Cristin-prosjekt-ID: 2043371
Sist endret: 28. september 2021, 09:22

Cristin-prosjekt-ID: 2043371
Sist endret: 28. september 2021, 09:22
Prosjekt

INTEGRATE – A core research group on coordinated services in pathways to work

prosjektleder

Tone Alm Andreassen
ved Senter for profesjonsstudier ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Fakultet for samfunnsvitenskap ved OsloMet - storbyuniversitetet

Finansiering

 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 269298

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag • Sosialt arbeid • Statsvitenskap og organisasjonsteori • Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning • Sosiologi • Offentlig og privat administrasjon

Emneord

Sosialpolitikk • Offentlige tjenester • Arbeidsgiverperspektiv • Interorganisatoriske relasjoner • Samordning • Brukerperspektiv • Tverrprofesjonelt samarbeid • Arbeidsinkludering og inkluderingskompetanse • Samskaping

HRCS-forskningsaktivitet

 • 8 Helse- og sosialtjenesteforskning
 • 8.1 Organisering og levering av tjenester

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning
 • Faglig utviklingsarbeid

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. juli 2017 Slutt: 1. januar 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

INTEGRATE – A core research group on coordinated services in pathways to work

Populærvitenskapelig sammendrag

With INTEGRATE we are building a core research group aimed at developing research on coordinated services in work integration of groups on the margins of the labour market. Coordination is needed between public services and employers because the workplace is the key to employment. Coordination is
also needed between health services and labour and welfare services because somatic, mental and vocational rehabilitation often are parallel, not sequential, processes. Finally, coordinated assistance involves collaboration with the marginalized individuals themselves.

Questions about coordination and collaboration across professions and organizations can be approached from several research traditions: from research on Integrated Care, Public Administration, Organizational networks and Inter-organizational collaboration. These approaches give attention to different types of organizations with different motivation for collaboration.


The core group involves researchers from OsloMet - Oslo Metropolitan University and Inland Norway University of Applied Sciences in collaboration with relevant user groups and international experts from acknowledged institutions in Europe and beyond. INTEGRATE is linked to OsloMet's
Centre for Work Inclusion (KAI), established in partnership with the Norwegian Labour and Welfare Service.


INTEGRATE has both research goals and capacity building goals. In the first phase, capacity building has been prioritised, such as recruitment of PhD and Postdoc researchers, collaboration with the international expert panel and engaging internationally renowned researchers in adjunct positions. In addition, we establish a longitudinal database, survey scholarly traditions in this field
of research, and have organised a conference on service integration and work inclusion.

INTEGRATE has organized three open lecturs. Douglas Besharov from University of Maryland presented with the title "The Inability of the Randomized Experiment to Improve Program Performance. Using Comparative Effectiveness Monitoring to Learn from Successful and Unsuccessful Programs. The case of labour market inclusion." Renate Minas from University of Stockholm presented "Preliminary results from the EU-project Study on integrated delivery
of social services aiming at the activation of minimum income recipients in the labour market." Nicolette van Gestel from Universitetet of Tilburg presented  "Employer's role in the work inclusion of disadvantaged groups."

Tittel

INTEGRATE – et kjerneforskningsmiljø om samhandling for arbeidsinkludering

Populærvitenskapelig sammendrag

Med INTEGRATE utvikler vi et nasjonalt kjernemiljø for forskning på hvordan samhandling kan bidra til bedre arbeidsinkludering for marginaliserte grupper i arbeidslivet. Helhetlige og sammenhengende brukerforløp rettet mot arbeidslivdeltakelse fordrer koordinert innsats på flere områder.

Fordi nøkkelen til arbeidslivsdeltakelse ligger hos arbeidsgiverne og på arbeidsplassene, er det nødvendig med samhandling på mellom hjelpeapparat og arbeidsliv. Fordi mange som er marginalisert i arbeidslivet sliter med helseproblemer, er det nødvendig med samhandling på tvers av helsetjenestene og arbeids- og velferdstjenestene, og fordi koordinert innsats forutsetter at den enkelte selv er aktivt involvert, er samhandlingen mellom tjenestene og den enkelte avgjørende.


Spørsmål om samordning og samarbeid på tvers av profesjoner og organisasjoner kan studeres fra ulike forskningstilnærminger: som integrerte tjenester, som nettverksstyring og som interorganisatorisk samarbeid og organisatoriske nettverk. Ulike tilnærminger retter oppmerksomheten mot ulike typer organisasjoner og motivasjon for samhandling på tvers.


Kjernemiljøet INTEGRATE bygges av forskere fra OsloMet - storbyuniversitetet og Høgskolen i Innlandet i samarbeid med relevante brukergrupper og internasjonale eksperter fra anerkjente forskningsmiljøer i og utenfor Europa. INTEGRATE er koblet til Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI) ved OsloMet, som er etablert i samarbeid med NAV.

INTEGRATE har både forskningsmål og kapasitetsbyggingsmål. I den første fasen har kapasitetsbygging vært prioritert, gjennom å rekruttere yngre forskere i PhD og postdoc-stillinger, og utvikle samarbeidet med internasjonale eksperter, blant annet gjennom 2-er stillinger. Videre etableres en longitudinell database og forskningstilnærminger kartlegges. En konferanse er gjennomført med plenumsinnlegg av eksperter innen tjenesteintegrering og arbeidsinkludering.

INTEGRATE har arrangert tre åpne forelesninger. Douglas Besharov fra University of Maryland presenterte med tittelen "The Inability of the Randomized Experiment to Improve Program Performance. Using Comparative Effectiveness Monitoring to Learn from Successful and Unsuccessful Programs. The case of labour market inclusion." Renate Minas fra Universitetet i Stockholm presenterte med tittelen "Preliminary results from the EU-project Study on integrated delivery
of social services aiming at the activation of minimum income recipients in the labour market." Nicolette van Gestel fra Universitetet i Tilburg presenterte "Employer's role in the work inclusion of disadvantaged groups."

Vitenskapelig sammendrag

INTEGRATE skal utvikle et nasjonalt kjernemiljø for forskning på hvordan samhandling kan bidra til bedre arbeidsinkludering for marginaliserte grupper i arbeidslivet. Satsingen er et samarbeid mellom OsloMet og Høgskolen i Innlandet, og er knyttet til KAI – Kompetansesenter for arbeidsinkludering, som OsloMet har skapt sammen med NAV.

INTEGRATE skal bidra med kunnskap om hvordan mennesker som ellers ville stått utenfor arbeidslivet, enklere kan komme i arbeid gjennom bedre og koordinert samhandling mellom ulike fagfolk og tjenester, og med brukere og arbeidslivet.

INTEGRATE ledes av professor Tone Alm Andreassen og professor Espen Dahl ved OsloMet - storbyuniversitetet, i samarbeid med professor Liv Solheim ved INN. Prosjektet støttes av Norges forskningsråd med 25 millioner kroner over 5 år. 

INTEGRATE skal forske på hvordan samhandling mellom ulike miljøer kan sikre gode brukerforløp for å bidra til arbeidsinkludering. Prosjektet legger vekt på å produsere kunnskap om modeller for organisering, arbeidsmetoder, tiltak, tverrprofesjonelt og tverrorganisatorisk samarbeid, samt å utvikle nye innovative løsninger for koordinering og samhandling på tvers av offentlig og privat sektor. Kunnskap om samhandling som produseres i INTEGRATE vil også være overførbar til andre områder.

Kjernemiljøet skal være tverrfaglig og tverrgående og bidra med ny kunnskap for å utvikle utdanningsprogrammer, tjenesteinnovasjon og politikk. INTEGRATE har en rådgivende gruppe bestående av eksperter fra internasjonalt anerkjente forskningsinstitusjoner, og et brukerpanel med representanter for en rekke relevante nasjonale brukergrupper.

Forskningen er organisert i åtte prosjektområder som inkluderer ulike faglige perspektiver, tilnærminger og forskningsmetoder.

Internasjonalt samarbeid er en viktig og integrert del av INTEGRATE, og er organisert gjennom et panel av internasjonale eksperter. I tillegg leder professor Trond Petersen ved University of California, Berkeley, delprosjekt 7.

Videre er Renate Minas og Rik van Berkel knyttet til prosjektet som gjesteforskere. 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Tone Alm Andreassen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Senter for profesjonsstudier ved OsloMet - storbyuniversitetet

Mette Sønderskov

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Østlandsforskning ved Høgskolen i Innlandet
Aktiv cristin-person

Åsmund Hermansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Levekår, helse, arbeid og sosial ulikhet ved OsloMet - storbyuniversitetet

Anne Grete Tøge

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet - storbyuniversitetet

Rik van Berkel

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universiteit Utrecht
1 - 5 av 22 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Betydningen av tverrprofesjonelt samarbeid for lærernes vurderinger av egen kompetanse til å tilpasse opplæring i skolen.

Saltkjel, Therese; Malmberg-Heimonen, Ira; Tøge, Anne Grete. 2021, Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis. OSLOMETVitenskapelig artikkel

The child perspective within family intervention projects: a cluster-randomised study with a mixed methods design.

Malmberg-Heimonen, Ira; Tøge, Anne Grete; Rugkåsa, Marianne; Bergheim, Berit. 2021, European Journal of Social Work. OSLOMETVitenskapelig artikkel

A scoping review of research on coordinated pathways towards employment for youth in vulnerable life situations.

Saltkjel, Therese; Andreassen, Tone Alm; Helseth, Sølvi; Minas, Renate. 2021, European Journal of Social Work. SU, OSLOMETVitenskapelig oversiktsartikkel/review

Public Service Logic: An Appropriate Recipe for Improving Serviceness in the Public Sector?

Sønderskov, Mette; Rønning, Rolf. 2021, Administrative Sciences. HINNVitenskapelig artikkel

Hybrid stimulations and perversions in public service innovation.

Sønderskov, Mette; Rønning, Rolf; Magnussen, Siv Fladsrud. 2021, Public Policy and Administration. HINN, NTNUVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 29 | Neste | Siste »