Cristin-resultat-ID: 2032567
Sist endret: 11. oktober 2022, 17:38
Resultat
Mastergradsoppgave
2022

«Du jobber jo med språket og kulturen på en måte, men kanskje ikke så i dybden som man skulle ønske». En kvalitativ studie av elevers erfaringer med samisk tematikk i norskfaget

Bidragsytere:
 • Sofie Pernille Nilsen Fossli

Utgiver/serie

Utgiver

Institutt for språk og kultur, UiT Norges arktiske universitet

Om resultatet

Mastergradsoppgave
Publiseringsår: 2022
Antall sider: 88

Klassifisering

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Nordisk
- Fagområde: Humaniora

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

«Du jobber jo med språket og kulturen på en måte, men kanskje ikke så i dybden som man skulle ønske». En kvalitativ studie av elevers erfaringer med samisk tematikk i norskfaget

Sammendrag

Denne kvalitative studien tar for seg elevers erfaringer i møte med samisk innhold i norskfaget. Hensikten med studien er å undersøke, kartlegge og få kunnskap om hvilke opplevelser og tanker elever i dag har med samisk tematikk i opplæringa i norsk. Den overordnede problemstillingen er: Hvilke opplevelser, tanker og erfaringer har elever med opplæringa om samisk tematikk i norskundervisninga? For å finne ut av dette, har jeg intervjuet fire elever på en videregående skole, og jeg har hatt som mål å undersøke følgende forskningsspørsmål: 1. Hva legger elevene i begrepene samisk tematikk, samisk innhold og det samiske? Og synes elevene det er viktig med samisk innhold i norskfaget? 2. Hvilke opplevelser, tanker, meninger og erfaringer har elevene omkring samisk innhold i norskundervisninga? Det teoretiske grunnlaget i studien min er på mange måter todelt. Jeg har behøvd teori om skolen som fenomen, og teori om individet som fenomen, for å kunne belyse elevperspektivet i møte med samisk tematikk i norskfaget og skolen. Det teoretiske perspektivet jeg presenterer i avhandlingen, tar for seg forskning om urfolk og urfolkstematikk i skolen, teori om kritisk mangfoldskompetanse og postkoloniale perspektiver, i tillegg til teori om dybdelæring. For å belyse elevperspektivet, er også teori om identitet, sted og stedstilhørighet, og teori om stereotypisering med. I tillegg er samenes historie og samisk innhold i skole og planverk holdepunkter for analysen min. Analysen av funnene mine viser at elevene erfarer at undervisningen om samisk tematikk i norskfaget er forholdsvis repetitiv og grunnleggende. Elevene virker å ville komme i dybden av tematikken, og føler seg klar for dette. De uttrykker et ønske om perspektivutvidelse, og vil gjerne lære mer om den samiske kulturen, og mer om hvordan samer i dag lever, og hvordan det samiske samfunnet er. Elevene har også erfaringer med at undervisningen enkelte ganger treffer, og beskriver da undervisningsopplegg hvor man har greid å komme mer i dybden. De trekker spesielt frem tilfeller hvor man har fått et «innenfra-perspektiv» på samisk kultur, levesett og samfunn.

Bidragsytere

Sofie Pernille Nilsen Fossli

 • Tilknyttet:
  Forfatter

Åse Mette Johansen

 • Tilknyttet:
  Veileder
  ved Institutt for språk og kultur ved UiT Norges arktiske universitet

Hilde Sollid

 • Tilknyttet:
  Veileder
  ved Institutt for språk og kultur ved UiT Norges arktiske universitet
1 - 3 av 3