposes. In the project, not only ocean fertilization has been considered, but even the selection of species for sowing (inoculation) in the ocean. The report highlights some of the evaluations and questions that should be taken into account when doing research in this field.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Harald Throne-Holst

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved OsloMet - storbyuniversitetet

Gunnar Vittersø

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved OsloMet - storbyuniversitetet

Line Johanne Barkved

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Vann og samfunn ved Norsk institutt for vannforskning

Trine Dale

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Akvakultur ved Norsk institutt for vannforskning
Aktiv cristin-person

Tore Brembu

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for biologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 5 av 5