Cristin-resultat-ID: 1877439
Sist endret: 22. januar 2021 16:39
Resultat
Rapport
2020

Biologiske og kjemiske undersøkelser i 9 vassdrag i Sogn og Fjordane i 2019

Bidragsytere:
 • Bjørnar Skår
 • Ina Bakke Birkeland
 • Sven Erik Gabrielsen og
 • Gaute Velle

Utgiver/serie

Utgiver

NORCE Norwegian Research Centre AS

Serie

LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske
ISSN 2535-6623

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2020
Hefte: 384
Antall sider: 73

Klassifisering

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Biologi
- Fagområde: Realfag og teknologi

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Biologiske og kjemiske undersøkelser i 9 vassdrag i Sogn og Fjordane i 2019

Sammendrag

I ytre deler av Sogn og Fjordane har mange vassdrag vært utsatt for forsuring, men siden 1990‐tallet  har det vært en forbedring i forsuringssituasjonen i Sogn og Fjordane. Det har imidlertid vært påvist  flere sjøsaltepisoder i senere tid, og det er sannsynlig at flere av vassdragene kan påvirkes av forsuring  i perioder.   I dette prosjektet har vi undersøkt bunndyr, ungfisk og vannkjemi i de ni vassdragene Stavdalselva,  Lona, Sagelva, Fureelva, Presteelva, Brunnadalselva, Smetteelva, Solheimsvassdraget og deler av  Flekke‐ og Guddalsvassdraget. Ungfiskundersøkelser og innsamling av bunndyr‐ og vannprøver ble  utført 4.‐8.11.2019.   I de fleste av vassdragene ble det ikke funnet synlige forsuringsskader på verken bunndyr eller fisk, og  heller ikke påvist dårlig vannkjemi. Stavdalselva, Lona, Presteelva, Brunnadalselva, Solheimsvassdraget  og Guddalselva (både oppstrøms og nedstrøms doserer) hadde bunndyrprøver som etter samlet  vurdering tilsa svært god økologisk tilstand med hensyn til forsuring. I de samme vassdragene viste  vurderingene av vannprøvene svært god vannkjemi, med unntak av vannprøven fra Stavdalselva,  Guddalselva  oppstrøms  kalkdoserer  og  Solheimsvassdraget,  som  alle  viste  god  vannkjemi.  Ungfiskundersøkelsene  i  disse  vassdragene  gav  heller  ikke  noen  klare  indikasjoner  på  forsuringseffekter, og det ble funnet ulike årsklasser av både aure og laks i Stavdalselva, Lona,  Presteelva og Solheimsvassdraget. I Guddalselva ble det som ventet funnet laks i området for  kultivering nedstrøms doserer. Tetthetene av aure var imidlertid relativt lave i Guddalselva, spesielt  oppstrøms doserer, men det er ikke opplagt hvorfor, og at det er en forsuringseffekt kan ikke  utelukkes. At det ikke ble funnet laks i Brunnadalselva kan forklares med at dette er en liten  vannforekomst, mindre egnet for lakseproduksjon.   Vannforekomstene  Smetteelva  og  Fureelva  hadde  god  økologisk  tilstand  med  hensyn  til  bunndyrprøver som indikasjon på forsuring, mens Sagelva hadde dårlig tilstand. Vannprøvene tatt på  undersøkelsestidspunktet indikerte god tilstand i Smetteelva, svært god tilstand i Fureelva, mens  Sagelva hadde moderat vannkjemisk tilstand med hensyn til forsuring. Det ble ikke funnet ungfisk av  laks i Fureelva og Sagelva, og i Smetteelva som er en liten vannforekomst ble det bare funnet årsunger  av laks. Det var ikke tydelige forsuringseffekter på forekomsten av ungfisk av aure i disse vassdragene,  og ulike årsklasser var til stede. Resultatene kan tyde på at Sageelva er utsatt for forsuring, og at  Fureelva og Smetteelva kan være utsatt for forsuring i perioder. I disse vassdragene, og spesielt i  Sagelva hadde det vært nyttig med oppfølgende undersøkelser for å kunne fastslå dette sikkert, gjerne  med flere elfiskestasjoner. Flere vannprøver i vassdragene som ikke tidligere er prøvetatt hadde vært  nyttig fordi vanntype da kan fastsettes mer presist, enn der en bare har en prøve. Det er viktig at  vanntype blir satt riktig da dette kan påvirke klassifiseringen av vannforekomsten.  Når det gjelder  klassifisering av vassdragene ser en også at Stavdalselva...

Bidragsytere

Bjørnar Skår

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Ina Bakke Birkeland

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Sven Erik Gabrielsen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Gaute Velle

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Bergen
1 - 4 av 4