Cristin-prosjekt-ID: 2062597
Sist endret: 22. mai 2020, 11:55

Cristin-prosjekt-ID: 2062597
Sist endret: 22. mai 2020, 11:55
Prosjekt

Kartlegging av forekomst av risikofaktorer for internett-relaterte og fysiske overgrep i politiavhør av personer under etterforskning for bruk av seksuelt overgrepsmateriale av barn.

prosjektleder

Svein Øverland
ved PH - Avd. for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri ved St. Olavs Hospital HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • PH - Avd. for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri ved St. Olavs Hospital HF

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Rettspsykiatri

Emneord

Seksualisert vold

HRCS-helsekategori

 • Mental helse

HRCS-forskningsaktivitet

 • 5.6 Psykologiske og atferdsmessige

Kategorier

Prosjektkategori

 • Doktorgradsprosjekt

Tidsramme

Aktivt
Start: 24. august 2020 Slutt: 24. august 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kartlegging av forekomst av risikofaktorer for internett-relaterte og fysiske overgrep i politiavhør av personer under etterforskning for bruk av seksuelt overgrepsmateriale av barn.

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet ønsker å finne ut mer om personer som politiet, gjennom bruk av en ny programvare, har oppdaget å bruke seksuelt overgrepsmateriale (tidligere kalt "barnepornografi". I tillegg vil man undersøke om politiet bruker kunnskap fra forskning på obergrepåsmateriale i avhørene av de som etterforskes for dette. Målet er at undersøkelsen både vil gi mer kunnskap om likheter og forskjeller mellom personer som bruker overgrepsmateriale og personer som gjør fysiske overgrep mot barn. Videre at resultatene kan gjøre avhør av personer under etterforskning for seksuallovbrudd bedre. 

Vitenskapelig sammendrag

Målet med undersøkelsen er å få økt kunnskap om risikofaktorer knyttet til bruk av seksuelt overgrepsmateriale av barn gjennom en retrospektiv analyse av politiavhør av personer som har blitt fanget opp av Politiets programvare for registrering av bruk overgrepsmateriale. Utvalget består av personer der Politiet er sikker på at IP-adresse i den avhørets bosted er brukt til nedlastning, deling eller bruk av seksuelt overgrepsmateriale, og den som avhøres har innrømmet at han/hun har benyttet seg av seksuelt overgrepsmateriale.

Undersøkelsen har to delmål med tilhørende hypoteser:

Kartlegging av forekomst av risikofaktorer i politiavhørene.

Innholdet i avhørene vil bli sammenholdt med 33 faktorer som forskning har funnet å ha sammenheng med økt risiko for internett-relaterte og fysiske seksuelle overgrep mot barn. Hypotesen er at av personer som innrømmer å ha brukt overgrepsmateriale skiller seg fra seksuallovbruddsdømte for andre seksuelle overgrep, blant annet ved at de har færre av de risikofaktorene som forskning har vist gir økt risiko for fysiske seksuelle overgrep.

 

Kartlegging av om avhørsplan tematiserer kjente risikofaktorer.

Politietterforskere legger i stor grad opp etterforskningen etter en avhørsplan for etterforskning av mistenkte i saker om seksuelle overgrep mot barn på internett. Prosjektet ønsker derfor å undersøke om de 33 faktorene beskrives i avhørsplanen og faktisk kartlegges i avhørene. Hypotesen er at avhørsplanen ikke tematiserer alle kjente risikofaktorer for fysiske og internett-baserte seksuallovbrudd mot barn.

Prosjektet planlegges uten samtykke fra deltagerne ettersom datagrunnlaget er avsluttede avhør og som begrunnet i avsnitt om brukermedvirkning og etiske betraktninger.

Metode

Undersøkelsen er en retrospektiv registerstudie med utgangspunkt i politiets register for etterforskningssaker i perioden 2019 til 2020. Undersøkelsen bygger på et datasett bestående av personer som har blitt avhørt etter å ha blitt oppdaget ved hjelp av Politiets programvare for registrering av bruk av seksuelt overgrepsmateriale av barn.

 

Utvalget består av de første 30 personer som ble avhørt knyttet til dette arbeidet i perioden fra 1. august 2019. Det blir vanligvis gjennomført fra ett til fire avhør i hver sak, noe som tilsier at undersøkelsen analyserer innholdet fra 90 avhør. Variablene vil kodes dikotomt, med andre ord om indikatorene i indikatorlisten er til stede eller ikke. Kodingen vil utføres av en person ansatt ved Politiet, men som ikke har vært knyttet til etterforskning eller avhørene.

For å sikre reliabilitet, vil en uavhengig skårer som har gjennomgått samme opplæring i indikatorlisten kode 20 tilfeldig utvalgte avhør.

 

Den videre analysen av prosjektmedarbeiderne gjennomgår det tilsendte og anonymiserte materialet med sikte på å kartlegge hvilke, hvor mange og hvor ofte avhørene tematiserer faktorer som forskning har vist har en sammenheng med seksuelle lovbrudd mot barn ut fra indikatorlisten som er utviklet for formålet (se vedlegg 1).

Resultatet vil bli sammenstilt på en måte som viser hvilke risikofaktorer som Politiet ikke spør om eller som ikke fremkommer i avhøret på annen måte. I tillegg fremstilles hvilke risikofaktorer fra indikatorlisten som faktisk fremkommer fra avhørene. 

Data analyseres med Statistical Package of the Social Sciences (SPSS), versjon 25.

Utstyr

Det er utarbeidet en indikatorliste med 33 faktorer som den som koder avhørene bruker. 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Svein Øverland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved PH - Avd. for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri ved St. Olavs Hospital HF

Kirsten Rasmussen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved PH - Avd. for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri ved St. Olavs Hospital HF
1 - 2 av 2