Cristin-resultat-ID: 1635354
Sist endret: 26. november 2018 16:20
Resultat
Vitenskapelig foredrag
2018

Forventninger til og effekt av mestringskurs for personer med kronisk smerte ved frisklivssentral- presentasjon av et doktorgradsprosjekt

Bidragsytere:
 • Torunn Hatlen Nøst
 • Aslak Steinsbekk
 • Ola Bratås og
 • Kjersti Grønning

Presentasjon

Navn på arrangementet: NK LMH konferanse om læring og mestring
Sted: Oslo
Dato fra: 16. oktober 2018
Dato til: 18. oktober 2018

Arrangør:

Arrangørnavn: NK LMH

Om resultatet

Vitenskapelig foredrag
Publiseringsår: 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Forventninger til og effekt av mestringskurs for personer med kronisk smerte ved frisklivssentral- presentasjon av et doktorgradsprosjekt

Sammendrag

Bakgrunn: Omtrent en tredjedel av den voksne befolkningen i Norge rapporterer å ha hatt smerter i tre måneder eller mer. De ulike behandlingsalternativene som tilbys fører til at smertene kan reduseres noe, men de forsvinner nødvendigvis ikke. Det medfører at for mange er det å mestre et liv med kroniske smerter viktig. Noen frisklivssentraler tilbyr kurs for å mestre et liv med langvarige helseutfordringer. Ennå er det lite forskningsbasert kunnskap om disse intervensjonene. Problemstilling: Hensikten med prosjektet var å bidra med kunnskap om forventninger til og effekt av mestringstilbud for personer med kroniske smerter ved en frisklivssentral i en norsk by. Metode: En åpen, pragmatisk to-armet randomisert studie og en kvalitativ studie ble gjennomført. Deltagerne ble randomisert til intervensjonsgruppe eller kontrollgruppe. Intervensjonsgruppen ble tilbudt et gruppebasert kurs om mestring av langvarige smerter bestående av teori, fysiske øvelser og gruppediskusjoner. Kontrollgruppen fikk tilbud om lett fysisk aktivitet i gruppe utendørs. Begge gruppeaktivitetene hadde ukentlige samlinger over seks uker. Utfall ble målt etter 3, 6 og 12 måneder. Det primære utfallsmålet var pasientaktivering. Den kvalitative studien besto av individuelle intervju før randomisering med et utvalg av deltagerne. Deltagerne ble spurt om hvilke forventninger de hadde og hva de forventet at tilbudet kunne føre til av endringer i hvordan de mestret smertene. Hovedresultat: Deltagernes forventninger til tilbudet ved frisklivssentral var relatert til et håp om en enklere hverdag, et håp som blant annet handlet om å møte andre i en lignende situasjon og å oppdatere seg på kunnskap. Etter 12 måneder var det en forskjell i pasientaktivering til fordel for intervensjonsgruppen. Begge gruppene hadde bedre egenrapportert helse, bedre skåre på sitte- stå test, og mindre opplevd smerte siste uke Implikasjoner for praksis: Sosial støtte bør være i fokus når det skal utvikles og tilbys tiltak for mestring av kroniske smerter. Videre arbeid kan fokusere på å i større grad forsøke å nå de som ikke allerede deltar så mye på slike aktiviteter. Frisklivssentral kan være en egnet arena for å tilby lett tilgjengelig mestringskurs som et viktig supplement til behandling av kroniske smerter.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Torunn Hatlen Nøst

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Aktiv cristin-person

Aslak Steinsbekk

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Aktiv cristin-person

Ola Bratås

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Aktiv cristin-person

Kjersti Grønning

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 4 av 4