Cristin-resultat-ID: 1618575
Sist endret: 4. april 2019, 13:01
Resultat
Rapport
2018

Kartlegging og testing av metodikk for telling av lakselus og beregning av luseforekomst

Bidragsytere:
 • Ingrid Solberg
 • Bengt Finstad
 • Henrik H. Berntsen
 • Ola Håvard Diserud
 • Kevin Frank
 • Kari Marie Olli Helgesen
 • mfl.

Utgiver/serie

Utgiver

Norsk institutt for naturforskning

Serie

NINA rapport
ISSN 1504-3312
e-ISSN 1504-3312
NVI-nivå 0

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2018
Volum: 1541
Hefte: 1541
Antall sider: 39
ISBN: 978-82-426-3279-1

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kartlegging og testing av metodikk for telling av lakselus og beregning av luseforekomst

Sammendrag

Alle norske oppdrettsanlegg har pålegg om å telle og rapportere forekomst av lakselus i henhold til forskrift om bekjempelse av lakselus i akvakulturanlegg, også kjent som lakselusforskriften. Registrering av luseforekomst i oppdrettsanleggene brukes både for å vurdere om tiltak er nød-vendige, og for å vurdere påvirkning på vill laksefisk. Det er derfor svært viktig å ha pålitelige tall på antall lakselus i oppdrettsanleggene. Foruten et lavt minstekrav til antall fisk som skal telles i den enkelte merd (10-20 fisk avhengig av sesong) åpner dagens regelverk for gjennomføring av lusetelling på oppdrettsfisk også for bruk av ulike metoder for fangst og uttak av fisk, og telling av lus på fisken. Siden ulike fangst- og tellemetoder kan medføre forskjellig grad av usikkerhet knyttet til om fisken er et tilfeldig utvalg fra merda og om all lusa på fisken blir registrert, kan det være vanskelig å direkte sammenlikne luseforekomst mellom lokaliteter og produksjonsområder. Det er derfor viktig å kjenne til hvilke forhold rundt lusetelling som varierer mellom anlegg, og hvordan disse eventuelt påvirker presisjonen i telleresultatet. For å sørge for at utvalg og resul-tater fra lusetellingene blir så representative som mulig, og at rapporteringen fra forskjellige lokaliteter og aktører blir sammenliknbare, er det derfor svært viktig å kjenne til egenskapene til de ulike metodene som brukes. Det overordnede målet med dette prosjektet har vært å etablere kunnskap som kan bidra til utvikling av en standardisert metode for lusetelling, samt en håndteringsstrategi for telleusikker-het. Prosjektet har bestått av tre arbeidspakker (AP). I AP1 har vi foretatt en kartlegging av da-gens metoder for telling av lakselus i den norske laksenæringen gjennom en intervjuundersø-kelse. Resultatene fra denne undersøkelsen bekrefter at det er ulik tolkning av regelverket og ulik gjennomføring av lusetellingen, men også at telling av lus på oppdrettsfisk generelt gjen-nomføres på en gjennomtenkt og systematisk måte. Vi har også gjennomført en feltundersøkelse (AP2) der oppdrettslaks ble tatt ut med orkastnot med ulik trengetid og tid på dagen, der lus ble telt etter én protokoll som brukes til ordinær lusetelling på merdkanten og i en mer grundig kon-trolltelling. Trengetid og tid på dagen viste seg å ikke påvirke telleresultatene, og resultatene fra den ordinære tellingen og kontrolltellingen var totalt sett tilnærmet like. Det var imidlertid avvik mellom telleresultatene ved den ordinære tellingen og kontrolltellingen ved et forholdsvis lavt antall fisk, og individuelle lusetall kunne være både høyere og lavere ved den ordinære tellingen. NØKKELORD : lakselus, forekomst, oppdrett, kartlegging, telling, beregning, sikkerhet vs. usikkerhet

Bidragsytere

Ingrid Solberg

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NINA akvatisk naturmangfold ved Norsk institutt for naturforskning

Bengt Finstad

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NINA laksefisk ved Norsk institutt for naturforskning

Henrik H. Berntsen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NINA laksefisk ved Norsk institutt for naturforskning

Ola Håvard Diserud

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NINA laksefisk ved Norsk institutt for naturforskning

Kevin Frank

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Havbruk ved SINTEF Ocean
1 - 5 av 16 | Neste | Siste »