Cristin-prosjekt-ID: 2496441
Sist endret: 21. oktober 2021, 11:43

Cristin-prosjekt-ID: 2496441
Sist endret: 21. oktober 2021, 11:43
Prosjekt

Lovendringer om særreaksjoner og varektektssurrogat: konsekvenser for pasienter, helsetjenestene og samfunnet

prosjektleder

Mette Senneseth
ved Kompetansesenter for fengsels- og retts- og sikkerhetspsykiatri ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2019 Slutt: 31. desember 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Lovendringer om særreaksjoner og varektektssurrogat: konsekvenser for pasienter, helsetjenestene og samfunnet

Populærvitenskapelig sammendrag

Stortinget har bedt regjeringen sikre en god oppfølging for dem som er dømt til særreaksjon på grunnlag av gjentatte lovbrudd av samfunnsskadelig eller særlig plagsom art, for å sikre god tilbakeføring til samfunnet og forhindre at den kriminelle aktiviteten vedvarer etter at særreaksjonen er opphørt. Denne studien har til hensikt å få mer kunnskap om konsekvensene av lovendringene for 1) pasientene som er idømt tidsbegrenset særreaksjon, 2) helsetjenesten og 3) samfunnet. Studien ønsker å gå dypere inn i spørsmålene: Er adgang til tidsbestemt dom på overføring til tvungen psykisk helsevern og bruk av varetektssurrogat uten samtykke riktige virkemidler? Er virkningen for pasientbehandlingen og samfunnsbeskyttelsen som ønsket?

Vitenskapelig sammendrag

Hensikt: På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartmentet har denne studien til hensikt å kartlegge og evaluere hvilke konsekvenser lovendringen om tidsbestemt særreaksjon har for pasientene som dømmes til behandling, for helsetjenestene og for samfunnet.

Metode: Ved samtykke vil semistrukturerte kvalitative intervju vil gjennomføres med pasienter som er dømt til tidsbestemt særreaksjon og deres behandlere/faglig ansvarlige. Videre vil ledere i helsetjenesten og statsadvokater (påtalemyndighetene) inviteres til felles fokusgruppeintervjuer om lovens virkninger. 

Metode

Prosjektet vil gjennomføres som en kvalitativ studie i to faser. 

I prosjektets første fase vil det gjennom hermeneutisk tilnærming gjennomføres kvalitative intervjuer med pasienter idømt særreaksjon og deres faglige ansvarlige (psykolog/lege). Hovedfokus for intervjuene er opplevelsen av konsekvenser for pasienten (pasient og faglig ansvarlig) og konsekvenser for helsetjenestene (faglig ansvarlig).

Prosjektets fase to vil ha hovedfokus på behovet for adgang til dom på overføring til tidsbestemt tvungen psykisk helsevern og varetektssurrogat uten samtykke, geografiske variasjoner og påtalemyndighetens erfaring. Her vil det gjennomføres fokusgruppeintervjuer med samarbeidende instanser, der representanter fra påtalemyndighet og helse møtes i samme gruppe.

Forskningsspørsmål:  

Pasientperspektivet:

 1. Pasientens perspektiv på dom til overføring på tvunget psykisk helsevern (TPH)
 2. Pasientens opplevelse av behandling og oppfølging under særreaksjonsdommen (form og dom som ramme)
 3. Opplever pasienten selvbestemmelse i hverdagen og medvirkning i behandlingen?
 4. Opplever pasienten at han/hun er i en bedringsprosess (recovery)? (For eksempel, får pasienten hjelp til sosial støtte og tilhørighet i samfunnet?)
 5. Opplever pasienten at behandlingen og oppfølgingen hjelper vedkommende til å ikke begå ny kriminalitet?

 

Fagansvarligs perspektiv: 

 1. Faglig ansvarliges perspektiv på gjennomføringen av særreaksjon for den aktuelle pasienten
 2. Faglig ansvarliges perspektiv på pasientens behandling, behandlingsbehov og tilgjengelig kompetanse til å svare ut dette.
 3. Faglig ansvarliges perspektiv på dommen som ramme for behandlingen (mer bruk av tvang?)
 4. Opplevelse av samarbeid og samhandling om oppfølging (med kommune, påtalemyndighet, statsadvokat, kontrollkommisjonen og pårørende)
 5. Opplevd uønskede hendelser?
 6. Faglig ansvarliges perspektiv på konsekvenser for psykisk helsevern

 

Samfunnsperspektivet:

 1. Hva er helse- og påtales erfaring med den nye særreaksjonsordningen?
 2. Er den opplevd som formålstjenlig?
 3. Hva er terskelen for å bruke den nye særreaksjonsbestemmelsen?
 4. Er det geografiske variasjoner på bruk av særreaksjon? I så fall hvorfor?
 5. Hva er erfaringene med ettervernet?

prosjektdeltakere

prosjektleder

Mette Senneseth

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Kompetansesenter for fengsels- og retts- og sikkerhetspsykiatri ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Øyvind Holst

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sikkerhets-, fengsels-, rettspsyk., HSØ kompetansesenter ved Oslo universitetssykehus HF

Martin Mindestrømmen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Kompetansesenter for fengsels- og retts- og sikkerhetspsykiatri ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Oksana Flåan

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved PH - Avd. for psykiatrisk akutt og mottaksfunksjon ved St. Olavs Hospital HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Kompetansesenter for fengsels- og retts- og sikkerhetspsykiatri ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Knut Rypdal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Kompetansesenter for fengsels- og retts- og sikkerhetspsykiatri ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 5 av 5

Resultater Resultater

Evaluering av konsekvensene av lovendring om særreaksjoner og varetektssurrogat .

Senneseth, Mette; Holst, Øyvind; Mindestrømmen, Martin; Flåan, Oksana; Rypdal, Knut. 2021, STOLAV, HAUKELAND, OUS, HVL, UIBRapport
1 - 1 av 1