Cristin-prosjekt-ID: 2533017
Sist endret: 21. februar 2022, 15:19

Cristin-prosjekt-ID: 2533017
Sist endret: 21. februar 2022, 15:19
Prosjekt

Move-play-explore in early childhood education (MoveEarly)

prosjektleder

Eivind Aadland
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 25.000.000
 • Høgskulen på Vestlandet
  Prosjektkode: -
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 325880

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap • Idrettsmedisinske fag • Pedagogiske fag • Filosofiske fag

Emneord

Prosessevaluering • Kompetanseutvikling • Effektevaluering • Barnehagepedagogikk • Fysisk aktivitet

HRCS-helsekategori

 • Generell helserelevans

HRCS-forskningsaktivitet

 • 3 Sykdomsforebyggende og helsefremmende tiltak, og fremme av velvære
 • 3.1 Primærforebyggende tiltak for å endre atferd eller fremme helse

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning
 • Pedagogisk utviklingsarbeid

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2022 Slutt: 30. november 2027

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Move-play-explore in early childhood education (MoveEarly)

Populærvitenskapelig sammendrag

Giving every child the best start in life must be the highest priority to promote equality, life opportunities, and a sustainable society. “Schoolification” within early childhood education and increased levels of physical inactivity in young children are worrisome trends that are not in the best interest of the child. In MoveEarly, we will conduct intervention research to solve key child developmental challenges by addressing these societal trends curtailing young children’s natural inclination to move, play, and explore. We will design a professional development for staff to promote movement, play, and exploration as cornerstones for good educational practices in early childhood education. In this way, we aim to promote young children’s health, development, and learning. The professional development will be designed with strong involvement from teachers and stakeholders to ensure the development of useful and sustainable solutions. We will conduct a large intervention study, including 50 preschools and 500 children in the western part of Norway, to evaluate the intervention’s effects on teaching practices and holistic child development over 18 months. We include a thorough process evaluation of the project to learn how staff understand, use, and develop their practices. Research activities involve theory development and didactic design, development of new assessments, co-creation of continuing professional development, effect evaluation, process evaluation, and knowledge transfer. We hope a broad evaluation will provide rich knowledge on sustainable solutions for early childhood education and population health. Through MoveEarly, we aim to build a nationally and internationally leading transdisciplinary research group on intervention research integrating physical activity, public health, and early childhood education. In this way, we will shape future public health and early childhood education policy and lay the foundation for a sustainable society.

Tittel

Move-play-explore in early childhood education (MoveEarly)

Populærvitenskapelig sammendrag

Tidleg innsats er viktig for å fremme sosial likskap, barn sine framtidige moglegheiter og eit berekraftig samfunn. “Skulifisering” av barnehagen og auka grad av inaktivitet hjå barn er to uheldige trendar som ikkje er til det beste for barna. I MoveEarly vil me gjennomføre tverrfagleg intervensjonsforsking for å løyse nøkkelutfordringar knytt til barns utvikling og motverke desse trendane som påverkar barn sine naturlege behov for rørsle, leik og utforsking negativt. Me vil designe ei kompetanseutvikling for tilsette i barnehagen (valfritt 15 studiepoeng) for å fremme rørsle, leik og utforsking som hjørnesteinar for god pedagogisk praksis i barnehagen og slik fremme barn si helse, utvikling og læring. Kompetanseutviklinga utviklast i tett samarbeid med barnehagetilsette og relevante aktørar for å sikre utvikling av relevante og berekraftige løysingar. Me vil gjennomføre ein stor intervensjonsstudie som inkluderer minimum 50 barnehagar og 500 barn på vestlandet for å evaluere effekten av intervensjonen på barnehagen sin pedagogiske praksis og barns heilskaplege utvikling over 18 månadar. Me vil også inkludere ei omfattande prosessevaluering av prosjektet for å lære meir om kompetansebehov hjå tilsette og korleis dei forstår, nyttar og utviklar sin praksis. Forskingsaktivitetar vil vere utvikling av pedagogisk og didaktisk teori, utvikling av nye målemetodar, samskaping av kompetanseutvikling med barnehagetilsette og andre aktørar, effektevaluering, prosessevaluering og kunnskapsspreiing. Me håpar ei brei evaluering gir rik kunnskap om berekraftige løysingar for barnehagen sin pedagogiske praksis og barns heilskaplege utvikling. Gjennom MoveEarly ynskjer me å byggje eit nasjonalt og internasjonalt leiande tverrfagleg forskingsmiljø innan intervensjonsforsking knytt til integrering av fysisk aktivitet, folkehelse, oppvekst og utdanning. Slik vil me forme framtidig folkehelse, oppvekst og utdanningspolitikk og leggje grunnlaget for eit berekraftig samfunn.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Eivind Aadland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Elin Eriksen Ødegaard

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Alicja Renata Sadownik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Hege Eikeland Tjomsland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Anthony David Okely

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 27 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Move-play-explore in Early Childhood Education.

Aadland, Eivind; Fusche Moe, Vegard; Ødegaard, Elin Eriksen; Tjomsland, Hege Eikeland; Sadownik, Alicja R.; Okely, Anthony David. 2021, Symposion on Movement Science, learning and pedagogy. UIT, HVLVitenskapelig foredrag
1 - 1 av 1