Cristin-resultat-ID: 1419190
Sist endret: 2. januar 2017, 13:24
Resultat
Rapport
2016

Roller og rammevilkår for frivillig sektor i boligsosialt arbeid

Bidragsytere:
 • Rune Ervik og
 • Tord Skogedal Lindén

Utgiver/serie

Utgiver

Uni Research Rokkansenteret

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2016
Antall sider: 68
ISBN: 978-82-8095-111-3

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Roller og rammevilkår for frivillig sektor i boligsosialt arbeid

Sammendrag

Denne rapporten utgjør andre del av prosjektet «Frivillig sektor og boligsosialt arbeid» og er utført for Husbanken. Prosjektets første rapport beskriver tre roller i boligsosialt arbeid for frivillig sektor: tradisjonelle ideelle organisasjoner, småskalafrivillighet, sosial innovasjon og sosialt entreprenørskap. Med utgangspunkt i denne tredelingen undersøker rapporten tre hovedspørsmål: Hvilke forståelser av frivillighet ligger til grunn for myndighetenes satsing og forventinger til frivillig sektor og boligsosialt arbeid? Hvordan påvirker rammevilkår (betingelser) frivillig sektors form og innhold? Hvilke konsekvenser vil en endret rolle for frivillig sektor ha for den offentlige velferdsmodellen? Rapporten bygger på dokumenter og intervju med nasjonale og lokale aktører på det boligsosiale feltet i offentlig og frivillig sektor. Analysen viser at offentlige dokument ikke gir klare svar på hvilken rolle frivillig sektor bør ha i det boligsosiale arbeidet. Frivillighet trekkes frem som generelt viktig på feltet, og offentlige aktører ser et spesielt stort potensiale i småskalafrivillighet (ubetalt frivillig innsats). Mens både offentlige aktører og andre aktører i det boligsosiale feltet understreker betydningen av tilskuddsordninger er den andre gruppen vesentlig mer kritisk til anbudsutsettelser og følger av EU-direktiv. De ideelle organisasjonene er opptatt av hvordan dette utfordrer deres verdigrunnlag, identitet og autonomi, og skaper konkurranse mellom ideelle organisasjoner og kommunene, og de ideelle organisasjoner seg imellom, i stedet for å fremme samarbeid. Dersom frivillig sektor gis en annen rolle i boligsosialt arbeid kan dette skape spenninger mellom ulike velferdsleverandører, etiske utfordringer og behov for koordinering fra det offentlige. Rapporten gir eksempler på hvordan småskalafrivillighet og sosialt entreprenørskap har bidratt til innovasjon i boligsosialt arbeid, og diskuterer mulige utfordringer forbundet med sosialt entreprenørskap og bruk av metoder fra forretningsverdenen.

Bidragsytere

Rune Ervik

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Tord Skogedal Linden

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Tord Skogedal Lindén
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 2 av 2