Cristin-resultat-ID: 2025127
Sist endret: 18. mai 2022, 11:42
Resultat
Rapport
2022

Marin Overvåking Hordaland - Statusrapport 2021

Bidragsytere:
 • Einar Bye-Ingebrigtsen og
 • Trond Einar Isaksen

Utgiver/serie

Utgiver

NORCE Norwegian Research Centre AS

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2022
ISBN: 978-82-8408-215-8

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Økologi

Emneord

Hydrografi og vannkvalitet • Akvatisk miljø • Havbruk

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Biologi
- Fagområde: Realfag og teknologi

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Marin Overvåking Hordaland - Statusrapport 2021

Sammendrag

Miljøovervåkningsprogrammet «Marin Overvåking Hordaland» omfatter ytre- og indre fjordsystemer i Hordaland. I 2021 består overvåkingsprogrammet av kun vannundersøkelser. Formålet er å beskrive miljøtilstander basert på biologiske og fysiskkjemiske parametere. Vannundersøkelsene ble gjennomført på 14 prøvestasjoner fordelt på 11 ulike kystvannforekomster i Hordaland. Undersøkelsen inkluderer målinger og analyser av siktedyp, næringssalter, planteplankton (mikroalger), salinitet, temperatur og oksygen. Det er samlet inn hydrografiske data fra øvre vannlag (0-30 meters dyp) månedlig gjennom hele 2021. I månedene mai, juli, september og november ble det i tillegg gjennomført målinger av hele vannsøylen på alle prøvestasjonene som inkluderer måling av oksygen i bunnvann. Det er ikke gjort målinger av planteplankton i vintermånedene november, desember og januar. Undersøkelser av løste næringssalter (fosfor- og nitrogenforbindelser) viste perioder med forhøyede nivåer i enkelte områder. Dette gjelder Fusafjorden og Sørfjorden innerst (ammonium), Radfjorden, Sørfjorden Ytre Arna og Fedjefjorden (fosfor) i tillegg til Hjeltefjorden (nitritt+nitrat). Til tross for enkelte perioder med forhøyede nivåer av ulike typer løste næringssalter klassifiseres de undersøkte stasjonene til god eller svært god tilstand samlet for perioden 2016-2021. Målinger av siktedyp sommeren 2021 viser i snitt moderat siktedyp i Sævareidfjorden og innerst i Sørfjorden. Når man ser på de seks sommerperiodene samlet er det 4 stasjoner som skiller seg ut, Radfjorden og de tre stasjonene i Sørfjorden som i snitt har moderat siktedyp. Alle øvrige stasjoner har enten godt eller svært godt siktedyp. Målinger av planteplankton viser generelt gode eller svært gode tilstander i alle undersøkte områder. Det er også målt relativt lave oksygennivåer i de dypeste delene av Sørfjorden (St. 10 og 17). Slike lave oksygenverdier kan ha negativ effekt på bunnfaunaen og den økologiske tilstanden i området.

Bidragsytere

Einar Bye-Ingebrigtsen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Klima og miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS
Aktiv cristin-person

Trond Einar Isaksen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Klima og miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 2 av 2