Cristin-prosjekt-ID: 2496377
Sist endret: 29. november 2020, 13:22

Cristin-prosjekt-ID: 2496377
Sist endret: 29. november 2020, 13:22
Prosjekt

KriT - Kritisk tenkning i barneskolen: Utvikling av en didaktikk for elever på barnetrinnet med vekt på nyheter og barnelitteratur

prosjektleder

Kirsti Marie Jegstad
ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Utdanningsetaten

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 7.000.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 309873

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Fagdidaktikk

Kategorier

Prosjektkategori

 • Pedagogisk utviklingsarbeid

Kontaktinformasjon

Telefon
99239913
Sted
Kirsti Marie Jegstad

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. juni 2020 Slutt: 31. mai 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

KriT - Kritisk tenkning i barneskolen: Utvikling av en didaktikk for elever på barnetrinnet med vekt på nyheter og barnelitteratur

Populærvitenskapelig sammendrag

Kritisk tenkning er nytt i skolen, og sammen skal forskere og lærere konkretisere hva kritisk tenking innebærer og hvordan man kan jobbe med det. I det flerfaglige prosjektet KriT har vi som mål å utvikle en didaktikk for kritisk tenkning i barneskolen med utgangspunkt i barnelitteratur og nyheter.

Høsten 2020 skal det fornyede læreplanverket (LK20) tre i kraft i norsk skole, med kritisk tenkning i alle fag på alle trinn. Formålet med revisjonen er å fornye fagene på en slik måte at innholdet reflekterer kravene som stilles i dagens samfunn, der et stadig sterkere mediepress og informasjonsflyt kan gjøre dagens barn og unge sårbare.

I KriT skal vi undersøke hvordan lærere kan bruke nyheter og barnelitteratur som innganger til kritisk tenkning. Som et ledd i dette skal vi i samarbeid med NRK produsere nyheter for de minste elevene og finne egnede bøker med Norsk Barnebokinstitutt. Vi skal også undersøke karakteristiske trekk ved samtaler som fremmer kritisk tenkning og utvikle kjennetegn ved kritisk tenkning fra 1.-7. trinn. Vi skal jobbe for å stryke elevenes egen argumentasjon og evne til å vurdere argumentasjon i tekster og bilder. Videre skal vi undersøke hvordan lærere kan arbeide med kritisk tenkning i flerspråklige elevgrupper.

KriT vil anvende en design-basert forsknings metode, noe som innebærer at forskningen vil
foregå i sykluser. Hver syklus består av utvikling av didaktiske prinsipper for kritisk tenkning, utvikling og utprøving av undervisningsressurser samt datainnsamling og dataanalyse. Forskning og erfaring fra én syklus vil bidra til videreutvikling i neste syklus.

Prosjektets mål er å utvikle undervisningsressurser for kritisk tenkning. Disse vil bli fortløpende presentert på KriT-bloggen. Her vil lærere, forskere og foreldre kunne benytte seg av våre erfaringer fra prosjektet; de vil møte undervisningsopplegg som er prøvd ut, og de vil se hvordan barnelitteratur og nyheter kan brukes innenfor og utenfor klasserommet.

Vitenskapelig sammendrag

Høsten 2020 skal det fornyede læreplanverket (LK20) tre i kraft i norsk skole, og det kommer nye læreplaner i alle fag. Med LK20 endres også definisjonen av kompetansebegrepet til å ha et tydeligere fokus på elevenes evne til å reflektere og tenke kritisk enn det som har vært i tidligere læreplaner, og det er derfor behov for didaktisk kompetanse og forskning på området.

Prosjektet KriT er et samarbeid mellom Utdanningsetaten i Oslo Kommune (UDE) og OsloMet – storbyuniversitetet. Sammen med våre partnere NRK Super (Norsk Rikskringkasting), Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) og Norsk barnebokinstitutt (NBI) har vi som hovedmål å utvikle en didaktikk for kritisk tenkning for 1-7. trinn med utgangspunkt i nyheter og barnelitteratur. Prosjektet vil etablere didaktiske prinsipper for kritisk tenkning som vektlegger en pedagogisk væremåte og en måte å forholde seg til elever uavhengig av alder, identitet og sosial og kulturell bakgrunn.

I KriT skal vi undersøke hvordan læreren kan bruke barnelitteratur og nyheter i arbeidet med kritisk tenkning. Vi skal også undersøke karakteristiske trekk ved samtaler som fremmer kritisk tenkning, utvikle indikatorer for kritisk tenkning fra 1.-7. trinn, styrke elevenes egen argumentasjon og evne til å vurdere verbal og visuell argumentasjon, samt undersøke hvordan læreren kan arbeide med kritisk tenkning når elevene har et svakt grunnlag i norsk.

KriT vil anvende en design-basert forsknings metode, noe som innebærer at forskningen vil foregå i sykluser. Hver syklus består av utvikling av didaktiske prinsipper for kritisk tenkning, utvikling av undervisningsressurser, utprøving og justering av undervisningsressurser samt datainnsamling og dataanalyse. Forskning og erfaring fra én syklus vil bidra til videreutvikling av didaktiske prinsipper og undervisningsressurser i neste syklus. Dette innebærer et tett samarbeid med lærerne som er involvert i prosjektet.

Metode

Design-basert forskningsmetode.

Tittel

Critical Thinking in Primary Education: A didactic approach for critical thinking in primary schools based on childrens literature and news

Populærvitenskapelig sammendrag

In school education, critical thinking is new. Therefore, researchers and teachers need to collaboratively concretise what critical thinking means and how to work with it in the classroom. In the multidisciplinary project KriT, we aim to develop a didactic approach for critical thinking in primary schools based on children's literature and news.

In autumn 2020, a renewed curriculum will be implemented in the Norwegian school, with new curricula in all subjects. The purpose of the revision is to renew the school subjects in such a way that the content reflects the demands made in today's society, where an ever stronger media press and information flow can make the children and young people vulnerable.

In KriT we will investigate how teachers can use news and children's literature as starting points for critical thinking. In collaboration with NRK, we will produce news for the youngest students, whilst the collaboration with the Norwegian Children's Book Institute will result in suitable books. We will also examine characteristic features of conversations that promote critical thinking and develop indicators of critical thinking. We aim to strenghthen the students' own argumentation skills and the ability to evaluate argumentation. Furthermore, we will explore how teachers can work with critical thinking in multilingual groups.

KriT will use a design-based research method, which means that the research will take place in cycles. Each cycle consists of the development of didactic principles for critical thinking, development and testing of teaching resources, as well as data collection and data analysis. Research and experience from one cycle will contribute to further development in the next cycle.

The goal of the project is also to develop teaching resources for critical thinking. These will be presented and updated continuously on the KriT blog. Here, teachers, researchers and parents will be able to draw on our experience from the project.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kirsti Marie Jegstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Emilia Andersson-Bakken

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Tuva Bjørkvold

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Margareth Sandvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Mabel Øhlen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Utdanningsetaten
1 - 5 av 20 | Neste | Siste »