Cristin-prosjekt-ID: 2512676
Registrert av: REK Sist endret: 5. november 2021, 10:07 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2512676
Registrert av: REK Sist endret: 5. november 2021, 10:07 Sist endret av: REK
Prosjekt

Psykisk helse, rus og skader før og under pandemien

prosjektleder

Anne Reneflot
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 267200

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 19. april 2021 Slutt: 19. april 2026

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Psykisk helse, rus og skader før og under pandemien

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med prosjektet er å fremskaffe kunnskap om konsekvensene av Covid-19 pandemien for den psykiske helsen samt skader i den norske befolkningen. Prosjektet tar sikte på å undersøke om vi finner endringer i den psykiske helsen i befolkningen fra før til under pandemien, og eventuelt for hvilke type psykiske lidelser og i hvilke grupper av befolkningen vi finner endringer. På samme måte vil vi også undersøke om vi finner endringer i forekomsten av skader behandlet i helsetjenesten fra før til under pandemien, og for hvilke type skader og i hvilke grupper av befolkningen vi finner endringer. Studien vil omfatte barn, unge og voksne. Vi vil analysere data fra Beredskapsregisteret (BeredtC19) som blant annet inneholder informasjon fra nasjonale helseregistre og SSBs registre. Vi vil benytte ulike kvantitative metoder i analysene - alt fra enkle deskriptive analyser til ulike former for regresjonsanalyse. Bakgrunnen for prosjektet er bekymringen for hvilke konsekvenser smitteverntiltakene under pandemien kan ha for befolkningens psykiske helse. Det har vært knyttet særlig bekymring til barn og unges psykiske helse. På samme måte har det også vært en bekymring for at tiltakene kan ha medført at sårbare barn, unge og voksne har tilbrakt mer tid i et potensielt skadelig hjemmemiljø med økt risiko for å bli utsatt for vold. Kunnskapen fra prosjektet vil kunne nyttes til å identifisere utsatte grupper som er i særlig behov for tiltak fremover samt bidra til å styrke kunnskapsgrunnlaget ved fremtidige helsekriser.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anne Reneflot

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Ingunn Olea Lund

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Else Karin Grøholt

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Pål Suren

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Miriam Evensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »