Cristin-resultat-ID: 1785485
Sist endret: 8. april 2020 13:21
Resultat
Rapport
2019

En vurdering av blekas vandring og gytemuligheter i forbindelse med bygging av Fennefoss kraftverk

Bidragsytere:
 • Bjørn Torgeir Barlaup og
 • Ulrich Pulg

Utgiver/serie

Utgiver

NORCE Norwegian Research Centre AS Bergen

Serie

LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske
ISSN 2535-6623

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2019
Hefte: 354
Antall sider: 24

Klassifisering

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Biologi
- Fagområde: Realfag og teknologi

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

En vurdering av blekas vandring og gytemuligheter i forbindelse med bygging av Fennefoss kraftverk

Sammendrag

Etter at Fennefoss kraftverk er ferdig bygd ut vil vandringsmuligheter for fisk bli endret. I denne rapporten går vi gjennom mulige konsekvenser for vandring av den relikte laksen bleke. I tillegg gjøres det en vurdering av hvordan kraftverket kan påvirke eksisterende gyteområder. Vi peker på behov for oppfølgende undersøkelser og etter behov, mulige avbøtende tiltak for å sikre både vandring og gytemuligheter. Kraftverket er bygd for å ivareta nedvandrende fisk og vi mener tiltakene som er planlagt ved utformingen av kraftverket vil føre til en moderat økt dødelighet på nedvandrende bleke. Moderate endringer i utformingen for nedvandring (forbedret inngang til bypass) og en spaltetrapp eller en naturtypisk bypass i henhold til Pulg et al. (2018) vil bedre forholdene for nedvandring og oppvandringsmulighetene sikres. Fennefoss kraftverk vil endre blekas muligheter for oppvandring og det er uklart om de planlagte avbøtende tiltak er nok til å sikre oppvandring. Imidlertid foreligger det lite kunnskap om vandring opp fossen tidligere var viktig for blekebestanden. Med et utgangspunkt om at en slik vandring kan være viktig for bestanden og at bleka nå reetableres på strekningen både opp- og nedstrøms fossen, må det gjøres oppfølgende undersøkelser for å bestemme om bleka forsøker å vandre opp fossen. Om så er tilfelle må en etter behov gjøre en justering for å sikre hensynet til oppvandring. Det ligger flere gyteområder på strekningen rett nedstrøms Fennefossen. Disse er trolig viktige for reetableringen av bleka og det er viktig at de ivaretas og opprettholdes under og etter byggingen av kraftverket. Nedslamming og endrede strømforhold kan forringe eller ødelegge gyteområdene. Om disse effektene oppstår vil det imidlertid være mulig å flytte og/eller etablere nye gyteområdene ved å legge ut egnet gytegrus. Det er derfor viktig å gjennomføre undersøkelser for å bestemme hvordan gyteområdene blir påvirket, og om det er behov for tiltak for å opprettholde gyteområdene.

Bidragsytere

Bjørn Torgeir Barlaup

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Ulrich Pulg

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 2 av 2